👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantens pedagogiska planering 2019/20

Skapad 2019-08-16 07:09 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2019/20 Barnkonventionen

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Vi pratar om hur vi har dokumenterat och att vi inte har använt barnens individuella  lärloggar

Genus är ett ämne som är bristfälligt. Barnen upplevs som stereotypa i sina könsroller

vi vill fortsätta att jobba i små grupper för att ännu bättre kunna se det enskilda barnet

 

 

 

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Barngruppen är detsamma och vi är samma arbetslag fram till september då Anna-Karin kommer och jobbar 50%. Vi är Då tre förskollärare och  två barnskötare och 25 barn, alla födda 2014.

Vi kommer att dela gruppen i 4 mindre grupper med 6/7 barn i vardera. Dessa grupper kommer vi att kombinera tillsammans och i tvärgrupper med varandra. Kan tex bli så att vi är en grupp inne tillsammans med två pedagoger medans två pedagoger är ute med resterande tre grupper. Vi har delat grupperna strategiskt när det gäller lek, utveckling och lärande.

Vi har istället delat in barnen i två grupper för att det blev så rörigt och vi fick ingen struktur, nu känner vi ett mer lugn. Ena gruppen går ut på fm och den andra är inne och jobbar med vårt projekt.

Vi vill ha in mer IT så att barnen själva kan använda materialen. Barnen ska ha tillgång till materialet och förhoppningsvis bli inspirerade av varandra. Vi vill ha Teknikmaterial framme så att vi lätt kan använda det och så att det blir en naturlig del av verksamheten. Vi vill ha bättre och mer utmanande appar på lärplattorna.

 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi? Barnkonventionen

   - Varför? Syfte? Förväntade effekter?

Detta läsår ska vi ha fokus på  

Undervisning/lärande - läslyftet ,ligger på is    (Barnkonventionen) Kompisböckerna

Jämställdhet

Barnrätt

Vi kommer att börja terminen med att jobba med värdegrunden och där se hur vi jobbar med jämställdhet och barnrätt. prata med barnen kring ex,Hur är vi mot varandra? leker vi tillsammans? får man vara själv?

Utgå från litteratur som berör såväl, känslor, upplevelser och genus. Ha bildsamtal, skriva

Vi har börjat jobba med kompisböckerna där vi får in värdegrund och barns rätt. Vårt arbete med kompisböckerna syftar till att ge strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjligheter att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

- Prata om när något känns fel

- Lyssna på varandra och komma överens

- Dela med sig

- Samarbeta

- Vänta på sin tur

- Säga förlåt

- Visa känslor

- Sprida glädje

- Säga stopp

- Lugna ner sig

Vad/När/Vem (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.

När: Vid temasamling och olika projekt i verksamheten.

Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Genom att återkommande ha samtala om hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temasamlingar kopplade

till "Tio små kompisböcker". samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

Vi dokumenterar på våra väggar samt på Unikum.

VT-20

Var är vi? Resultat

Vi la fokus på två böcker: "Säga stopp" och "Sprid Glädje".  Vi ser att barnen tänker till i de situationerna som uppstår, ex att säga ifrån till varandra och visa hänsyn och respekt. Vi upplever att barnen inte är så stereotypa längre de är inte så låsta vid tjejer och killar ,de leker tillsammans alla på ett annat sett utan att reflektera över vad de har för kön.  Vi fortsätter att jobba med jämställdhet och genus, att alla får ta lika mycket plats, alla är lika fast ändå olika. Vi tycker att vi berört de läroplansmål vi valt.

Det har blivit bättre för att vi har blivit mer medvetna om genus och jämställdhet, Vi tänker på det mer i vårt dagliga arbete. Det blir mer naturligt.

Vi har medvetet börjat leka mer sammarbetslekar dels för att barnen ska kunna lära sig att påbörja avsluta och sammarbeta, vänta på sin tur, att acceptera en förlust. Vi har även märkt att barnen behöver att utmanas i att öva sin uthållighet, stanna kvar i en aktivitet.

 

Varför?  Allt börja när två barn rymde, och vi börja förstå att barnen ibland faktiskt hade svårt att säga "Nej" till andra barn som kanske kommer med tokiga ideer, men även i leken eller andra aktiviteter.   Vi ser och hör att barnen har lättare att säga nej med mer aktoritet, och att de förstått att det faktiskt är OK att säga nej. Vi känner att vi hjälpt barnen att förstå att de också har rätt till att säga nej, många diskussioner om detta ämne.

 

Vi arbetar med vår miljö och ser vad barnen söker sig till och därifrån kommer vi att ta beslut om viket eller vilka projekt vi kommer att arbeta kring.

i slutet av förra läsåret introducerade vi programmering i olika former. Barnen fann detta intressant därför vill vi nu fortsätta att leda in och öppna upp ögonen för andra tekniska ting.

 

4. Förhållningssätt 

   -Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

Vi ska vara stöttande och utmanande pedagoger.  Vara närvarande. tänka på att ALLA barn ska känna sig sedda.

Att var sak har sin plats. Att vi pratar igenom vad vi har för regler och påminner varandra om att följa dem, ex rullpallarna i hallen

 

 

  -Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer?

 Vi har nyss möblerat om på avdelningen och kommer att göra små ändringar för att se hur det landar hos barnen. Det vi kommer att ordna lärmiljöer för är läsning och IT

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?
   Genom att ha mindre grupper oftare så hoppas vi på att komma barnen närmre. Få mer tid för reflektion och samtal kring utbilningen 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg   att sätta etikett på inläggen.

Vi skriver en gemensam lärlogg som gäller hela Diamanten.  

 

Pedagogiska planeringen ska vara klar och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18