Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 (Favorit Matematik åk 4)

Skapad 2019-08-19 13:55 i Drottningdals skola Norrtälje
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Du kommer under höstterminen att arbeta i Favorit matematik 4A. Dessutom kommer du att få träna och testas i multiplikation samt delta i genomgångar för hela åk 5.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elev nära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om mitt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa,samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få delta i helklassgenomgångar utifrån arbetet i åk 5. Vid individuellt arbete kommer du i huvudsak att få arbeta med Favorit Matematik 4A. Du kommer att få arbeta individuellt och i mindre grupp. Du kommer också att få jobba med olika problemlösningsuppgifter, extrablad, multiplikationsövningar och multiplikationstest på tid, spela mattespel samt delta i diskussioner. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln
 • I addition och subtraktion arbetar vi med talområdet 0-10 000
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning, med 10 och 100 samt med en talsort i taget.
 • Division, delningsdivision, innehållsdivision, kort division, division med rest samt division med 1, 10, 100 och 1000
 • Taluppfattning
 • Statistik
 • Algebra
 • Negativa tal m h a termometern
 • Stapel- och linjediagram
 • Ekvationer

 

Detta ska bedömas :

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna i samtal med andra, prov både muntligt och skriftligt.

Vid terminsbedömningen kommer du att bedömas utifrån kraven för åk 5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Når ej målen
Når målen
Når längre än målen
Du har ännu inte uppnått godtagbar kunskapsnivå.
Du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10000 med tillfredsställande resultat.
Du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10000 med gott resultat.
Du har ännu inte uppnått godtagbar kunskapsnivå.
Du kan räkna multiplikation och division med tillfredsställande resultat.
Du kan räkna multiplikation och division med gott resultat.
Du har ännu inte uppnått godtagbar kunskapsnivå.
Du kan förstå och använda matematiska begrepp till viss del.
Du kan förstå och använda matematiska begrepp med gott resultat.
Du har ännu inte uppnått godtagbar kunskapsnivå.
Du kan lösa olika matematiska problem med tillfredsställande resultat och kan då använda och visa någon metod som fungerar.
Du kan lösa olika matematiska problem med gott resultat och kan då använda och visa någon/några metoder som fungerar. Du kan även resonera kring olika problem.
Du har ännu inte uppnått godtagbar kunskapsnivå.
Du kan räkna med negativa tal med tillfredsställande resultat.
Du kan räkna med negativa tal med goda resultat.
Du har ännu inte uppnått godtagbar kunskapsnivå.
Du kan räkna enkla ekvationer.
Du kan räkna ekvationer och visa en skriftlig räknemetod.
Du har ännu inte uppnått godtagbar kunskapsnivå.
Du kan läsa och göra stapeldiagram och linjediagram med viss säkerhet.
Du kan läsa och göra stapeldiagram och linjediagram med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: