Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAVFRI01

Skapad 2019-08-19 11:15 i Enskede gårds gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola
Kursplan, kunskapskrav och enkel matris för HAVFRI01 att utgå från i skapandet av egna planeringar.

Innehåll

 Kursen frisör 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I kursen behandlas utökade grundkunskaper i ämnet.

 

 Centralt innehåll

  

  • Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande designtekniker på korta och långa hår, till exempel fön-, tång-, curlar- och clipstekniker samt långhårstekniker.
  • Användning av hårvårds- och stylingprodukter. I samband med det behandlas uppskattning av tids- och materialåtgång.
  • Terminologi samt skiss- och ritteknik för att förstå och följa instruktioner, men också för att beskriva idéer och kommunicera kring arbetsprocessen.
  • Färg-, form-, design- och proportionslära inom design på korta och långa hår.
  • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
  • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
  • Hantering och vård av maskiner och verktyg.
  • Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
  • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
  • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

 

  Syfte:

 

Eleverna ska få

 Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.

 Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.

 Kunskaper om färg och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.

 Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.

 Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

 Kunskapskrav

 

Betyget A

 

Betyget C

 

Betyget E

 

Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar.

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.

Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa.

Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens

Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar.

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.

Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön.

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet enkla beräkningar.

Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.

Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Matriser

HAVFRI01

Betyget E
Eleven hittar inte sina vägar att kunna börja arbetet, hen behöver kontinuerligt hjälp och stöd från handledare, kan deklarera sin arbetsprocess med hjälp av handledare (Planering av arbete och använder fackspråk). Eleven orkar inte speciell mycket och utför jobbet med låg lust (Arbetsgång). Eleven blir klar med festfrisyren, men frisyren är inte helt jämn och eleven missar att upp forma korta hår. Hen analyserade sin arbetsprocess med stöd av handledare, hen ger enkla förslag(Färdig arbete med analys). Eleven gör en enkel skiss (Skissritning).
Betyget C
Eleven behöver lite handledning och hjälp men kan jobba självständig efter rådgivning av handledare, eleven kan beskriva sin arbetsprocess med viss säkerhet och använder rätt fackspråk med lite handledning (Planering av arbete och använder fackspråk). Eleven är engagerad (Arbetsgång). Eleven gör en väl balanserad och fin format festfrisyr och analyserar sin arbetsprocess, upptäcker små fel och ger förslag med lite stöd och handledning (Färdig arbete med analys). Eleven gör en enkel skiss Eleven gör en väl skissritning men det saknas designlinjer och pilar Väl utförd skissritning med designlinjer och pilar (Skissritning).
Betyget A
Eleven jobbar självständig efter rådgivning av handledare, hen beskriver sin arbetsprocess självständig, med säkerhet och använder rätt fackspråk efter rådgivning av handledare (Planering av arbete och använder fackspråk). Eleven jobbar med glädje och är mycket engagerad (Arbetsgång). Eleven gör en jämn och fin format festfrisyr, och analyserar och utvärderar sin färdig resultat detaljerat och ger förslag för förbättring av sitt arbete (Färdig arbete med analys). Väl utförd skissritning med designlinjer och pilar (Skissritning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: