Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik & Rytmik

Skapad 2019-08-23 06:46 i Satelliten Örebro
Förskola
Vi kommer att arbeta projektinriktat utifrån barnens intresse för musik och rytmik, vilket kommer leda arbetet mot förskolans målområden. Detta är en levande planering som kommer uppdateras kontinuerligt under processens gång. Våra utvärderingar är ett led i vårat systematiska kvalitetsarbete. Målen kompletterar därmed varandra.

Innehåll

Var är vi?

 Vad är barnen intresserade av just nu? Vad behöver vi satsa på?

 

 

Utvärderat 190823:

 • Barnen dansar ofta och på olika sätt t ex snurrar.
 • Barnens intresse fångas av gitarren och när vi har sångsamling.
 • När vi har tittat på dansvideor t ex med Babblarna så har barnen dansat med och önskat att vi ska göra det flera gånger.
 • Barnen berättar att dom dansar hemma.
 • En del barn skannar QR-koder med sånger som vi har uppsatta på avdelningen och dansar/sjunger till.
 • Några barn har uttryckt att dom älskar disco/party.
 • Barnen tycker om att röra på sig och utforska med sina kroppar.

 

 

Utvärderat utifrån "Hur blev det?" 190930:

 • Vi kommer att ta tillvara på det ökade intresset för sånger hos både barnen och vårdnadshavare genom att introducera "månadens sång".

 

 • Vi planerar ingen förändring med QR-koderna för tillfället utan de sitter kvar och vi fortsätter att följa barnens arbete med dom.

 

 • Vi kommer att ta tillvara på barnens intresse för instrument och undersökande av ljud genom att skapa egna instrument på olika sätt bland annat med hjälp av det digitala verktyget Makey-Makey samt inkludera förskolans instrument i våra sångsamlingar.

 

 

Utvärdering utifrån "Hur blev det? 191216" och nulägesobservation görs här vid uppstarten av vårterminen 2020:

Barnen visar fortfarande ett stort eller större engagemang när vi har sångsamling både med och utan instrument samt för att dansa, utforska ljud och lära sig nya sånger.

 

Vad det speciellt gäller dans och att lära sig nya sånger så kan vi se att det krävs att vi skapar möjlighet för barnens inflytande att ta plats för att hålla deras fokus och på så sätt kunna uppnå en utveckling och lärande.

 

 

 

Vart ska vi?

 

Vad förväntar vi oss att projektet ska resultera i?

Nulägesbedömning med analys, Läroplanen, Arbetsplanen, Hur kan vi utmana barnen? Vad förväntar vi oss att få se.

 

 

 

Utvärderat 190823:

 • Tanken är att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och inspirerande sätt.

 • Språkstimulering.
  Vi kommer ofta att arbeta med sång i projektet för att ge extra stimulans till barnens språkutveckling. Det anser vi är extra viktigt i vår barngrupp eftersom att vi både har flera barn med annat modersmål än svenska samt många yngre barn utan något språk alls än. Vi förväntar oss att det ska ge barnen ökade tillfällen där de t ex ljudar och övar på att forma ord. Även att innebörden i olika sångtexter ska kunna konkretiseras/dramatiseras utifrån barnens intressen på ett lustfyllt sätt och på så vis bli ett komplement till högläsning med samma syfte.

 • Vi vill ge barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, socialkompetens/värdegrund, språk/kommunikation.

 • Vi ska arbeta mer synligt med arbetsplansmålet trygghets-, jämställdhets- och värdegrundsfrågor i projektet utifrån analys av tidigare dokumentation.

 • Vi ska fortsätta vårt arbete med att digitalisera förskolan utifrån Örebro kommuns beslut, Rosta förskolor arbetsplansmål samt den reviderade Lpfö18 där digitalisering nu ingår från och med 190701.

 • Utifrån barnens intresse för rörelse vill vi få in en stor del av det i projektet.

 

 

 

Utvärderat utifrån "Hur blev det?" 190930:

 

 • Syftet med "månadens sång" är bland annat att öka barnen och vårdnadshavarnas delaktighet samt att stimulera barnens språkutveckling.

 

 • Vi fortsätter arbetet med QR-koderna då vi upplever att barnen uppskattar det. Det bidrar även till en lärmiljö där digitala verktyg inkluderas, så som det enligt läroplanen ska. Syftet är även att fortsätta att uppmuntra barnen till rörelse genom dansen samt ge stimulans till deras språkutveckling.

 

 • Genom att skapa instrument arbetar vi med läroplansmålet att barnen ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.
  Genom att använda Makey-Makey skapas även tillfälle att arbete med naturvetenskap. På så sätt använder förskolan digitala verktyg för att stimulera utveckling och lärande dvs vi kommer att kunna arbeta med naturvetenskap med barnen gom deras intresse för instrument på ett sätt som inte annars vore möjligt. Vi förväntar oss att det ska resultera i en tydligare och mer fördjupad beskrivning av samband i naturen och i och med det öka deras förståelse för naturvetenskap.
  Att förskolans instrument inkluderas i våra sångsamlingar syftar till att bland annat öka barnens inflytande och själva utförandet i sin tur att bland annat stimulera barnens motoriska utveckling samt bidra till ett lustfyllt lärande.

 

 

 

Utvärdering utifrån "Hur blev det? 191216" och nulägesobservation görs här vid uppstarten av vårterminen 2020:

Våra syften är fortfarande de ovan nämnda, men utifrån analys av de kopplade läroplansmålen i Kometens lärlogg kan vi se att vi behöver ha extra fokus på matematik, värdegrund och hållbar utveckling då vi arbetat mindre synligt med det.

 

Vi strävar efter en god kvalitet med varierad fokus på läroplanens målområden, alltså en allsidig utbildning, därav detta beslut.

 

 

 

Hur gör vi?

 

 Planering. Vilken metod och varför? Hur och när genomföra? Vilka material och varför? Hur ska vi dokumentera? Fokus på vad vi vill uppnå!

 

 

 

Utvärderat 190823:

 • Lotusdiagram.
  En mall där alla ämnen utifrån läroplanen finns med att planera undervisningen utifrån så inget missas.

 • Varje veckoplanering planerar vi in undervisningstillfällen som ska ske under veckan utifrån projektet.

 • Vi skriver lärloggar i Unikum om vad som händer under tiden med projektet så att både vårdnadshavare och barn ska känna delaktighet i utbildningen. Då utgår vi från denna mall (samma mall som vi utgått ifrån i projektets helhetsdokumentering):

 •  Vi kommer att boka in matsalen med start 10/9 där vi ska arbeta med musik och rörelse genom att använda t ex stereo och projektor. Det gör vi för att få in mycket rörelse i projektet men även för att arbeta med olika musikstilar/kulturer för att få in värdegrunds- och jämställdhetsarbetet.

 • Vi kommer att arbeta med robotobollen Blinkis t ex genom att programmera den med olika ljud för att utveckla digitaliseringen.

 

 

 

Utvärderat utifrån "Hur blev det?" 190930:

 • Vi kommer kontinuerligt introducera nya sånger som vi kommer arbeta med mer fördjupande än enbart genom sång t ex dramatisera. Det kommer inte enbart vara sånger som barnen aldrig tidigare hört pga att det finns många sånger som vi i nuläget inte använder oss utav men som vi vet sen tidigare att många av barnen tycker om och det vill vi ta tillvara på. Den första sången kommer att vara "Bi-sången" som vi nyligen introducerat för barnen.
  Vi kommer att dokumentera arbetet i lärloggen för gruppen "Kometen ht-19/vt-20" och då även bifoga sångtexter utifrån önskemål.

 • Vi låter barnen skanna koderna vi önskan samt uppmuntrar till det när vi bedömer att ett behov av rörelse finns.
  Vi fortsätter att observera barnens arbete med koderna för att se vart det leder.

 

 • Vi kommer att planera in tillfälle för skapande, Makey-Makey kommer att undersökas i samband med fruktstund och vi planerar även in sångsamlingar kompletterade av instrument.
  Vi dokumenterar i lärloggen för gruppen "Kometen ht-19/vt-20".

 

 

 

Utvärdering utifrån "Hur blev det? 191216" och nulägesobservation görs här vid uppstarten av vårterminen 2020:

 • För att främja barnens inflytande och ta vara på deras intresse inom vårt projekt så använder vi bland annat oss av sångkort där barnen själva för välja, sångpåse och instrument där barnen aktivt deltar, "Månadens sång" för att involvera barnen aktivt med olika aktiviteter och undervisningstillfällen, tar vara på barnens favoritsånger och t ex skapar QR-koder av dom för barnen att skanna. Vi har nu även gjort alla QR-sånger flyttbara för att skapa en sån god och tillgänglig lärmiljö för barnen som möjligt. Vi planerar att fortsätta utöka urvalet av QR-sånger efter barnens intresse.
 • Vi kommer att välja en "Månadens sång" som kan involvera matematik.
 • Att göra instrument av återvinningsmaterial kommer att vara en del i vårt arbete med hållbar utveckling. Även värdegrundsarbete inkluderas i det arbetet genom att använda t ex handdockor i koppling till sång.

 

 

 

Hur blev det?

 

 

 

Utvärderat 190930:

 • Barnen sjunger mer än tidigare och även ibland istället för att prata t ex när de ska välja frukt eller städa.
  De berättar om sånger de kan och sjunger hemma.
  De visar stor entusiasm för våra sångsamlingar t ex genom att ofta önska om att ha samling och sjunga.
  Vi har även fått önskemål av vårdnadshavare att få ta del av sångtexter.

 

 • Det har skapats ökad möjlighet till rörelse för barnen genom QR-koder med sånger som barnen ofta skannar och dansar till. Koderna har även resulterat i att fler barn dansar nu än tidigare.
  Vi har även kompletterat dessa koder med sånger på ytterligare språk än svenska och på så sätt vidgat barnens vetskap om språk vilket vi ser som en språklig utveckling.
  Arbetet med koderna har även resulterat i att fler barn än tidigare lärt sig skanna en kod på egen hand vilket är en utveckling av deras digitala kompetens som vi enligt läroplanen ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla. Då på barnets individuella nivå och behov, som t ex kan vara att kunna skanna en kod eller att utveckla förståelse för att ljud kan komma från ett digitalt verktyg på kommando.

 

 • Barnen har vid flertal tillfällen använt förskolans instrument på eget initiativ (bland annat äggmaracas och trummor) men även skapat egna instrument av annat material t ex en gitarr av en kulram och trummor av några konserver.
  De har även önskat att få egna instrument eller att låna med förskolans instrument hem.
  Vi har även observerat att barnen undersöker ljud t ex genom att låta med munnen i en hink eller klappa på elementet.

 

 

 

 

 

 

Utvärderat 191216:

 • "Månadens sång" har resulterat i att vi genom projektet kunnat arbeta med många olika målområden i förskolans läroplan t ex trygghets-, jämställdhets- och värdegrundsfrågor som är ett prioriterat målområde för oss. Något vi undervisat mindre av inom projektet är matematik så det planerar vi att göra genom ”Månadens sång”.
  En utveckling vi sett hos barnen utifrån att vi sjunger mycket sånger (då inte bara "Månadens sång") är att flera barn använder de TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) som vi stöttar upp de sångtexter vi sjunger med. Speciellt de barn som ej har så brett verbalt språk.
  En ytterligare språkutveckling vi observerat hos barnen utifrån arbetet med ”Månadens sång” är ett ökat ordförråd med ord som t ex nektar och bikupa.
  Vi upplever att intresset för sånger kvarstår så därför är våran tanke att vi ska fortsätta med ”Månadens sång” under vårterminen.

 • Vi har fortsatt att komplettera barnens lärmiljö med fler sånger genom QR-koder.
  Något som barnen har utvecklat genom att använda QR-koderna är deras förmåga att turas om med att skanna eftersom att de oftast är flera barn som vill vara med och lyssna/dansa och därmed också vill skanna/välja sång. Vi upplever att många barn har utvecklat sin sociala kompetens genom denna aktivitet, vilket är ett utav våra utgångssyften med projektet. Det kan vi se t ex genom turtagningen.
  Vi upplever även att detta resulterat i ett ökat självförtroende hos många barn i gruppen. Det kan vi se genom att delaktigheten i dansen till sångerna har ökat och även antalet barn som dansar samtidigt. Det resulterar i sin tur till en ökad rörelseaktivitet över lag i barngruppen vilket även det är ett utgångssyfte med projektet.
  Vi kommer att fortsätta detta arbete med sånger genom QR-koder utifrån att intresset hos barnen kvarstår.

 

 • Instrument är något vi arbetat mycket med under höstterminen, inte minst under våra sångsamlingar vilket är mycket uppskattat av barnen. Förskolans instrument är placerade tillgängligt för barnen vilket vi ser som en del av barnens lärmiljö.
  Vi har använt Makey-Makey för att skapa instrument på olika sätt och det är något vi planerar att göra upprepade gånger med barnen med syftet att uppnå ett lärande inom t ex naturkunskap.
  Lärplatta har även använts av barnen för att skapa instrument genom diverse ljud/musik/instrument-appar.
  Vi planerar att fortsätta arbetet med att skapa instrument och musik med barnen då intresset kvarstår. Vi kommer dokumentera det fortsatta arbetet i Kometens lärlogg.

 

 

På bilderna ovan använder barnen appar för att undersöka/skapa ljud på olika sätt. Lärplattan är kopplad till projektorn så alla barn kan se vad som händer på den annars lilla skärmen. Flera av de barn som deltar dansar till ljudet/musiken som skapas.

 

 

Vi pedagoger kommer att kontinuerligt utvärdera och följa upp denna planering. I slutet av läsåret gör vi en synlig utvärdering.

 

 

 

 

 

Slututvärdering 20200608 

Uppföljning & analys.

Uppnådde vi de mål och effekter vi strävat mot? Vilka i så fall? Vilka framgångsfaktorer/ utvecklingsbehov ser vi? Vilka underlag har vi för uppföljning och analys? Vad tar vi med oss och hur går vi vidare utifrån vårt nuvarande nuläge?

 

 

Vi upplever att vi uppnått målet med att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Det baserar vi på barnens engagemang och intresse i undervisningen, främst dessa primära undervisningstekniker och lärmiljöer som vi planerat utifrån barnens intresse:

- ”Månadens sång”

- Qr-koder med sånger

- Instrument

- Sångsamling

 

Effekter utifrån detta är bland annat att en lärmiljö skapats där digitala verktyg inkluderas genom QR-koderna, förutsättningar för en allsidig utbildning skapats genom ”Månadens sång” och sångsamlingar och arbete med instrument som bidragit till ökad gemenskap, glädje och därmed även trygghet i barngruppen.

 

 

Språkstimulering är en röd tråd som har genomsyrat hela projektet.

Ett sätt är genom TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Effekten av TAKK blev att barnen vid flera tillfällen använt TAKK som ett stöd när de kommunicerar för att lättare få fram sina tankar vilket har effektiviserat deras kommunikation. Det har även getts som ett stöd från oss pedagoger för att gynna språkförståelsen hos barnen och på så sätt bidragit till utveckling och lärande. T ex genom att många barn nu kan namnge färger på tecken istället för verbalt. Detta har även skapat en större medvetenhet hos barnen om vilka färger som finns i deras lärmiljö. Det har i sin tur ökat barnens delaktighet och inflytande.

Vi har introducerat olika språk genom sånger vilket även det (utöver TAKK) innebär en ökad förståelse hos barnen att det finns olika kommunikationsalternativ.

Barnen har lärt sig fler namn på siffror genom ”Månadens sång” vilket vi ser som en språklig utveckling.

Undervisning utifrån sånger där vi räknar och sjunger tillsammans har resulterat i att barnen räknar även mer och intresserar sig mer för siffror, därmed kan vi även se en matematisk utveckling. De räknar t e x fruktbitar, pusselbitar eller när de delar maten. De visar ofta antal med fingrarna. Vissa barn har även lärt sig räkna längre än de tidigare gjort. De intresserar sig även mer för att lägga ihop tal t ex ”hur många lampor är 3, 3 och 3?”

Många barn är även mer nyfikna på ord och bokstäver. Det kommer vi att ta med oss till kommande läsår och projekt.

 

Vi har gett barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, socialkompetens/värdegrund, språk/kommunikation som vi dokumenterat utifrån i lärloggen för gruppen ”Kometen vt-19/ht-20”.

Vi har arbetat mer synligt med arbetsplansmålet trygghets-, jämställdhets- och värdegrundsfrågor i lärloggen för gruppen ”Kometen vt-19/ht-20”. Vi tar med oss denna utveckling till nästa läsår/projekt för att fortsätta lyfta dessa viktiga frågor. Vi vill då även sammanstråla detta med läroplanens strävansmål för hållbar utveckling då det kan delas upp i tre delar varav en del är den sociala utvecklingen.

Vi tänker även att dessa frågor är något vi arbetat och lyft i barngruppen varje dag i utbildningen. T ex i samlingen där barnen bland annat får träna på att vänta på sin tur, lyssna på och respektera varandra.

Vissa planerade undervisningsaktiviteter har fått planerats om pga rådande riktlinjer från Örebro kommun för att undvika smittspridning. T ex har det planerade fortsatta arbetet med digitala verktyget Makey-Makey med syfte att undervisa i naturkunskap genom att undersöka människokroppen har fått stå tillbaka. Undervisningen i naturkunskap har fortgått men genom andra metoder t ex experiment.

 

 

Vårt arbete med att digitalisera förskolan utifrån Örebro kommuns beslut, Rosta förskolor arbetsplansmål samt den reviderade Lpfö18 där digitalisering nu ingår från och med 190701 har fortgått genom att komplettera undervisningen med många varierade digitala verktyg så som t ex appar och programmeringsrobotar. För mer detaljerad dokumentation se lärloggen för gruppen ”Kometen vt-19/ht-20”.

 

 

Utifrån barnens intresse för rörelse har vi fokuserat extra på det i utbildningen genom t ex QR-koder med barnens favoritsånger. Det har resulterat i förutsättningar för dans i lärmiljön vilket har ökat rörelsen i barngruppen.

Förskolans matsal har även använts flitigt för olika rörelseaktiviteter, då bland annat dans utifrån barnens intresse.

Det återkommande arbetet med rörelseaktiviteter som dessa har bland annat resulterat i en ökad tillit för den egna förmågan hos barnen, vilket är ett strävansmål i förskolans läroplan. Det kan vi se bland annat genom att fler barn deltar i rörelseaktiviteterna nu än vid start.

Under läsåret har lärmiljön behövt flyttas ut utifrån Örebro kommuns rekommendationer för att minska smittspridningen vilket i sin tur även det bidragit till ökad rörelse hos barnen.

 

Fördjupad dokumentation hittas längst ner i projektplaneringen under ”Kopplat material”.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: