Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p

Skapad 2019-08-22 16:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Här kan du se kursens mål och kunskapskrav

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
 • Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.
 • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
 • Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom.
 • Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
 • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
 • Dokumentation och levnadsberättelse.
 • Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
 • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
 • Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
 • Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.
 • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
 • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
 • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

 

 

Kunskapskrav /syfte och mål på skolverket kan du lära här

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGER%26courseCode%3DGERV%25C5R0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_GERV%C5R0

 detta ska du visa din kunskap i - i skolan och på APL

Du ska kunna beskriva det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. tex kunna jämföra normalt åldrande med att drabbas av demenssjukdom och resonera kring samhällets attityder.

Du ska kunna redogöra för för demenssjukdomar och några andra vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar som kan förekomma 

 

kunna ge exempel på vilken  läkemedelsanvändning som kan vara aktuell  vid dessa tillstånd.

 

Du ska kunna redogöra för hur man arbetar i  vård i livets slutskede.

När du är på praktik ska du visa att du kan  planera och utföra i samråd med handledare eller mer självständigt  vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser som verksamhetens rutiner.

Dina insatser ska vara av god kvalité , och du ska visa förmåga att utvärdera och bedöma dina egna insatser utifrån de krav som ställs

Du ska kunna beskriva faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.

Du ska också känna till  vilken betydelse kosten och den fysiska aktivitetens har för rehabilitering och livskvalitet för de demenssjuka.

du ska kunna visa att du arbetar och förstår  förebyggande arbete, patientsäker miljö och hur man arbetar med rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. .

Du kan kommunicera och samarbeta  eleven  med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.med brukare anhöriga och personalen. Ex möta frågor, hälsa, passa tider och inte hålla på med sin telefon

Du ska kunna beskriva  frivilligorganisationers arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående.

Dessutom visar du kunskaper om samhällets intentioner i lagar och andra bestämmelser för vård och omsorg om demenssjuka samt ger exempel på utifrån exemplen hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet.

När du samråder med handledaren kan du bedöma den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

Uppgifter

 • Diplom Demens ABC

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: