Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Barnen i dialog med omvärlden" En projektbeskrivningen Slättens förskola Sanden

Skapad 2019-08-19 08:13 i Slättens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
"Att upptäcka barnen genom konst och konsten genom barnen" Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande (konsten) både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Innehåll

Uppstart projektplanering

 Vi vill lägga grunden för att alla barn på vår yngrebarnsavdelning känner lust och glädje över att vara på förskolan och i nära samspel med oss vuxna och varandra. Barnens trygghet och lust att lära är i fokus när vi planerar aktiviteter och förändrar i lärmiljön. Det innebär att vi hela tiden behöver ha ett barnperspektiv och göra förändringar som leder till att varje barn ska utveckla sina förmågor. Vi ser vikten av ett positivt och tillåtande klimat där alla får möjlighet att utveckla sina egenskaper och intressen.

Vi kommer att både ha planerade aktiviteter där alla ingår och att på sikt dela in barnen oftare i mindre grupper. Barnen ska få nya upplevelser som leder till nya erfarenheter genom att låta dem prova samma sak vid många tillfällen i sin takt. Det ger ett lugn i verksamheten.

Syfte

Tillsammans väcker vi en nyfikenhet för vår gemensamma miljö genom att uppleva, undersöka, utmana och tillvarata erfarenheter som ger vilja och lust att lära. 

Barnen ska utforska, upptäcka och skapa en relation till skapande material men även till vuxna och barn i gruppen.

 Vårdnadshavarnas delaktighet

Daglig information om barnens aktiviteter och välbefinnande.

Dokumentation genom Unikum både genom blogg och det enskilda barnets lärlogg.

Processvägg

Föräldrasamverkan genom föräldramöte, små uppdrag till barnen och deras familjer. Vi kommer även samarbeta kring bokkassar med böcker som förutom sagor innehåller konst, ramsor eller poesi.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte 

Vi vill skapa en miljö med mötesplatser där barnen ges möjlighet att komma i relation till varandra genom ett intressant material. Vi vill stärka barnens tro på sin egen förmåga och stärka deras identitet och det tror vi att en miljö som ger barnen möjlighet att mötas och utmanas i lustfyllda aktiviteter kan bidra till. Vi vill introducera intressanta material för barnen i mindre grupper då vi strukturerar upp vår vecka för att kunna känna att vi är nära barnen och kan få fatt på deras intresse, stödja deras relationsskapande och kommunikationen mellan barnen. 

Vi vill erbjuda barnen öppna material som färger och lera för att ge dem möjlighet att upptäcka och utforska det tillsammans med andra. Här blir barnen lärresurser för varandra och kan inspireras av varandras sätt att upptäcka vad man kan göra med och förstå i mötet med utforskande material. 

Vi vill ge barnen möjlighet att möta sånger och sagor och kreativa material om och om igen och låta barnen få tid för sitt utforskande. Musikinstrument som trummor och maracasägg finns nära barnen för att kunna användas spontant. Vi sjunger i olika miljöer som vid samling, rörelsestunder, i hall, vid matbord och i skötrum. Vi sjunger även påhittade sånger som uppstår spontant vid rutinsituationer.

Vi började hösten med stora ytor och med att vårt ”lutande plan” fick en central plats på avdelningen. Det berodde på att många nya barn inskolades och att några av dem inte kunde gå. Vi vuxna fanns hela tiden nära som stöd och för att uppmuntra samspel kring bilar, bollar och barn som skulle upp och nerför rampen.

Senare nu i höst har barnen intresserat sig för betydligt mer saker. Några barn klär ut sig, kör vagnar, tar fram lektallrikar och mat och vill att vi andra ska ”provsmaka”. Det gör att vi ändrat om i miljön som innebär ännu fler mötesplatser för lek och utforskande med andra barn. 

Vi ser också en förändring när det gäller barnens målande. Från att smakat på färg och målat lite försiktigt, har barnen målat till klassisk musik.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Under hösten fylls barngruppen på med elva ettåringar. Det innebär att gå från "ett jag till ett vi". Vem är jag i barngruppen? Stor uppmärksamhet läggs på varje barn för att bli ett barn i en välfungerande barngrupp. Barnen upplever med hela kroppen och språkförståelsen ökar i stor takt. Vi pedagoger lär känna alla barns personlighet och egenskaper. Vem tycker om att gunga med lite fart och vem vill gunga högt? Vi utvecklar varje barn genom att vara lyhörda utifrån barnens behov och intressen. Vi kommer lägga fokus på att måla många gånger och med variation. Vi sjunger, gör fingerlekar, sånglekar, dansar m.m. för språk, kroppsmedvetenhet och rörelseglädje. Många nya upplevelser och upprepningar blir till erfarenheter. Vad händer när kritan hamnar i munnen eller på pappret? Hur känns det att få färg på handen? Vi låter barnen uppleva med sina olika sinnen och i sin takt genom att iaktta och sedan delta på sina villkor. 

Tvååringarna i gruppen behöver utmanas vidare utifrån projektet. Med variation kan material och tekniker utforskas för att berika barnens erfarenheter och intressen.

Eftersom vi i stort sett har en helt ny barngrupp som mest består av ettåringar, tar vi många kort på barnen i vardagliga situationer och som vi sedan sätter upp i barnens höjd. Barnen kan då se både sig själva och de andra barnen ”i dialog med sin omvärld”. Vi kan reflektera kring det barnen intresserar sig för och vi kan tillföra nytt material och nya aktiviteter i verksamheten. Vi har som mål att ännu mer sätta upp bilder och text på vår projektvägg, där vi förklarar vad vi gör och lättare att både se bakåt och framåt. 
 
Vi vill dela gruppen i mindre grupper för att kunna möta varje barns intresse och vilja att utforska materialen vi erbjuder. Vi kommer försöka ha två olika planerade aktiviteter och en pedagog som som finns till hands och tar hand om övrigt. 
 

Kompetensutveckling

Genom att vi har en bredd i vårt projekt, kan vi ta tillvara våra olika kompetenser i arbetslaget när det gäller, bild, sång, drama m.m. Fortbildning är planerad med inriktning musik och rörelse. Under våren läser vi delar ur en bok för gemensam reflektion.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 

Det vi nu under hösten har sett som har intresserat barnen är att bland annat utforska det lutande planet, köra bilar, byggklossar, sång, musik, dans, bollar, upptäcka och röra sig på kullen, titta på bilar på gatan och klättra i rutschkanan. Vi känner att vi vill fortsätta med att berika barnens erfarenheter och låta dem möta nya material. Vi ser också ett ökat intresse av att göra saker tillsammans och hur språkutvecklingen gör att det är lättare att samspela med de andra barnen. Vi kommer att prioritera högläsnng för barn i mindre grupper under våren. Eftersom de flesta barnen sover, är det viktigt att planera in läsning under förmiddagstid.

 

Mål

Våra läroplansmål är 

FÖRSKOLAN SKA GE VARJE BARN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTVECKLA:

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet. 

 

Vi vill att alla barn ska bli väl mottagna varje dag och känna glädje inför att komma till förskolan. Det innebär även att barnen blir glada över att vara tillsammans och att alla känner sig lika viktiga i gruppen.

Genom humor och delad glädje vill vi att alla barn känner att de har möjlighet att påverka i stort och smått och att alla respekterar deras vilja och känslor.

Barnen ska få känna stolthet över den de är. Genom att få möjlighet att uttrycka sig genom målning, musik, lek och dans får de också en ökad kroppsuppfattning och större självkännedom som leder till god självkänsla och vilja att göra sin röst hörd både för egen del och andras.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: