Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

samhällskunskap åk 8 - ht 2020

Skapad 2019-08-16 12:23 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vad är egentligen demokrati och diktatur? Hur fungerar egentligen demokrati? Kan du och jag verkligen påverka samhället och hur då? Vad är en valkrets? Vad är det för skillnad mellan riksdagen och regeringen egentligen? Dessa och flera frågor kommer vi att jobb med under höstens kurs i samhällskunskap.

Innehåll

Jag kommer att utgå ifrån kursmaterialet på nationalencyklopedin, ne.se. Eleverna kommer att tilldelas en kurs där de hittar materialet

 

Preliminär planering:

v.34 - 39 Sveriges statsskick

Under dessa veckor kommer vi att jobba med hur Sverige styrs, valsystemet, regering och riksdag mm.

Följande kapitel kommer vi att läsa:

Statsskick och grundlagar

Riksdag

Regering och förvaltningen

Valsystemet

Regioner och kommuner

Politiska partier

 

Under dessa veckor kommer du även att få söka egen information kring bland annat de politiska partierna. I detta kommer en bedömning att göras hur du resonerar om dina källors trovärdighet. (Kan jag verkligen lita på den här källan, varför då/varför inte?)

 

Under denna delen av kursen är kunskapskravet för betyget E att:

1. Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

2. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. 

3. Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. 

4. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

v. 40 - 41 Mänskliga rättigheter

Vilka är de mänskliga rättigheterna egentligen? Hur jobbar man med dessa i Sverige? Finns det länder som kränker de mänskliga rättigheterna, vilka då och hur då?

Följande kapitel kommer vi att läsa:

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter idag

Under denna delen av kursen är kunskapskravet för E i betyg  att:

5. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. 

 

Prov/läxor/förhör mm

När det gäller kunskapskraven så kommer jag att kunna examinera under gruppdiskussioner i klassrummet under kursens gång, dvs denna typ av examination är inget som jag kommer att lägga ut något datum för.  

Sedan kommer jag att ha två provtillfällen där eleven får chansen att visa att man når kunskapskraven för E eller för högre betyg. Dessa tillfällen kommer att komma i slutet av kursens gång, dvs vecka 39 och vecka 41.

Det första provet, v39, kommer att bygga på att eleven ska visa att han/hon förstår hur den politiska samhällsstrukturen fungerar och att de kan använda sig av de termer som hör ihop med dessa områden. Termerna hittar du vid varje kapitel. Proven kommer även att bygga på att eleven ska visa att han/hon förstår demokrati och kan resonera om för- och nackdelar kring demokratin.

 

Det andra provet, v 41 kommer att bygga på de mänskliga rättigheterna, vad några av dessa är och kunna ge exempel på hur dessa kränks i vissa delar av världen.

Uppgifter

 • Arbetsuppgift onsdag 14/10 - mänskliga rättigheter.

 • Arbetsuppgift onsdag 14/10 - mänskliga rättigheter.

 • frågor kring texten "politiska partier"

 • Uppgift till utvecklingssamtalsdagarna

 • Uppgift till utvecklingssamtalsdagarna

 • Uppgift Samhällskunskap onsdag 9/9

 • Uppgift Samhällskunskap onsdag 9/9

 • från förslag till färdig lag - länk

 • från förslag till färdig lag - länk

 • Arbetshäfte 1 samhällskunskap - Sveriges politiska system

 • Arbetshäfte 1 samhällskunskap -Sveriges politiska system

 • ordlista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: