Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Period 1 Teamwork

Skapad 2019-08-18 08:49 i Vittra Sollentuna Grundskolor
En mall för projektplanering.
Grundskola 8 – 9 Engelska Samhällskunskap Svenska som andraspråk Teknik Bild Musik Matematik Svenska

Innehåll

Projektets namn

 

Syfte

 

Hur vi kommer att arbeta under perioden

 

Bedömning

 

Litteratur

 

Värdegrund

 

 

Presentation/redovisning

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 1

 • Uppgift 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

Sv Ma Sh Tk Mu En Bl SvA
Samhällskunskap - Valet 2014

E
C
A
Begrepp
Veta vad demokrati, diktatur, propaganda, parti, riksdag, regering, rösträtt.
När eleven hör de olika begreppen vet eleven vad det handlar om
Eleven vet vad begreppen betyder och kan använda dem i diskussion
Eleven har god kunskap kring begreppen och kan se sammanhang, göra jämförelser och dra slutsatser med hjälp av dem
Valprocessen
Kunskap om hur den svenska valprocessen går till
Eleven har kunskaper om valprocessen. Vet vilka som får rösta och hur man röstar
Eleven har goda kunskaper om valprocessen. Vet vilka, hur och till vad man röstar
Eleven har djupa kunskaper om valprocessen och kan föra diskussion kring dess styrkor och brister
Partiarbete
Arbete och presentation om ett riksdagsparti och reflektioner kring samtliga partier
Eleven deltar i förberedelserna och deltar i redovisningen av sitt parti. Eleven försöker att formulera en egen åsikt om de övriga partierna
Eleven bidrar i det förberedande arbetet och är aktiv i redovisningen av partiet. Eleven har en egen åsikt om de övriga partierna och kan i vissa fall argumentera för dem.
Eleven driver arbetet med partiet framåt och gör en genomtänkt och intressant redovisning Eleven har åsikter om riksdagspartierna och använder dem vid jämförelser dem emellan

Sv Ma Sh Tk Mu En Bl SvA
Sagoskrivande

Sagoskrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din saga är begriplig.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga framgår tydligare.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga är tydligt.
Sagoingredienser
Du har med några av sagogenrens typiska drag.
Du har med sagogenrens typiska drag, t.ex. ett tydligt uppdrag och typiska karaktärer för en klassisk folksaga.
Du har med sagogenrens typiska drag och använder dig av dem på ett effektivt sätt som gör din text lik en klassisk folksaga.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett innehåll med tydligt uppdrag och en klassisk avslutning.
Texten är mycket välplanerad och följer den typiska folksagans uppbyggnad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Ditt ordval är mer varierat och du använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar med en mer varierad och mer korrekt meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande för en saga och det är varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet. Du visar viss säkerhet vad gäller stavning.
Du gör färre fel i användningen av skiljetecken.Din text har få stavfel som inte stör förståelsen. Du delar in din saga i stycken.
Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Din text har få stavfel och styckeindelningen är logisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: