Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets förbränning, organisk kemi, livets kemi samt material År 9 ht 19

Skapad 2019-08-16 09:41 i Victoriaskolan Grundskolor
Skolår 9 planering av ämnet organisk kemi och livsmedelskemi
Grundskola 9 Kemi Bild
Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi. Allt som lever är byggt av kolföreningar. Men allt som innehåller kol är inte organiskt. Utan kolföreningar kan du inte leva!

Innehåll

Centralt innehåll

 • Partikelmodell
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. 
 • Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
 • Aktuella samhällsfrågor inom kemi, t ex materialutveckling och nanoteknik
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ur Kemiboken (Liber):

Kapitel 10: Kolets förbränning, Kapitel 7: Organisk kemi, Kapitel 8: Livets kemi 

 

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar och demonstrationer
 • gemensamma och individuella laborationer

 

Lektion  1 och 2 (KOLETS FÖRBRÄNNING)
Kol finns i många former, s 246-250
Kolets kretslopp i naturen, s 257-260

*** Rita kolets kretslopp med skrivna förklaringar i bilden (glömt ej att ta med fotosyntes och förbränning).

 

Lektion 3 och 4 (KOLETS FÖRBRÄNNING)

De fossila bränslena börjar ta slut, s 251-256.

Förbränning påverkar miljön, s 261-265.

*** Beskriv växthuseffekten skriftligt.

 

Lektion 5 och 6  (KOLETS FÖRBRÄNNING)

Eld behöver bränsle, syre och värme, s 266-271.

Finalen s 275-277

*** Rita brandtriangeln och förklara skriftligt vad den betyder.

 

Lektion 7 och 8  (ORGANISK KEMI)
Kolatomen är en mångsidig byggsten, s 158-160.

Kolväten är grunden i organisk kemi, s 161-165.


*** Se två Youtubefilmer av Niklas Ulin  "Organisk kemi 1a Grunden" och "Organisk kemi 1b Alkaner"

*** Lär dig alkanserien (metanserien) + skillnaden mellan molekylmodell, strukturformel och molekylformel. 

 

 

Lektion 9 och 10 (ORGANISK KEMI)

Omättade kolväten har färre väteatomer, s166-168

Alkoholer finns inte bara i vin, s 169-172

*** Titta på en film på sajten Tuben.edu.stockhom.se. Filmen heter "Torrdestillation av trä" 

 

Lektion 11 och 12 (ORGANISK KEMI)
Organiska syror  och estrar, s 173-176, 177-179

Finalen

*** Se Youtubefilmen av Niklas Ulin "Organisk kemi 1f alkoholer"

*** Lämna in ifyllda tabeller över de olika serierna

*** 

 

Lektion 13 och 14 (LIVETS KEMI)

Maten, kroppen och solenergi, s 188-190

Kolhydrater ger kroppen energi, s 191-196

 

Lektion 15 och 16 (LIVETS KEMI)

Fetter är kroppens energireserv, s 197-200

Proteiner, s 201-203

 

Lektion 17 och 18 (LIVETS KEMI)

Enzymer, s 204-207

DNA, s 208-209 (kort introduktion till genetiken som vi läser senare i biologi)

Vitaminer och mineralämnen (210-211)

 

Lektion 19 och 20 (LIVETS KEMI)

Finalen + Perspektiv

Lektion 21 och 22 (MATERIAL)

Grupparbete om material 280-307 

 

 

 

 

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • aktivt deltagande under lektioner och laborationer
 • labbrapporter
 • Inget prov, utan istället lämnas arbetsuppgifter in och små läxförhör besvaras skriftligt

Syfte -varför måste du läsa kemi

Genom undervisningen i ämnet kemi ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Du ska ges möjlighet att genomföra systematiska undersökningar i kemi, samt att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Matriser

Bl Ke
Kopia av År 9 Bedömningsmatris Kolets förbränning, Organisk kemi, Livets kemi, Material

Godkänd
Högre betyg
Resonera om och beskriva samband
Kemikalier Ta reda på hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället och beskriv kemiska samband, energiomvandlingar och materiens kretslopp
Du kan ta reda på fakta om några kemikalier (bestående av kolföreningar), och om hur råolja blir andra produkter och om hur kolets kretslopp fungerar. Du kan beskriva enkla samband och ge exempel på energiomvandlingar och kolets kretslopp.
Du kan ta reda på fakta om några kemikalier (bestående av kolföreningar), och om hur råolja blir andra produkter och om hur kolets kretslopp fungerar. Du kan beskriva förhållandevis komplexa, förklara och visa på samband mellan energiomvandlingar och kolets kretslopp.
Resonera om och beskriva samband
Energi och naturresurser Resonera kring hur människans användning av energi och naturresurser kan påverka miljön och berätta om några åtgärder som kan bida till en hållbar utveckling
Resonera i något led och visa på några åtgärder
Resonera i flera led och visa på några åtgärders fördelar och begränsningar
Granska information och diskutera
Diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Visa att du kan hitta fakta om - hälsa & konsekvenser - ekologisk hållbarhet & konsekvenser - energi & konsekvenser - miljö & konsekvenser så att du kan ta ställning och diskutera frågor om detta. Visa att du kan motivera varför du tycker som du gör. Visa att du kan föra diskussionen framåt, t ex genom att ställa frågor om någon annans argument. Resonera om dina källor är trovärdiga (hur gammal är texten, vem har skrivit den, varför skrevs den). Diskutera så att andra förstår vad du menar.
Visa att du kan hitta fakta om - hälsa & konsekvenser - ekologisk hållbarhet & konsekvenser - energi & konsekvenser - miljö & konsekvenser så att du kan ta ställning och diskutera frågor om detta. Visa att du kan utveckla dina motiveringar Visa att du kan föra diskussionen framåt genom att argumentera och motargumenten och fördjupa och bredda diskussionen. Resonera i flera led om dina källors trovärdighet. Diskutera så andra enkelt förstår vad du menar.
Begrepp, modeller och teorier
Visa kunskap om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet oc omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visa det genom att använda begrepp, modeller och teorier
Du visar att du lärt dig grundläggande kunskaper om kolföreningar och att du kan ge exempel och beskriva dem med viss användning av begrepp, modeller och teorier.
Du kan visa (mycket) goda kunskaper om kolföreningarnas uppbyggnad och förklara och visa på samband inom dessa (och något generellt drag) med god användning av begrepp, modeller och teorier
Upptäckter
Berätta om några kemiska naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter som har med kolföreningar att göra och beskriva deras betydelse
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter som har med kolföreningar att göra och förklara deras betydelse.
Resonera om och beskriva samband
Människokroppen Resonera om hälsa och sjukdom och visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du visar att du kan resonera i något led om kolhydrater, fetter och proteiner och visa på enkla samband mellan kost och hälsa.
Du visar att du kan resonera i flera led om kolhydrater, fetter och proteiner och visa på förhållandevis komplexa samband mellan kost och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: