Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturbruk NBD20A

Skapad 2019-08-22 14:52 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Naturbruk
Ämnet naturbruk är en introduktion till naturbrukets arbetsmiljöer med växter, djur, natur och skog samt yrken inom dessa områden. För att man bättre ska förstå dagens naturbruk och roll inom hållbar utveckling omfattar ämnet även naturbrukets historiska utveckling.

Innehåll

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Kursen är på 200 poäng och genomförs HT-20 och VT-21

Varav 100 poäng är APL (arbetsplatsförlagt lärande) och 100 poäng praktiska övningar och teori.

Undervisningen i ämnet naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om naturbrukets olika arbetsmiljöer och om yrkesområden inom naturbruket.
 2. Kunskaper om naturbrukets produkter och tjänster samt om naturbrukets historiska utveckling.
 3. Kunskaper om hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom naturbrukets olika områden.
 5. Förmåga att arbeta säkert samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.
 6. Färdigheter i att köra någon basmaskin inom naturbruket.

 

 

Uppgifter

 • Naturresurser och hållbar utveckling

 • Naturresurser och hållbar utveckling

 • APL-Dagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.
  Nau  -
 • Arbetsuppgifter med hantering av växter eller djur samt dokumentation av genomförda arbetsuppgifter.
  Nau  -
 • Naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, till exempel livsmedel, växtmaterial, träråvara, energiråvara, natur- och landskapsvård samt naturupplevelser.
  Nau  -
 • Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.
  Nau  -
 • Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som resurs för en hållbar utveckling.
  Nau  -
 • Naturbrukets utveckling med ett historiskt och globalt perspektiv.
  Nau  -
 • Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhållning och skogsskötsel.
  Nau  -
 • Arbetsuppgifter inom naturbruk med användning av handredskap och teknisk utrustning.
  Nau  -
 • Materialkunskap, materialval och materialanvändning när arbetsuppgifter utförs.
  Nau  -
 • Underhåll av handredskap och teknisk utrustning.
  Nau  -
 • Arbetsuppgifter med utgångspunkt från handböcker och instruktioner.
  Nau  -
 • Körning av basmaskin.
  Nau  -
 • Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt skyddsarbete och skyddsronder.
  Nau  -
 • Första hjälpen.
  Nau  -
 • Elarbeten enligt lagar och andra bestämmelser om elsäkerhet.
  Nau  -
 • Brandskydd, brand och brandbekämpning.
  Nau  -
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och stormar.
  Nau  -
 • Funktions- och säkerhetskontroll i samband med användning av teknisk utrustning.
  Nau  -
 • Ergonomi i samband med att olika arbetsuppgifter utförs.
  Nau  -
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.
  Nau  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
  Nau  A
 • Eleven redogör utförligt för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. Eleven beskriver också utförligt naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
  Nau  C
 • Eleven redogör översiktligt för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. Eleven beskriver också översiktligt naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
  Nau  E
 • Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven väljer, samt använder med mycket gott handlag, lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
  Nau  A
 • Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven väljer, samt använder med gott handlag, lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
  Nau  C
 • Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare avgränsade arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven använder med visst handlag lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
  Nau  E
 • Eleven utför efter samråd med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför efter samråd med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
  Nau  A
 • Eleven utför efter samråd med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför efter samråd med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
  Nau  C
 • Eleven utför i samråd med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför i samråd med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
  Nau  E
 • Eleven kör basmaskin med olika körtekniker inom ett övningsområde på ett säkert sätt och med mycket god framförhållning. Efter samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
  Nau  A
 • Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt och med god framförhållning. Efter samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
  Nau  C
 • Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt. I samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför i samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
  Nau  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nau  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nau  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nau  E

Matriser

Nau
Naturbruk

F
E
D
C
B
A
Naturbrukets yrkesområden
Eleven redogör ____ för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Naturbrukets historiska utveckling
Eleven beskriver också översiktligt naturbrukets historiska utveckling.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Hållbar utveckling
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
APL
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför _____ med handledare avgränsade arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven ______ lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han ______ den egna förmågan och situationens krav.
i samråd använder med visst handlag med viss säkerhet
efter samråd väljer, samt använder med gott handlag med viss säkerhet
efter samråd väljer, samt använder med mycket gott handlag, med säkerhet
APL-dokumentation
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en ____ dokumentation av sitt arbete.
enkel
noggrann
noggrann och utförlig
Brandskyddsarbete
Eleven utför ____ med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör _____ för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför _____ med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
i samråd översiktligt i samråd
efter samråd utförligt efter samråd
efter samråd utförligt efter samråd
Basmaskinkörning
Eleven kör basmaskin* inom ett övningsområde ______. _____ med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför ___ med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
på ett säkert sätt I samråd i samråd
på ett säkert sätt och med god framförhållning Efter samråd efter samråd
*med olika körtekniker på ett säkert sätt och med mycket god framförhållning Efter samråd efter samråd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: