Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamheten Snäckan 2019/2020

Skapad 2019-08-16 14:11 i Kastellegården förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är rutiner och arbetssätt som skapar vår vardag. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån vårt uppdrag i förskolans läroplan, att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten utgår från barngruppens intresse, behov och introduceras varje år för att barnen ska bli trygga, delaktiga, utveckla sin självständighet och använda vår miljö för lek och lärande. Vi kompletterar grundverksamheten med pedagogisk planering för våra teman.

Innehåll

Umgänge

Så här arbetar vi med trygghet, normer, värden och trivsel. 

På Snäckan är alla välkomna och respekterade. Alla blir bemötta utifrån sina förutsättningar och får stöd att vara delaktiga så att det känns meningsfullt och roligt. Varje barn får stöd att utveckla tilltro till sin egna förmåga och känna att de har inflytande över det som är viktigt för dem. Varje barn får möjlighet att utveckla sin ansvarskänsla, sin självständighet och tidigt grundlägga demokratiska värden och se individers olikhet som tillgång. Vi stödjer barnen till positiva upplevelser och glädje att vara en del i vår barngrupp.

Grunden i vårt arbete för att skapa lärande och en hållbar framtid är trygga barn som är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Vi pedagoger är viktiga verktyg för att barn och vuxna är trygga och känner tillit och förtroende till Snäckan och Kastellegårdens förskola. Vi utgår från individens och gruppens perspektiv när vi planerar vår verksamhet. För att skapa möjlighet till lek och samspel delar vi in oss i mindre grupper under dagen såväl i styrda som icke styrda aktiviteter

 

 

 

Rutiner

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner. 

Vi ser rutiner och omsorgssituationer som viktiga tillfällen att skapa trygghet, lärande och bygga relationer.  Vi är lyhörda för alla vårdnadshavares och barns behov och möter upp utifrån det i den mån det är möjligt. 

Vårt material är synligt för barnen, vi hjälper barnen att ta ansvar för materialet och upplockning.

Alla barn har sina speciella platser vid matbordet, vid behov tex vid vikarie eller barns önskningar kan vi ändra platserna utifrån barnens bästa som fokus. Vi startar alla måltider tillsammans med en gemensam ramsa och vi sitter ner och äter i lugn och ro tills de flesta är färdiga runt bordet. 

De barn som sover gör det på madrasser eller i egen vagn med egna trygghets saker.Det är alltid en för barnen känd pedagog som är med dem. 

Vid toalettbesök och blöjbyte är det alltid en ordinarie pedagog, ej ny vikarie, som hjälper barnen. Vi är lyhörda för barnens önskan och rutiner kring detta och möter upp utifrån det.

I hallen finns en närvarotavla som visar pedagogernas arbetstider och eventuella vikarier mm, och en kalender om veckans aktiviteter.

Vi har tydlig dokumentation över vilka barn som är närvarande och när de går hem. Överenskommelse med vårdnadshavare måste alltid ske om barnet ska hämtas av annan person.

 

Introduktion och inflytande

Grundverksamheten introduceras vid introduktionen i förskolan. Vi arbetar med en föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att föräldrarna är delaktiga och stödjer barnen att utforska vår miljö och hitta leken. Samtidigt får vårdnadshavaren möjlighet till insyn i vårt arbetssätt och vår verksamhet. Vår introduktionsplan utgår från att varje barn tillsammans med sin vårdnadshavare  utforskar vår miljö, deltar i lekar och rutiner och ska känna trygghet och glädje på förskolan. Därefter är det viktigt att varje barn knyter an till oss pedagoger så att vi kan fungera som en trygg person för barnet. Efter ca 2 månader har vi ett avslutande introduktionssamtal med vårdnadshavare. 

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: