Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖVA-TALUPPFATTNING

Skapad 2019-08-19 10:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
En LPP för arbetsområdet Taluppfattning i åk 7.
Grundskola 7 Matematik
ÖVA-TALUPPFATTNING Taluppfattning åk 7 ger dig träning i att utveckla och öva dina matematiska kunskaper och förmågor inom taluppfattning och tals användning. Upplägget är att du får mycket handledning till en från början enkel matematisk nivå. Du kan fokusera på att utveckla tankesätt och strategier. På så sätt får du verktyg som du kan använda även på en lite mer komplex matematisk nivå. Taluppfattning är ett material som passar i början för att öva och pröva dina matematiska kunskaper. Du får lära dig olika räknestrategier på ett tydligt och strukturerat sätt för att kunna uppnå nivån för E. Övningarna är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som du lägst ska ha uppnått i åk 7. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Uppgifterna är anpassade till nivån för åk 7.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·      Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

·      Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

·      Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.  (ur lgr 11)

 

Arbetssätt: Vi kommer att arbeta med tals uppbyggnad och hur man kan göra för att jämföra decimaltal. Vi kommer att arbeta med begreppen som hör till de fyra räknesätten. Eleverna kommer även arbeta med att avrunda tal samt arbeta med prioriteringsreglerna som styr i vilken ordning räknesätten i ett tal ska beräknas. Under lektionerna kommer vi arbeta med genomgångar och gemensamt arbete, vi kommer även arbeta med arbetshäftet till en början, göra gemensamma praktiska övningar. Vi kommer sedan arbeta vidare med matematikboken Mondo.

 

Bedömning:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

 

  •  Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett (…) fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med (…) anpassning till proble­mets karaktär samt (…) enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.
  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett (…) sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med (…) anpassning till syfte och sammanhang. (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Taluppfattning åk 7

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan begreppen kopplade till de fyra räknesätten. Eleven vet vad man gör när man avrundar samt vad prioriteringsreglerna är.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan använda avrundning och räkna med prioriteringsreglerna.
Eleven behärskar de olika begreppen och använder dem i sina resonemang och redogörelser. Eleven är väl förtrogen med avrundning och prioriteringsreglerna. Eleven är förtrogen med delbarhet och primtal.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter i de olika räknesätten. Eleven kan göra vissa beräkningar av tal med olika räknesätt.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg med hjälp av olika typer av tal. Eleven är säker i division och multiplikation med 10-, 100- och 1000-tal.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och anpassa sina beräkningar. Eleven kan göra beräkningar med delbarhet och primtal.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar taluppfattning.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda primtal och delbarhet i avancerade problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: