Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna, samtala, läsa och skriva

Skapad 2019-08-23 09:40 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde övar sig eleven på att använda sitt ordförråd i samtal om elevnära frågor och ämnen och framför egna åsikter. Eleven övar sig på att föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten utifrån egna referensramar. Eleven övar sig på att berätta om vardagliga händelser så att det huvudsakliga innehållet tydligt framgår. Eleven övar sig på att läsa en elevnära text och att kommentera och återge viktiga delar av innehållet. Eleven övar på att söka information ur en angiven källa och övar sig på att återge några viktiga delar av innehållet med ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven över sig på att berätta och beskriva så att det huvudsakliga innehållet framgår.

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att:

1. tala, lyssna och samtala 

1. Rasten

- Läsa en text

- Skriva eller rita ett slut på berättelsen.

- Berätta vad vi tycker om texten och slutet på den.

- Lyssna på kamraternas förslag.

 Skriva ner några förslag.

- Jämföra de olika förslagen. 

 

2. Min upplevelse

- Göra en tankekarta om t.ex.  en utflykt, mardröm, gått vilse, en bok jag läst, någon jag hälsat på, ett skämt, om en person jag beundrar, en pinsam sak.

- Välj en sak och gör en tankekarta om detta.

- Öva på att berätta om din upplevelse.

- Berätta sedan för en kamrat. 

 

3. Vad berättade kompisen?

- Lyssna på en kamrats berättelse om en upplevelse och gör en tankekarta

- Berätta sedan om din kamrats upplevelse för några andra kamrater.

 

4. Samtal i stor grupp

- Lyssna på en upplevelse som en kompis återberättar i stor grupp.

- Under tiden du  lyssnar skriver du ner frågor och tankar om det som du hör. 

 - Diskutera dina frågor och tankar med dina kamrater i gruppen.

- Använd dina anteckningar och diskutera om dem med dina kamrater i gruppen. 

5. Fantasifulla mönster

- Rita ett mönster men håll det hemligt. Låt ingen se vad du ritar.

- Arbeta med en kompis. Tala om för kompisen  hur hen ska rita och måla så att det blir ett likadant mönster som ditt.

- När mönstret är  klart byter ni. D.v.s. den som ritat och målat förklara och den som förklarar ritar och målar. 

6. Framtidens uppfinning.

- Svara på några frågor om en uppfinning du skulle vilja uppfinna.

- Rita hur uppfinningen ser ut.

- Berätta sedan för en kompis och använd svaren på frågorna när du berättar. 

2. Läsa

2:1 text 1 Stadsmusen och lantmusen

- läs tyst för dig själv (tre gånger)

- läs den högt för din lärare eller kompis.

- skriv ner 6 st ord och dess förklaring i din skrivbok

2:1:1 Läsförståelse frågor

- faktafrågor

- läsförståelsefrågor med aktiviteter

-analysfrågor

2:1:2 Utvärdering/självuppskattning - placera tummen upp för bra och tummen ner för behöver bli bättre.

2:2 text 2 Björnen

- läs texten tyst för dig själv (tre gånger)

- läs texten högt för din lärare eller kompis.

- skriv ner 3 st ord och dess förklaring i din skrivbok

- skriv ner stödord

- berätta sedan  om björnen med hjälp av stödorden för din lärare.

2:3 text 3 Räven och det sjuka lejonet

- läs texten tyst för dig själv (tre gånger)

- läs texten högt för din lärare eller kompis.

- skriv ner 3 st ord och dess förklaring i din skrivbok

- läs texten tyst för dig själv (tre gånger)

- sammanfatta berättelsen med minst fem meningar.

- berätta sedan muntligt för din lärare eller en kompis.

2:3:1 Läsförståelse frågor

-faktafrågor

-förståelsefrågor

-analysfrågor

2:3:2 Läs fem korta texter - vilken text är det?

3. Skriva

3:1 Ordkunskap

3:2 Skriv en faktatext

3:3 Skriv svar på frågor

3:4 Skriv en berättelse.

3:5 Läs en kompis berättelse

3:6 Ge förslag på ord som kan förbättra texten.

3:7 Skriv en faktatext

- använd tankekartan

3:8 Skriv en egen faktatext om Björnen och använd stödord.

3:9 Skriv en berättelse och använd meningarna du får som stöd.

3:10 Fundera ut vilka bilder som skulle kunna passa till din text.

3:11 Skriv av din handskrivna text på dator och skriv ut den.

3:12 Klistra in texten på ett löst papper och leta bilder som du klipper eller skriver ut och klistrar in i din text.

3:13 Stava vanliga ord (20st)

 

 

Matriser

SvA
SvA: År 3 2019

SVENSKA

På väg
Framme
tala
Prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp. För lägsta godtagbara kravnivå ska tre av följande fyra aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. * Eleven kan ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften. * Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. * Eleven kan bygga vidare på vad anda säger genom att ge kommentarer.
På väg
Framme
läsa berättande text
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 13 av 18 poäng.
På väg
Framme
läsa faxtatext
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 13 av 18 poäng.
På väg
Framme
läsa (elevens högläsning)
Prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning. För lägsta godtagbara kravnivå ska alla nedanstående aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. * Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. * Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
På väg
Framme
läsa (elevens textsamtal)
Prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal med varje elev. För lägsta godtagbara kravnivå ska alla nedanstående aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. * Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. * Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
På väg
Framme
skriva berättelse
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå ska följande aspekt vara uppfylld: * Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
På väg
Framme
skriva berättelse
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå ska följande två aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. * Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
På väg
Framme
skriva faktatext
Prövar elevens förmåga att skriva en faktatext: * Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt. * Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att eleven använder och visar sin förståelse av ämnesspecifika ord när de skriver.
På väg
Framme
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: