Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan SKOGEN Björndammens förskola 19/20

Skapad 2019-08-16 13:37 i Björndammens förskola Partille
Förskola
Avdelning Skogen består av 20 barn i åldern 1-6år Vi som arbetar är Ferida Malin och Marie

Innehåll

Alla barn i våra förskolor har rätt att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande

 

 

VAR ÄR VI?

 Vi har kartlaggt barnens barnens intresse, skogen/naturen, skapande utifrån bland annat från en tv serie som de följer, även material från naturen.

Vi arbetar med läroplansmålen: Förskolan ska ge varje barn förutsättnigar att utveckla: Nyfikenet, kreativitet och lust att att leka och lära. Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt förmåga att använda sig av, tolka,, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

VART SKA VI?

 Vi vill att barnen ska kunna få tillgång till information när det söker efter det även erbjuda hur de kan söka information genom lärplattan, böcker och diverse digitala verktyg. Barnen behöver fler tillfällen till att använda tekniken.

Utveckla sitt intresse och nyfikenhet till fördjupad kunskap genom att erbjuda mer varijerat material.

Miljön ska vara tilltalande och speglar barnens intresse genom olika material som finns tillgängligt.

Delaktighet/inflytande, barnen ska få taltid och utrymme och utgår efter barnens intresse.

 Likabehandlingsplanen diskuteras och analyseras vid varje arbetsplatsträff (ALT).

HUR GÖR VI?

 Lärplattan ligger till hands och tillgängligt, vi erbjuder vid olika tillfällen när vi är samlade i mindre grupper att visa hur man kan göra för att få tillgång till information, vi behöver vara mer tillåtande och låta barnen utforska. Lärplattan ska användas av barnen när de vill dokumentera och personal stödjer att söka vidare barnets dokumentation.

Miljön ska spegla vad barnen vad barnen arbetar med och deras intresse, ska ligga till grund i miljön, miljön ska vara tilltalande och utmanande.

Dokumentation och uppföljning sker regelbundet i arbetslaget, dokumentationen sker via lärplattan, observationer, barnens alster sparas.

Vi ska vara lyhörda och delaktiga i barnens tankar och upplevelser.

HUR BLEV DET?

2020-01-20

Dokumentation har skett genom stående observationer och genom digitala foton har när barnen har varit engagerade och aktiva i projekt eller temaarbetet. Vi personal och barn har dokumenterat händelseförlopp där även det diskuteras och reflekteras tillsammans vad som är dokumenterat och hur upplevelsen var. Genom dokumentationsmetoden har vi tillsammans synliggjort lärandet tillsammans med barnen.  Återkommande har vi tittat på den dokumentation som vi har gjort och använder oss av skärmen på avdelningen.

 

 Alster som är skapats har även visats på avdelningen.

 

När vi dokumenterar med Ipad inomhus och utomhus tittar vi på bilderna och reflekterar då kan vi se att deras kunskap fördjupas pga av denna metod. Det ser vi genom att barnen ställer frågor och är nyfikna, de engagerar sig i sitt egna lärande. Barnen söker efter fakta och vill veta mer (vetgiriga).

 

Barnen är mer nyfikna på att söka kunskap genom internet även genom faktaböcker. Barnen har börjat förstå att de kan söka efter fakta eller sådant som de är intresserade av. Vi vuxna får stödja barnen i detta letande och försöka att vara kritiska tillsammans när fakta söks på internet, exempelvis.

 

Vi kommer att fortsätta att använda oss av ipad och skärmen som finns på avdelningen.  

 

När barnen får vara delaktiga i sin vardag på förskolan kan vi uppfatta att barnen upplever sin dag roligare och utmanande. Barnen får bestämma utefter deras intresse och behov. Vi pedagoger behöver fortsätta med att vara flexibla och tillåtande där barnen får utmanas, där vi pedagoger inte hindrar barnen till en djupare kunskapssökning.

 

Barnen har skapat egna alster som har visats i miljön, böcker, teckningar, foton osv. Barnens engagemang är stort men vi hinner inte med allt som barnen önskar (tidsbegränsning).

 

Vi har haft ett läroplansmål i fokus just inom det övergripande mål som finns i organisationen gällande att alla barn har rätt att använda digitala verktyg som stimulerar de i lärande och utveckling.

 

Läroplansmålet vi har haft fokus på att: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Barnen har en stor påverkan av innehållet i sin vardag på förskolan. Genom att barnen får sina behov bekräftade blir även det roligare att utöva diverse aktiviteter. Vi upplever att barnen har ett genuint intresse och en glädje till att lära sig mer.

 

Barnen vill söka efter information på internet när det gäller saker som det är obekanta med men vill veta mer, då kommer ipadsen till användning.

 

Barnen har lärt sig att de kan använda sig av att leta efter information på internet och faktaböcker och de har den tillgången på avdelningen, men vi kan bli bättre på att ha oftare och mer återkommande stunder till teknik.

 

 

 

 

Vi har introducerat Bee-Bot för barnen på avdelningen. Barnen är intresserade av programmering, genom att trycka fram olika kommandon på maskinen flyttar den på sig som den kan göra. Barnen engagerade sig genom att klistra banor på golvet.

Vi har även en app. På lärplattan som har ett spel med att programmera Bee-bot. Dessa två olika sätt och metoder att programmera, vi kommer att fortsätta med detta till hösten.

 

Vi har nyligen även introducerat trådlöst webägg för barnen. Ett förstoringsglas där barnen upplever som fascinerat och spännande. Vi har undersökt hur gräset ser ut, undersökt trådarna på våra kläder osv. Vi tänker fortsätta arbeta med detta till hösten med barnen.  

 

 Barnen har testat på att göra egna sagor genom appen Stop motion. Barnen skapar egna alster av sagor som de sedan illustrerar med diverse material. Detta blir en video med barnens röster som spelas även in.

 

 

 

 

 

 

Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande

 

VAR ÄR VI?

 Vi har kartlaggt barnens intresse, skogen/naturen, skapande utifrån en tv serie som de följer. Vi pedagoger ser även att barnen har olika andra behov och behöver vi behöver arbeta med hur man är en god kamrat och medmänniska, hur vi kan vara goda förebilder för varandra.

Vi arbetar medvetet om att bryta könsmönster genom dessa aktiviteter.

Vi pedagoger kartlägger oss i hur vi bemöter barn och kollegor, vilket förhållningssätt har vi som ska synliggöras.

 

VART SKA VI?

 Vi ska och vill skapa goda och främja goda relationer mellan barn och barn och mellan vuxna och barn. Alla som vistas på förskolan ska ha ett egenvärde, självrespekt och en god självkänsla. Vi vill förmedla känslan att alla är bra och allla duger.

Läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kropsliga och personliga integritet.

Delaktighet/ inflytande: barnen ska få sin rättmätiga plats och taltid.

Barnen på avdelningen ska få känna en trygghet i sin egna utveckling och utvecklar sin identitet.

Likabehandlingsplanen diskuteras och analyseras vid varje arbetsplatsträff (ALT).

 

HUR GÖR VI

Delar gruppen gruppen i 3 mindre grupper, just för att alla barn ska kunna komma till tals och få sin rättmätiga plats. Vi pedagoger kan möta barnen på ett mer lyhört sätt när det är uppdelade. Efter barnens behov och intresse ser vi att det finns intresse av naturen, skapande, musik och konstruktion. Genom barnens intresse erbjuder och visar på / utmanar barnen i detta genom att erbjuda varijerat material och upplevelser.

Dokumentation och uppföljning sker regelbundet i arbetslaget, dokumentationen sker via lärplattan, observationer, barnens alster sparas.

 

 

HUR BLEV DET?

2020-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation har skett genom stående observationer och genom digitala foton har när barnen har varit engagerade och aktiva i projekt eller temaarbetet. Vi personal och barn har dokumenterat händelseförlopp där även det diskuteras och reflekteras tillsammans vad som är dokumenterat och hur upplevelsen var. Genom dokumentationsmetoden har vi tillsammans synliggjort lärandet. Återkommande har vi tittat på den dokumentation som vi har gjort och använder oss av skärmen på avdelningen.

 

Miljöerna på avdelningen förändras efter barnens lek och intresse. Lekmiljöerna är tydliga och barnen vet vart materialet finns. Materialet som används mest är konstruktionsmaterial där alla barn är och kan vara delaktiga i.

 

Barnråd och samlingar på avdelningen har barnen möjlighet till att påverka, vara delaktiga och ett inflytande i frågor som berör de själva och sin situation på förskolan. Barnråd dokumenteras och följs upp med barnen kontinuerligt. Barnen har även satt regler på avdelningen som berör: hur vi är goda kamrater.

 

För att alla barn ska kunna få sin rättmätiga plats och utrymme delar vi in barnen i grupper. Indelningen får barnen sitt utrymme som de behöver.

 

Vi har arbetat med läroplansmål som har ett fokus på det övergripande mål i verksamheten som innefattar:  Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande.

 

Läroplansmålet vi har haft större fokus på är: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

 

Utevistelse i naturen tillsammans med barnen har vi sett att det har gett en positiv förstärkning hos barnen. Det ser vi genom att barnen leker över gränserna med varandra och de hjälps åt mer och ett ökat samarbete mellan barnen. Vi kommer att fortsätta att vara ute i naturen och försöka hitta fler tillfällen till detta.

 

Barnen vågar mer att säga ifrån när det är något som inte är bra både till oss personal och även till kamrater. Det är en bra början att de vågar säga stop eller nej, att våga uttrycka sig. Det vi kan tro och uppfatta är att när barnen är uppdelade i mindre grupper får alla en större chans till taltid och få sin röst hörd.

 

Vi kommer att fortsätta med att barnen är indelade i grupper då vi uppfattar att de gynnar de positivt, även vi personal kan utmana barnen mer till ett kunskapssökande.

 

Musik och rytmik har varit en återkommande aktivitet detta år. Det vi kan se att barnen har det roligt med att sjunga och spela på instrument även att dansa. Med mycket glädje tillsammans i grupperna byggs även gemenskapen och ökar tryggheten för barnen.

 

Vi kommer att fortsätta med dessa aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödfrågor:

 

VAR ÄR VI?

 • Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.
 • Barnen har olika viljor och behöver stöd i hur man är en god kamrat/vän, behöver se andra och respektera andra
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intresse och motivation just nu?
 • Vara ute i naturen och upptäcka skogen, skapa med olika material, sjunga och dansa
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

 • Vilka av läroplanens mål ska vi fokusera på?
 • Vad vill vi att barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta mål?
 • Vilken roll ska miljön ha?
 • På vilket sätt blir barnen delaktiga?
 • På vilket sätt får barnen inflytande?
 • Hur arbetar vi med vår Likabehandling?

HUR GÖR VI?

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det som tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Hur utformar vi miljön?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

Skillnad mellan utvärdering och analys av genomförd undervisning:

Utvärdering - VAD HAR HÄNT? Analys - HUR & VARFÖR hände det?

Vilka effekter har vårt nya agerande haft på våra barns kunskaper och förmågor.

 

 

 

 • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: