Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RUBINEN - Pedagogisk planering Läslyftet 2019/20 Glanshammars förskolor

Skapad 2019-08-16 07:11 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2019/20 Läslyftet: Teknik i barnlitteraturen, Boksamtal om naturvetenskap.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

Vi har en stor barngrupp som behöver delas på, vi delar in barnen i två grupper. 

Vi har tydliga ramar och rutiner för barnen.

Barnens behov - utmaningar som de är mogna för.

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

Vi har en bättre fysisk miljö nu, flera rum så barnen kan sprida ut sig och vara i mindre grupper.

Många bord på avdelningen som skapar sociala möten mellan barnen.

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Breda kompetenser inom arbetslaget - IT, språk, matematik, vara lyhörda, social kompetens, empati.

 

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Vi kommer fortsätta arbeta med läslyftet, den här terminen handlar det om teknik och genus i barnlitteratur.

   - Varför? Syfte? Förväntade effekter?

För att vi ska fortsätta arbeta med läslyftet. Det handlar om språkutveckling och vardaglig teknik.

Syfte - se kopplade läroplansmål nedanför.

Vi vill att barnen ska få ökade kunskaper inom teknik, språk och genus.

 

4. Förhållningssätt 

   -Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

Vi pedagoger har haft och har ett lika förhållningssätt och rutiner.

Barnen ska bli självständiga och kunna t.e.x klä på sig själva. Vi använder oss utav bildstöd med bilder på kläder så barnen vet vilken ordning de ska klä på sig. Vår uppgift är att stötta barnen och låta det ta tid i hallen.

Barnen ska lära sig själva att känna efter om de behöver gå på toaletten. Men när vi går på utflykt och innan maten ska barnen gå på toaletten för att det är längre till toalatten när vi är på utflykt och för att barnen inte ska springa på toaletten under maten.

Vi värnar om barnens integritet vid toalettsituationer.

En trygghet för barnen är att de har fasta platser i matsalen.

Ett sunt förhållningssätt i maten, fortsätta föra in hållbar utveckling, varför ska man inte kasta mat mm.

Barnen har fått börja duka fram och ta mat själva, men vi är där och stöttar så barnen tar lagom mycket.

Syftet med vilan är att barnen ska komma ner i varv, att de ska vila en stund.

 

-Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

Vi lyssnar och stödjer barnen i deras aktiviteter.

Vi har bra rutiner.

Vi utmanar barnen i deras lekar och aktiviteter.

 

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

Vi är lyhörda vuxna, vi lyssnar på barnen.

Vi sätter ramen, men innanför får barnen vara delaktiga och de får inflytande i verksamheten.

 

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Vi kan fråga barnen vad de är intresserade av.

 Vi gör en lista för att se vad de leker med under dagarna.

 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg   att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringen ska vara klar och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: