Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå

Skapad 2019-08-14 14:44 i Slöingeskolan Falkenberg
Läsa för att träna upp teknik, hastighet och inlevelse. Läsa för att förstå, lära strategier. Läsa tillsammans, analysera och tolka.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du lär dig bli en säkrare läsare genom att läsa ofta och i olika sammanhang. Du övar upp din läshastighet och ditt läsflyt. Du tränar för att läsa med inlevelse. Du lär dig strategier för att förstå texten, på raden, mellan raderna och bortom raderna. Du spår in i framtiden om vad som kommer hända härnäst; du letar efter ledtrådar; du ställer frågor till texten; du sammanfattar texten. Genom att läsa och samtala om olika texters innehåll kan vi hjälpas åt att analysera och tolka. Tankekarta och VENN-diagram ger oss stöd att analysera, ta ut viktiga delar, jämföra likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

- Läsa och förstå text för olika syften

- Urskilja språkliga strukturer i berättande text, återberättande text, instruerande text och i faktatext.

- Söka information från en olika slags källor.

 

Innehåll:

- läsförståelse; lära strategier för att förstå och tolka

- anpassa läsningen efter textens form och innehåll

- lyssna på högläsning, lyssna och återberätta

- berättande texter

- faktatexter

- instruerande texter

- barnboksförfattare och illustratörer

- ord och begrepp

- uttal, tonfall och ords nyanser (SvA)

- Ords betydelseomfång och kategorisering (SvA)

 

Undervisning:

Boksamtal i grupp (enl. Adain Chambers) där alla elevers tankar och idéer om textens innehåll kommer upp.

Textsamtal i grupp ("En läsande klass") där vi tillsammans träna på olika strategier för att analysera och tolka texten.

Kooperativa lärandeaktiviteter där vi samarbetar och lär tillsammans.

Undersöka olika typer av text tillsammans, modellera tillsammans (enl. Cirkelmodellen från Genrepedagogiken).

Kategoriseringsövningar ex. överordnade och underordnade ord, ordfamiljer, "lattjolajbanlådan" med fyra ord där ett ska bort.

Tankekarta som stöd i att sammanställa viktiga delar ur en text, plocka ut nyckelord, sammanställa och kategorisera.

 

VENN-diagram för att urskilja likheter och skillnader, göra jämförelser av olika typer av text.

"Nyckeln till skatten" som läsläxa varje vecka med tillhörande läsläxa, som övar innehåll och form.

Arbete i arbetsbok, övningar kring olika typer av texter, innehåll och form.

 

Bedömning:

Bedömning sker i arbetet under lärandeprocessen, i de aktiviteter som synliggör lärandet. Exempel: läsning, samtal, samarbetsövningar, enskilt arbete.

Bedömning sker också genom avstämning/kartläggning utifrån Skolverkets bedömningsstöd, H4-test och läsprotokoll och äldre nationella prov som prövar läsförståelse.

 

Framgångskriterier:

- lära använda och ta hjälp av stödstrukturer såsom tankekarta, Venn-diagram, checklistor.

- vara delaktig i samtal, dela med sig av egna tankar och idéer och lyssna till kamraters. 

- Ta ansvar i samarbete tillsammans med andra, hjälpas åt.

- Anstränga sig i arbetet under lektionen.

- Tro på sin egen förmåga att kunna lära.

- Se sina egna framsteg.

 

Kunskapskrav:

- Läsa med flyt.

- Kunna återge delar av innehållet i läst text.

- Kunna resonera om textens budskap och relatera till egna erfarenheter.

- Kunna söka information från angiven källa och återge grundläggande information.

- Visar på grundläggande ordförråd. (SvA)

- Kunna ställa frågor, ge kommentarer och föra fram egen åsikt.(SvA)

- Kunna uppmärksamma då språkliga missförstånd uppstår och be om förtydligande.(SvA)

- Kunna göra sig förstådd. (SvA)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: