Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro, hopp och kärlek åk 5 bild

Skapad 2019-08-17 16:27 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi har tidigare arbetat med proportioner och skissande. Nu kommer arbetet bli mer symboliskt och större krav kommer läggas på hur du tolkar symboler och kan använda dig av symboler i dina arbeten. Nästa arbetsområde; Tro, hopp och kärlek är ett samverkansprojekt mellan ffa religion och historia. Vi lär oss mer om Leonardo da Vinci och Bosch. I bildämnet utgår vi ifrån kristna symboler och hur dessa gestaltas i en rad olika sammanhang. Vi tränar oss på att se former och proportioner när vi tecknar på fri hand, jobbar efter färdiga skisser, följer skissövningar, klipper för collage, perspektivövningar m.m. Vi kommer att arbeta med en mängd olika material som ex. blyerts med olika hårdhetsgrad, vattenfärg, textilfärg, täckfärg och gips. Vi blickar också framåt mot vad som kanske är framtidens viktigaste symboler.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas, och  bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. (Lgr 11)

Arbetssätt och undervisning

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. (lgr 11. kap. 1-2).

Du löser de olika bilduppgifterna efter att först ha fått en muntlig eller skriftlig instruktion.
Ibland kommer eleverna ombes att ge varandra förslag på förbättringar inför framtida arbeten, det är då vi övar vår förmåga att kritiskt granska och använda feedback för att utvecklas.

 

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lär/lärt dig på hur du omsätter och tar ansvar för en instruktion i praktisk handling, hur uthålligt, målmedvetet och noggrant du utför dina arbetsuppgifter och när du aktivt deltar i diskussioner och utvärderingar av olika uppgifter

Tidsram

Från skolstart till höstlovet.

Bedömning

Bedömning sker löpande då du arbetar och genom en granskning av din portfolio.

Uppgifter

 • Medeltida arkitektur

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Omdömesmatris Bild åk 4-6

Skapa bilder på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du kombinerar former, färger och linjer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och linjer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och linjer på ett väl fungerande sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem bidra till att utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem delvis utveckla egna idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå.
Du skapar en bild där budskapet behöver förklaras för att bli tydligt.
Du har en tanke med bilden där budskapet delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet tydligt framgår för betraktaren.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå.
Med stöd anpassar du din presentation till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till uppgiften.
Beskriva den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå.
Du ger en enkel beskrivning av din arbetsprocess och/eller resultatet.
Du ger en enkel beskrivning av arbetsprocessen och förklarar hur den påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet, på ett välutvecklat sätt.
Resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer på en årskursanpassad nivå.
Du beskriver bilder och kan med stöd föra ett resonemang kring dem.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk.
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: