👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 kap 1 Tal vecka 35 - 40

Skapad 2019-08-20 13:25 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Matematik
Talsystemet Multiplikation och division med 10, 100, 1000 Avrundning Prioriteringsreglerna

Innehåll

Mål:

- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt med olika platsvärden

- ordna tal i storleksordning

- Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

- avrunda tal

- använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten

- räkna med de fyra räknesätten

- prioriteringsreglerna

 

Tidsplanering:

 

v. 35 Vårt talsystem och tallinjer                                                                  sid 8-11
v. 36  Decimaltal och räkna multiplikation och division med decimaltal      sid 12-15
v. 37  Avrunda heltal och decimaltal                                                            sid 16-17 
v.38 De fyra räknesätten och prioriteringsregler                                          sid 18-21
v.39 Diagnos och repetition blå kurs (s.24-31) och arbete på röd kurs (s.32-39) 
v. 40 Prov Kapitel 1 Tal                            

 

Exempeluppgifter E-A:nivå:

Åk 7 exempeluppgifter till PROV 1

E-nivå


Gör uträkningar där du behöver. Här får du inte använda räknare.

 

1   Skriv med siffror

a) trettiotvåtusen femhundrasju             b)femhundratusen åttiotre

 

2   Använd siffrorna 2,3,4 och 5 och skriv

a) ett udda tal                                        b)det största jämna tal som är möjligt.

 

 3) Vilket värde har trean i talet:

a) 3875             b)2,135     c) 12,301

 

4  Skriv som decimaltal

a) 12 tiondelar      b) En hel och tre hundradelar    c) 35 hundradelar

   

5  Skriv ett tal mellan 1,2 och 1,3

      

6   Skriv talen i storleksordning med det minsta först.

      2,05      2,1        2,034        2,009

  

7   Räkna ut talen:

   a)100*0,98      b) 1000*4,7            c) 5/10           d) 32/1000


8  En tv-gala hade 795 369 tittare. Avrunda antalet tittare till
    a) hundratusental      b) tusental       c) hundratal

 

9  Avrunda talet 6,275 till
  a) hundradelar       b) ental


10 Avrunda till två decimaler
a) 48,989        b) 0,152199         c) 2,2051

 

11  Vilka räknesätt hör följande ord ihop med
a) faktor        b) täljare         c) differens

 

12  Räkna ut

a) 8,6 + 56,45             b) 79 – 6,8           c) 4,2 ∙ 18         d)52,2/6

 

C - A nivå   

 

13. Veta hur du kan dela tal med 2, 3, 5, 10.

 

14. Vilka är delbara med 3 och 5

 

15     23      30       51     

 

14. a) Förklara vad ett primtal är.
      b) Förklara vad ett sammansatt tal är

15. Faktorisera talet 24 i ett faktorträd på olika sätt för att ta fram dess primfaktorer.

                                                                                                                                      

 

 

Videolektioner:

https://www.studi.se/l/positionssystemet 

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2202&no_cache=1305484283 

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2203&no_cache=1361996169 

 

IT-övningar/uppgifter:

 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

E
C
A
1
Lösa problem använda strategier och metoder samt formulera modeller.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
2
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge alternativ på alternativ.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
3
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
4
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
5
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
6
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
7
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
8
Framföra och bemöta matematiska argument.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.