Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering

Skapad 2019-08-16 10:27 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska
LÄSA, SKRIVA,TALA, LYSSNA...

Innehåll

Vecka

Aktivitet

34

Introduktion av kursen: kursplan och läromedel

35

Introduktion av Bok och filmprojektet

“Nycklar till litteraturen” (Svenska Impulser 3 s. 180-197)

36

Elin introducerar titlarna till Bok och filmprojektet - gruppindelning

Analysera noveller och romaner (Svenska Impulser 3 s. 198-221, 230-231)

37

Analysera noveller och romaner (Svenska Impulser 3 s. 198-221, 230-231)

Repetition av stilfigurer (Svenska Impulser 3 s. 32-33)

38

Analysera novell

39

Skriftlig inlämning novellanalys

40

Filmkunskap -analysera film

41

Romanen utläst (bok och filmprojektet)  - Bokprat

Se film

42

Fortsatt film och bokprat -förbereda muntlig redovisning

43

Förbereda redovisning

44

HÖSTLOV

45

Muntliga presentationer av film och bokprojektet

46

Skriftligt analysprov onsdag 13/11

Vetenskapligt skrivande

“Mot ett formellt skrivande” (Svenska Impulser 3 s. 86-134)

47

“Mot ett formellt skrivande” (Svenska Impulser 3 s. 86-134)

48

“Bli säker på PM” (Svenska Impulser 3 s. 136-139)

49

Skriva PM “Arbete, klass och utanförskap”(Svenska Impulser 3 s. 142-155)

50

Fortsätt skriva PM

51

Inlämning PM

52-2

JULLOV

3

Retorik - teori och praktik (Svenska Impulser 3 s.8-44)

4

Argumentation “Hur bygger man upp ett argumenterande tal?” (Svenska Impulser 3 s. 46-57)

5

Argumenterande tal (gammal nationell provuppgift)

“Från lertavlor till läsplattor”

6

Förberedelser av argumenterande tal

7

Genomförande av argumenterande tal

8

SPORTLOV

9

Svenskan i ständig förändring - en historia om språket

(Svenska Impulser 3 s. 302-336)

10

Forts. språkhistoria

11

Skriftligt PM om språkhistoria

12

Inlämning PM

13

Modernismen - en introduktion av modernismen och dess författare: Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir m. fl.

Läsning av roman skriven under modernismen

14

 Genomgångar och arbete med häfte om modernismen

15

 PÅSKLOV

16

Forts modernismen

17

Genomgång av muntliga NP

18

NATIONELLT PROV SV 3 - Delprov A (skriftlig del)

Onsdag 29/4 240 min

19

Examination modernismen

20

Genomförande av Nationellt prov: Delprov B

21

Genomförande av Nationellt prov: Delprov B

22

 

23

 

24

STUDENTEXAMEN

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E
 • Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
  Sve  A
 • Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
  Sve  E
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: