Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationer, identitet, mobbning

Skapad 2019-08-19 14:29 i St Mellby skola Alingsås
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap Svenska
- Varför lever vi tillsammans? - Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjer, i skolan och i samhället? - Hur har familjer, skolan och samhället förändrats? - Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få? - Vad är mobbning och nätmobbning? Vi kommer att arbeta med gruppen för att svetsa samman och få ett bra arbetsklimat.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Analysfömåga- att jämföra likheter och skillnader mellan dåtid och nutid, mellan olika familjesituationer mm. Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser av olika sammhällshändeler
 • Kommunikativ förmåga- att samtala, diskutera, motivera, utrycka åsikter, argumentera, redovisa och presentera
 • Metakognitiv förmåga-  reflektera kring olika ämnen
 • Förmågan att hantera information- att söka infomation och värdera dess trovärdighet och relevans
 • Begreppslig förmåga- Din förmåga att använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- visa hur sociala strukturer är uppbyggda och fungerar (ex. familj, skola)

- din förmåga att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor

-din förmåga att delta i samtal, diskussioner, att uttrycka din åsikt

- reflektera kring, värdera och uttrycka olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor

- använda begrepp på ett fungerande sätt

 

Jag kommer att bedöma detta genom:

- klassrumsobservationer

- din aktivitet på lektionerna

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

På lektionerna kommer vi att:

 • Utgå från boken Puls Samhällskunskap
 • läsa texter
 • se på filmer
 • Samtala, analysera och argumentera
 • Träna på ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 

Uppgifter

 • Hur är en riktigt bra vän?

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: