Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål nederländska - Muntliga färdigheter: retorik

Skapad 2019-08-14 10:06 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 1 – 9 Modersmål
'Den som inte äger ett språk har inte en chans mot dem som har makten' (Jonas Gardell) I vårt samhälle är det viktigt för alla att kunna uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. Man ska även kunna sätta sig in i andras tankar och argument. Inom retoriken finns många knep som kan hjälpa till att träna sig i att framföra sina tankar på ett välunderbyggt och strukturerat sätt. När man kan det blir det också lättare att förstå och kritiskt granska det som andra påstår.

Innehåll

Övergripande mål

 • Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Syfte

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt Innehål

Tala, lyssna och samtala

ÅK 4-6 Muntliga presentationer för olika mottagare

           Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd

ÅK 7-9 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

           Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare

Språkbruk

ÅK 4-6 Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

            Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

            Synonymer och motsatsord.

ÅK 7-9 Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

            Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

            Bildspråk och idiomatiska uttryck.

            Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar

Kultur och samhälle

ÅK 7-9 Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige

Viktiga begrepp

feit (fakta) / mening (åsikt) / gevoel (känsla)

inleiding (inledning) / afsluiting (avslutning)

argument / tegenargument (argument / motargument)

weerleggen (bemöta)

conclusie (slutsats)

punchline

 

ethos, logos, pathos

imitatio

engagemang

stijlfiguur (stilfigur): drietal (tretal), herhalingen (upprepningar /anaforer), vragen (frågor), vergelijkingen (liknelser), metaforen (metaforer), tegenstellingen (motsatser), beeldend voorbeeld (målande exempel), bezieling (besjäling)

De zes stappen: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio (analyseren, vinden, ordenen, verwoorden, genheugentraining, voordracht)

Konkretisering av målen

 • Inledande diskussion kring varför det är viktigt att kunna berätta vad man tycker och känner.
 • Titta på kursplanen och läroplanen: vad står t.ex. i syftestexten?
 • Hur kan man på bästa sätt förmedla sina tankar och åsikter?
 • Finns det tekniker för att effektivt förmedla sina tankar?
 • Är det skillnad mellan att förmedla sina tankar muntligt eller skriftligt?
 • Vilka arbetsområden har vi redan arbetat med, som kan vara till nytta? Har eleverna arbetat med relevanta kunskaper i andra ämnen?

Arbetssätt

Steg 1:

 • Information om retorik: vad är det?
 • Introduktion av olika typer av tal och deras struktur
 • Varva det 'teoretiska' med olika talövningar som tränar olika muntliga färdigheter

Introduktionsövningar: Förklara ordet, Gissa aktiviteten,

Oförberedda Talares Klubb: Bygga / Rita efter beskrivning, Gissa karaktären, Säg det med en känsla, Beskriv prylen, Ordgömma, Prata på - ordklasser, Jag - en gåta i siffror och ord, Associationen

Förberedda övningar: Bildspråk, Notisen, Instruktionen

Argumentera: De fem argumenten, Sälj det osäljbara

Material: Story Sparkers bildövningar; UR Våga tala - Vilja lyssna; Retorik Språkutvecklande och gruppstärkade, av Monika Ölander; RAFT, i Pedagogiska Kortguider 4/2018

 

Steg 2:

 • Arbete med att skriva och hålla olika tal, enligt cirkelmodellen
 • Eleverna uppmuntras att använda information och tankar som de fått i andra ämnen, som t.ex. historia, samhällskunskap eller geografi.
 • Jämförelse med debatt och att skriva en argumenterande text

Eerbetoon (hyllningstal),

'Ik heb een droom' ('Jag har en dröm'),

Dat kan beter! (Skärp er!)

Elevinflytande

 • Eleverna får vid olika tillfällen välja att jobba tillsammans eller självständigt
 • Eleverna får enskilt eller tillsammans välja om vilka ämnen de vill skriva
 • Varje elev får välja vilken typ av tal hen vill arbeta med för det avslutande arbetet.
 • Eleverna får själva välja form för slutuppgiften

Bedömning

Bedömning för ÅK 7-9. Se matrisen nedan.

HT19: Matrisen första del SAMTALA OCH DISKUTERA gäller för bedömning, samt bedömning av hur väl  eleven kan använda etos, logos, patos, disposition samt olika typer av bildspråk i övningarna. Ingen bedömning av framförandet i de olika uppgifterna.

VT20: Bedömning av slutuppgiften. Den ska följa formen för den valda taltypen, samt använda etos, logos och patos. Talet ska innehålla olika typer av bildspråk. En väl genomförd slutuppgift berör publiken. Hela TALA-delen i matrisen gäller för bedömningen

Slutredovisning

Deltagande innan höstlovet: målet är att eleverna försöker att vara med på de olika pratlekarna.

Redovisning innan jullovet: delta i de olika övningarna. Bedömning av hur väl utförandet motsvarar uppgifterna, samt hur bra eleven kan använda bildspråk. Ingen bedömning av framförandet inför gruppen.

Redovisning innan sportlov: alla elever som får betyg ska hålla ett tal. Valfritt vilken typ av tal, och om man vill hålla talet 'live' i klassen eller spela in det. Eleverna får gärna själva komma med förslag på hur de vill lämna in sitt tal.

Tid

Fram till höstlovet: Muntliga övningar och teori kring retorik

Till och med v10: träna på olika aspekter av att skriva och hålla tal

Fram till påsklovet: hålla ett eget tal

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Muntliga färdigheter retorik modersmål nederländska ÅK 7 - 9

SAMTALA OCH DISKUTERA

 • Ml  E 9   Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 • Ml  E 9   I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Språkbruk i samtal
 • Ml  E 9
Eleven kan i samtal använda en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade begrepp.
Eleven kan i samtal använda en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade begrepp.
Eleven kan i samtal använda en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade begrepp.
Budskap
Budskapet når fram i stora drag.
Ordvalet i samtalen passar ihop med ämnet och budskapet.
Budskapet förmedlas tydligt och leder till att samtalet fördjupas och bredds.
Begriplighet
Språket är i stora drag begripligt för lyssnaren: okända begrepp kan bli förklarade.
Språket är anpassat efter lyssnaren; okända ord förklaras under samtalet.
Språket är anpassat efter lyssnaren; okända ord förklaras under samtalet så att lyssnaren förstår.
Varierande ämnen
 • Ml  E 9
Eleven deltar i samtal och diskussioner och bidrar kortfattat med egna erfarenheter till olika samtals- och diskussionsämnen.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att hen bidrar med kunskaper och erfarenheter som är relevanta för många olika samtals- och diskussionsämnen.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att hen målmedvetet bidrar med kunskaper och erfarenheter som är relevanta för många olika samtals- och diskussionsämnen.
För diskussioner framåt, fördjupa och förbreda
 • Ml  E 9
Eleven kan ställa följdfrågor som passar till ämnet och gör att samtalet / diskussionen fortsätter på ungefär samma ämne. Eleven försöker att hålla sig till samtalsämnet.
Eleven kan genom att ställa följdfrågor få fram mer information om ämnet, så att samtalet / diskussionen fortsätter på samma ämne. Eleven håller sig till samtalsämnet genom att dennes inlägg fortsätter att vara relevanta för ämnet.
Eleven kan ställa frågor som ansluter till det som redan har sagts, så att samtalen flyter på och fördjupas och förbredas. Eleven talar på ett inbjudande sätt, så att andra vill berätta och ställa nya frågor. Eleven håller koll på samtalsämnet genom att nämna det när samtalet är på väg att gå ifrån ämnet.
Ställa och svara på frågor
Eleven ställer öppna frågor ibland (frågor som börjar med ett fråge-ord t.ex. Vad, Vem, Var, När, Varför, Hur). Eleven svarar på andras frågor.
Eleven ställer huvudsakligen öppna frågor (frågor som börjar med ett fråge-ord t.ex. Vad, Vem, Var, När, Varför, Hur) som hänger ihop med samtalsämnet. Eleven svarar detaljerat på andras frågor. Svaren passar ihop med samtalämnet.
Eleven ställer huvudsakligen öppna frågor (frågor som börjar med ett fråge-ord t.ex. Vad, Vem, Var, När, Varför, Hur) som hänger ihop med samtalsämnet och bjuder in till svar från andra deltagare. Eleven svarar detaljerat på andras frågor. Svaren passar ihop med samtalämnet och har ett tydligt budskap som gör det lätt för andra att reagera.
Framföra åsikter
 • Ml  E 9
Eleven sätter ord på sina åsikter och ger några argument som någorlunda bidrar till att samtalet / diskussionen förs framåt.
Eleven sätter ord på sina åsikter och ger några underbyggda argument som för samtalet / diskussionen vidare.
Eleven sätter ord på sina åsikter och ger några underbyggda argument som för samtalet / diskussionen vidare. Eleven kan förmedla sina egna åsikter. Eleven beskriver samtals- / diskussionsämnet från olika perspektiv.
Framföra åsikter med underbyggda argument
 • Ml  E 9
Eleven kan hänvisa till källor som stödjer argumenten.
Eleven hänvisar till källor som stödjer argumenten.
Anknyta till andras argument
Eleven reagerar på andras argument, t.ex. genom att nicka.
Eleven reagerar på andras argument genom att ta dem som utgångspunkt för nya tankar.
Eleven reagerar på andras argument genom att förklara med egna argument varför hen håller med eller inte håller med.

TALA

Förbereda, skriva och hålla ett tal: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio
 • Ml  E 9   Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 • Ml  E 9   Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
 • Ml  E 9   Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
 • Ml  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förbereda ett tal
Eleven kan hitta användbar information och sammanställa den.
Eleven kan hitta relevant information och sammanställa den. Eleven kan ordna informationen så att den bildar en logisk helhet.
Eleven kan hitta relevant information och sammanställa den. Eleven kan ordna informationen så att den bildar en logisk helhet.
Talets struktur
Talet följer i stora drag mallen för den valda typ av tal.
Talet är en logisk helhet som följer mallen för vald typ av tal. Inledning, mittendelen och avslut är proportionerliga.
Talet har en välfungerande, lättöverskådlig uppbyggnad med utgångspunkt i mallen för vald typ av tal.
Logos, etos, patos
I talet finns någon personlig åsikt, några relevanta fakta eller språk som påverkar publiken.
I talet finns personlig åsikter, relevanta fakta och exempel på språk som påverkar publiken.
I talet används personliga åsikter, relevanta fakta och språk som påverkar publiken på ett effektivt sätt.
Stilfigurer: liknelser och metaforer, motsatser, tretal, gestaltande beskrivningar
Det finns några exempel på stilfigurer.
I talet används olika stilfigurer.
I talet finns många olika exempel på stilfigurer, som passar väl till ämnet, situationen och mottagarna.
'Vägskyltar' i talet
Publiken får vägledning genom talet med enstaka binde-ord.
Publiken får vägledning genom talet med hjälp av binde-ord och andra fraser.
Binde-ord och andra vägledande fraser används på ett effektivt sätt genom hela talet.
Genomförande av talet
Eleven talar tydligt och lagom snabbt. Eleven har ögonkontakt med publiken vid några tillfällen.
Eleven talar tydligt, lagom snabbt och lagom högt. Eleven har ögonkontakt med publiken.
Eleven talar tydligt, lagom snabbt och använder intonationen för att betona betydelser. Eleven har ögonkontakt med publiken och lyckas aktivera dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: