Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Körsbärsdalen, Språk ht19/vt20

Skapad 2019-08-14 13:07 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Språk

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla förståelse och intresse för språk och kommunikation. Barnen skall ges möjlighet till språkutveckling. Utbildningen och undervisningen skall uppmuntra deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen skall få möjlighet att utveckla ett nyanserar talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Vi vill även skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.


 

Fokusområdets underrubriker och konkreta aktiviteterna kopplade till dessa.

 

Högläsning: 

 Projicering av barnböcker  ex ”Knacka på”. Bildpromenader, rekvisita och öppna frågor. Sagolådor, sagopåsar, böcker och flanosagor.  Digitala böcker från Polyglutt där vi utforskar de olika modersmålen på vår avd.

Samtala om texter: 

Vår kompetensutveckling via läslyftet använder vi oss av boksamtal vid läsning via konstruktiva frågor tex. Vad tror du att......?  Hur tänker du.......? 

 


Berätta: 

Berätta sagan om ex ”Bockarna Bruse utan bok, men med rekvisita och olika röster. Sagoberättande med hjälp av konkreta föremål.

Flerspråkighet och TAKK: 

Vi använder oss av tv-program med olika språk, TAKK i utbildningen och undervisningen samt teckensånger. Digitala böcker på Polyglutt där boken läsas på många olika språk och med tecken som stöd.


Läsmiljö och läsande förebild: 

Vi ser regelbundet över våra lärmiljöer och att böckerna är lättillgängliga för barnen. Vi uppmuntrar barnens läsande och vi läser ofta med barnen i både planerade och spontana lässtunder.


Skriftspråk: 

Vi vill erbjuda barnen möjligheter att utveckla literacy. Literacy handlar om att förstå symboler och språkliga uttryck, hur de används och hur man själv kan använda dem i samspel med andra. Detta får barnen möjlighet att utveckla genom den vardagliga användningen av språket t.ex. olika typer av högläsning. Barnen får erfara att tecknen på pappret kan förmedla något. Samma funktioner tränar barnen i sång, rim, ramsor och ordlekar. I förlängningen handlar det om att kunna läsa och skriva.

Vi använder oss även digitala verktyg.

 

Rim och ramsor: 

Rim och ramsor vid samlingen samt ramsor vid de olika måltiderna.


Sång: 

Samlingen består till stora delar av sång, rörelser och drama.


Samverkan med bokbuss och bibliotek: 

Vi besöker regelbundet bokbussen.

 

  

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: