Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Year 7: School in English speaking countries

Skapad 2019-08-20 11:17 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
What is it like to go to school in for example Australia, Pakistan or Nigeria? You are going to learn about school in different English speaking countries and compare with your own school.

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer att lära dig om skolan i olika engelsktalande länder. Du kommer också att få göra jämförelser med din egen skola, och diskutera skillnader och likheter. Du kommer att arbeta med läroboken "Awesome 7" (Text book and Activity book): Varje vecka kommer du även att arbeta med glosor till texterna samt basgrammatik. Du tränar hela tiden de fyra förmågorna: lyssna, läsa, skriva och tala/samtala.

Texter till Text book:

- New Day, New School Year (p. 10-11)

- Do You Like Barbies? (p.16-17)

-The Girl Who Stood Up for Education (p. 18-19)

Undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar i helklass. Du kommer även att få arbeta i mindre grupper eller i par. Ibland arbetar du individuellt.

Bedömning

Läraren följer din progression hela tiden och ger dig respons vid både mindre och större uppgifter. Du kommer att ha ett större läs- och uppsatsprov i slutet av perioden. Du ska då skriva en jämförande text samt svara på frågor om de texter du läst. Du kommer även att göra en muntlig presentation om ett valfritt engelsktalande land

Se matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
School in English speaking countries

1
2
3
4
LÄSA - reception
I lättillgängliga texter i olika genrer kan eleven...
...ännu inte förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
...förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
...förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
...förstå såväl helhet som detaljer.
Eleven visar...
...ännu inte sin förståelse och kan ännu inte översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
...sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
...sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
...sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
SKRIVA – produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig...
...ännu inte enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande med visst flyt.
...relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt.
SÖKA MATERIAL
Eleven kan välja texter från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion.
...inte ännu med viss relevans.
...med viss relevans.
...på ett relevant sätt
...på ett relevant och effektivt sätt.
KOMMUNIKATIONENS INNEHÅLL – realia
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används...
...inte ännu översiktligt.
...översiktligt.
...utförligt.
...utförligt och nyanserat.
....och kan då också med egna erfarenheter och kunskaper göra...
...inte ännu enkla jämförelser.
...enkla jämförelser.
...välutvecklade jämförelser.
...välutvecklade och nyanserade jämförelser.
TALA - produktion
...ännu inte formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...formulera sig relativt varierat, relativt tydligt, och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
...formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: