Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome 9, Chapter 1: Who Do You Think You Are?

Skapad 2019-08-22 15:57 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer att jobba med olika texttyper kring ämnet: identitet, såsom ursprung och familj.Vi bekantar oss dessutom med exempel på hur detta ser ut i engelsktalande områden.

Innehåll

Kursplan - Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Delar ur ämnets syfte som fokuseras på under detta arbetsområdet är:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
  Genom att delta aktivt i diskussioner kring innehållet i texterna visar du din förståelse. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där en läs- och hörförståelse ingår.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
  Detta visar du genom att delta muntligt i diskussioner i par, grupp eller i klassen. Ni kommer att få förbereda och hålla en muntlig presentation v. 39. I det avslutande provet ingår en fri skrivuppgift som kommer att bedömas.
 • Förmågan att  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  Om du t.ex inte kommer på ett ord förklarar du på annat sätt vad du menar.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex. din text och i muntliga diskussioner.
 • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Vi kommer att läsa och diskuterar några texter om Australien. Skrivuppgiften på provet kommer att handla om Australien. 

Centralt innehåll

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under detta arbetsområde är:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetssätt och undervisning

Temat i kapitel 1 handlar om identitet och består av en elevuppsats, en dialog, en skönlitterär text samt ett utdrag ur en självbiografi. Texterna i kapitlet är tänkta att väcka tankar hos eleverna och ge dem underlag för att kunna diskutera identitet ur olika perspektiv; såsom ursprung, intressen, familj och livsåskådning. I kapitlet får eleverna också öva ordförråd kring bland annat släktskap och personliga egenskaper. Därutöver innehåller kapitlet ett flertal olika övningar som behandlar hur människor kan påverkas av att resa eller flytta, såväl frivilligt som ofrivilligt. Kapitlets övningar uppmanar eleverna att på olika sätt behandla temat och i den avslutande skrivuppgiften ges de möjlighet att själva fundera över den egna identiteten.

I Activity book kommer vi att arbeta med tre olika sorters uppgifter:

 • Explore the text: läsförståelsefrågor och diskussionsuppgifter till texten
 • Vocabulary: Här ligger fokus på att träna in nya ord och att använda dem i egna meningar.
 • Activities: Olika uppgifter som fokuserar på förmågorna att prata, lyssna och skriva på engelska.

Ni får en läxa/vecka som förhörs skriftligt eller muntligt. När du tränar in nya ord skall du också träna på att använda dem, genom att sätta in dem i en mening eller förklara dem på engelska.

Visa vad du lärt dig

Fokus under området är att prata engelska och ni kommer att få diskutera i små grupper och även förbereda en muntlig presentation som ni redovisar v 39 . Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov som består av: 

 • Muntlig presentation, textbok s.29 - v.39 (måndag och fredag)
 • Skrivuppgift, textbok s.29 - v. 41 (måndag)
 • Läs- & Hörförståelse, v.41 (fredag)

Tidsram

 Från v. 34 - 41  (med reservation för vissa förändringar efter behov)

Bedömning

Se bifogade matris 

Matriser

En
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris ENGELSKA åk 7-9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategier som gör att talet flyter i naturligt taltempo.
Talar engelska konsekvent med flyt. Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Visar ett avancerat ord- och frasförråd.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa och utveckla samtalet. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämne
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
En engelsktalande person förstår efter en eller ett par genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer vid första genom -läsningen. Skriver utförligt med varierat språk, engelsk ordföljd och god verbbehandling
Skriver med god disposition, behandlar ämnen utförligt med fördjupning. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat ord- och frasförråd.
Att jämnföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter avpassade för årskursen
Jämnförelser saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Gör jämnförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Gör jämnförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden.
Gör jämnförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden. Redovisar samband och slutsatser.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: