Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk. 2 höstterminen

Skapad 2019-08-22 11:25 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 2 Matematik
I årskurs 2 arbetar vi med Prima Matematik 2A och 2B. Under höstterminen arbetar vi med Prima Matematik 2A. Arbetsmetoderna är utifrån genomgångar med förtydligande av ord och begrepp, därefter följer en variation av färdighetsträning med bl.a. skriftligt, iPad, spel, matematiska diskussioner i grupp och helklass, problemlösning på såväl abstrakt som konkret nivå.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Hur arbetar vi?

Under höstterminen arbetar vi med Prima Matematik 2A. Arbetsmetoderna är utifrån genomgångar med förtydligande av ord och begrepp, därefter följer en variation av färdighetsträning med hjälp utav olika verktyg bl.a. skriftligt, iPad, spel, matematiska diskussioner i grupp och helklass, problemlösning på såväl abstrakt som konkret nivå. Under höstterminen arbetar vi med talormådet 0-100, bråkform, geometri, division och multiplikation.

Efter diagnosen i kapitlet finns det möjlighet att arbeta med repetitionsuppgifter och/eller med utmanande uppgifter. Eleven får gärna ta hem boken för att träna extra hemma på sidor som finns publicerade på klassens blogg. Diagnosen görs i skolan.

Utifrån genomgångar på lektionstid riktas träning i matematikboken. Hinner eleverna får de fler uppgifter att arbeta med.

Diagnosen görs i skolan.

Inför ett nytt kapitel pausar vi med matteboken. Dessa dagar kan eleven arbeta klart med det avklarade kapitlet hemma. Alla elever får då hem boken, så att ni föräldrar kan se vad vi arbetat med i skolan. Under veckan som boken är hemma får ni gärna stötta ert barn, så sidor som inte är klara görs klart. Ni får gärna hjälpa till med rättningen av det eleven gör hemma. Skriv då en signatur där ni har rättat.

När rättning sker i skolan av en vuxen, så skrivs signaturen längst ner på sidan eller vid uppgiften. Ett x sätts vid uppgifter som eleven ska göra om, på så sätt blir det lätt för eleven att se var rättningar ska göras och för läraren att rätta.

Ni föräldrar får gärna titta igenom så att det har blivit rätt i rättningen. Det är lätt att rätta fel. Hoppas på förståelse.

Föräldrar som önskar att få hem boken oftare hör av sig till Elisabeth för stöttning att packa boken i väskan, så den kommer hem. Ni föräldrar måste stötta upp så att boken kommer tillbaka till skolan den aktuella dagen. Information om när boken får vara hemma lämnas på bloggen på Unikum.

Tidsplan 

v. 34-37 kapitel 1, v. 37-39 kapitel 2, v. 40-43 kapitel 3, v. 45-47 kapitel 4 och v. 48-51 kapitel 5

Undervisningens innehåll: Vad är målen för höstterminen?

Kapitel 1 Kojbygget

I det här kapitlet lär du dig:

 • talraden 0-100
 • udda och jämna tal
 • använda tecken (större än, mindre än, är lika med och inte lika med (>, <, = och ≠)
 • addition och subtraktion i talområdet 0-20
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • räkna med tiotal och ental

Kapitel 2 Massor av äpplen

I det här kapitlet lär du dig:

 • om tal i bråkform, en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • addition med tiotal i talområdet 20 till 100, t.ex. 75+20
 • subtraktion med tiotal i talområdet 20 till 100, t.ex. 75-20

Kapitel 3 Besök i rymden

I det här kapitlet lär du dig: 

 • namn på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon
 • namn på de geometriska objekten linje, sträcka och punkt
 • addition i talområdet 0 till 20 med tiotalsövergång

Kapitel 4 En dag med Polly

I det här kapitlet lär du dig:

 • om matematiska likheter, likhetstecknets uppgift
 • subtraktion i talområdet 0 till 20 med tiotalsövergång
 • mer om klockan, analog och digital tid

Kapitel 5 Expedition i djurparken

I det här kapitlet lär du dig:

 • att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • om multiplikation
 • om division

 Viktiga begrepp och strategier som vi ska arbeta med.

Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, dubbelt , hälften, udda, jämna, likhetstecknet, större än, mindre än, rimlighet, mönster, punkt, skärningspunkt, linje, sträcka, klot, kub, rätblock, cylinder, kon, sida, hörn, samband samt addition, subtraktion, summa, differens, division och multiplikation.

 • Öva på olika strategier för huvudräkning t.ex. utgå från tvilling tal 7+7=14, 7+8=15.
 • Öva samband mellan tal genom att se det i läggmaterial t.ex. 4+3=7, 7-4=3. Sambandet mellan 4+3, 40+39, 24+13. Sambandet mellan 7-4, 70-40,37-4. Sambandet mellan "10-kamrater" och "100-kamrater".
 • Öva olika uppdelningar av tal, vi tränar via talhus.
 • Öva bråk som del av helhet och del av antal.
 • Leta efter geometriska former i omgivningen.
 • Berätta om samband mellan formerna genom att bygga ihop olika former.
 • Öva på att formulera räknehändelser till situationer i skolmiljön.
 • Öva att följa en strategi vid problemlösning : 1. Läs uppgiften. 2. Tänk och planera. Vad är det du ska ta reda på? Hur kan du lösa uppgiften? 3. Lös uppgiften till exempel genom att skriva, rita, bygga, göra en tabell. Göra en uträkning eller pröva.
  4. Redovisa din lösning. 5. Rimlighet. Är svaret rimligt? Har du svarat på frågan?
 • Delta intresserat vid gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Arbeta laborativt.
 • Öva begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.

Bedömning

Diagnoser i Prima.
Skolverkets bedömningsstöd för matematik åk 2.

Skolverkets diagnosmaterial diamant.

Bedömning visas i matrisen nedan och mål som elever behöver arbeta mer med kommer att publiceras här på Unikum under ikonen samtalet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk. 2 höstterminen

Kapitel 1 Kojbygget

Nivå 1
Nivå 2
Använda tecknen större än och mindre än > <
Hur kan eleven visa vad tecknen större än och mindre än > < står för?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper att visa vad tecknen större än och mindre än > < står för.
Eleven har grundläggande kunskaper att visa vad tecknen större än och mindre än > < står för.
Använda tecknet lika med och skiljer sig = ≠
Hur kan eleven visa vad tecknen lika med och skiljer sig = ≠ står för?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper att visa vad tecknen lika med och skiljer sig = ≠ står för.
Eleven har grundläggande kunskaper att visa vad tecknen lika med och skiljer sig = ≠ står för.
Talraden 0-100
Hur visar eleven förståelse för talraden 0-100?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper att visa förståelse för talraden 0-100.
Eleven har grundläggande kunskaper att visa förståelse för talraden 0-100.
Dela upp talet i tiotal och ental
Hur visar eleven förståelse för uppdelning av tiotal och ental?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper att visa förståelse för uppdelning av tiotal och ental.
Eleven har grundläggande kunskaper att visa förståelse för uppdelning av tiotal och ental.

Kapitel 2 Massor av äpplen

Nivå 1
Nivå 2
Bråkform
Hur visar eleven förståelse för begreppen i bråkform, 1/4, 1/3 och 1/2?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper att visa förståelse för begreppen i bråkform 1/4, 1/3 och 1/2.
Eleven har grundläggande kunskaper att visa förståelse för begreppen i bråkform 1/4, 1/3 och 1/2.
Addition
Vilka kunskaper visar eleven för att utföra uträkning av summan i addition med tiotal i talområdet 20 till 100 t.ex. 75+20=?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper av uträkning i addition med tiotal i talområdet 20 till 100 t.ex. 75+20=?
Eleven har grundläggande kunskaper av uträkning i addition med tiotal i talområdet 20 till 100 t.ex. 75+20=?
Subtraktion
Vilka kunskaper visar eleven rör att utföra uträkning av differensen i subtraktion med tiotal i talområdet 20 till 100 t.ex. 75-20=??
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper av uträkning i subtraktion med tiotal i talområdet 20 till 100 t.ex. 75-20=?
Eleven har grundläggande kunskaper av uträkning i subtraktion med tiotal i talområdet 20 till 100 t.ex. 75-20=?

Kapitel 3 Besök i rymden

Nivå 1
Nivå 2
Namnge tredimensionella geometriska objekt
Hur kan eleven namnge de tredimensionella begreppen som klot, rätblock och kub?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper att namnge de tredimensionella begreppen klot, rätblock och kub.
Eleven har grundläggande kunskaper att namnge de tredimensionella begreppen klot, rätblock och kub?
Mäta sträckor
Hur mäter eleven sträckor?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper i att mäta sträckor.
Eleven har grundläggande kunskaper i att mäta sträckor.

Kapitel 4 En dag med Polly

Nivå 1
Nivå 2
jämför likheter/likhetstecknets placering
Hur visar eleven förståelse för likheter, likhetstecknets placering i uträkningen?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper i likhetstecknets placering.
Eleven har grundläggande kunskaper i likhetstecknets placering.
Klockan - analog tid
Hur visar eleven förståelse för analoga tid, genom att rita visarna.
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper i analog tid.
Eleven har grundläggande kunskaper i analog tid.

Kapitel 5 Expeditionen i djurparken

Nivå 1
Nivå 2
Jämföra och uppskatta
Hur visar eleven förståelse för att jämföra vikter?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper i att jämföra vikter.
Eleven har grundläggande kunskaper i att jämföra vikter.
Avläsa
Hur avläser eleven vikten?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper i att avläsa en vikt.
Eleven har grundläggande kunskaper i att avläsa en vikt.
Multiplikation
Hur visar eleven förståelse för multiplikation?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper i multiplikationsräkning.
Eleven har grundläggande kunskaper i multiplikationsräkning.
Division
Hur visar eleven förståelse för division?
Eleven är på väg att få grundläggande kunskaper i divisionsräkning.
Eleven har grundläggande kunskaper i divisionsräkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: