👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik Kapitel 2 Rättigheter

Skapad 2019-08-19 11:25 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Juridik
Vi arbetar med avsnittet: Rättigheter och målet är att lära oss några grundläggande begrepp, varför vi har rättsregler och domstolar. Vi lär oss också vad medborgarskap innebär och om mänskliga rättigheter, äganderätt, upphovsrätt samt integritet och rättssäkerhet.

Innehåll

Privatjuridik

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridik språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmågan att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Undervisning i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om centrala rättsområden

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivning samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Som stöd för ditt arbete och kunskapsinhämtning för kapitel 2 använder du dig av:

- de föreläsningar som sker i klassrummet,

- läroboken Privatjuridik kapitel 2 sidorna 20-39

- De PP som visas under lektionerna samt finns bifogade i denna planering.

- samt att du under rubriken "Arbetsuppgifter" finner dokumentet "Läsinstruktioner inför prov i Privatjuridik"

Arbetssätt

  • Du deltar i genomgångar av läraren och antecknar i ditt kollegieblock eller i din dator .
  • Egen inläsning i läroboken samt att du arbetar med att besvara ev. frågor i lärobok och de arbetsblad som klassen får del av. Skriv både fråga och svar när du arbetar med uppgifterna.
  • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
  • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att fråga läraren eller en klasskamrat.
  • Använda dig av den planering som finns i Unikum för att hålla dig informerad om vilket arbetsområde vi arbetar med.

Mål med Kapitel 2

Genom att arbeta med kapitlet ska du lära dig:

- en del grundläggande begrepp

- att förstå att konflikter i ett civiliserat samhälle måste kunna lösas med hjälp av rättsregler och domstolar

- at konflikter kan uppstå både mellan människor och mellan människor och samhällets myndigheter liksom med företag och andra organisationer.

- vad medborgarskap innebär

- att mänskliga rättigheter gäller oavsett nationsgränser

- att äganderätt och upphovsrätt hör till de grundläggande rättigheterna

- att integritet och rättssäkerhet är viktigt för alla

Följande ord och begrepp träffar du på i Kapitel 2:

Allmänhetens Pressombudsman, arbetstillstånd, asyl, Barnombudsmannen, besittning, civilrätt, Datainspektionen, designskydd, diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen DO, djurrätt, djurskydd, Europadomstolen, Europarådet, expropriation, folkrätt, fång, förfoganderätt, förmögenhetsrätt, human rights, härstamningsprincipen, ideell rätt, immaterialrätt, industriellt rättsskydd, integritet, IP Intellectual Property, leasa, licens, medborgarskap, migrationsdomstol, Migrationsverket, migrationsöverdomstol, Myndigheten för radio och tv, mänskliga rättigheter MR, mönsterskydd, naturalisation, nyttjanderätt, offentlig rätt, part, parter, patent, Pressens opinionsnämnd PO, rättighet, rättsförhållande, rättssäkerhet, sakrätt, skyldighet, territorialprincipen.

Hur bedöms dina kunskaper?

Det här arbetsområdet betygssätts genom att du redovisar en kortare skriftlig inlämningsuppgift.

 

 

Uppgifter

  • PP Kapitel 2

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
    Jur  -

Matriser

Jur
Privatjuridik kapitel 2 Rättigheter

E
D
C
D
A
Juridiska begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat någrasådana dokument.