👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA-hjul pippi

Skapad 2019-08-23 10:46 i Nolängens förskola Ale
Förskola
Förskoleområde 6 SKA-hjul

Innehåll

 Förskoleområde 6 systematiska kvalitetsarbete

 

Pedagogiska bokslutet skrivs i slutet av vårterminen och analysen av det arbetet ligger till grund för kommande lärsårs SKA.

Steg 1-3 görs under augusti/september för att sedan följas upp löpande under året.

Steg 4, pedagogiska bokslutet, görs i slutet av terminen

 

1. Kartlägg vart ni befinner er nu

Läs igenom ert pedagogiska bokslut för att kunna arbeta vidare:

- Vilka processer (projekt/tema) behöver vi sätta igång utifrån våra styrdokument samt barngruppens behov?

Vi startar upp med halva gamla i gruppen och halva nya i gruppen varpå vi arbetar mycket med våra innemiljöer. Vi har en fast dag som vi går till skogen för att utmana barnen i en annan lärmiljö. 

- Vilka tankar ligger till grund för årets gruppindelning?

Tanken är att samla barnen som är runt samma ålder för att de ska få samma förutsättningar för lärande. Även om alla utvecklas i olika takt är chansen större att de ligger på en någorlunda lika nivå och har liknande behov, vilket gör att vi pedagoger har möjlighet att ge alla i gruppen den tid och uppmärksamhet de behöver. Barnen får ett större utbyte av varandra då de lär av och med varandra.

- Vilka tankar ligger till grund för årets personalorganisation?

Arbetslagen har delats in i samråd med chefen.

- Vilka förändringsprocesser anser ni behöver göras i lärmiljöerna utifrån pedagogiska bokslutet/årets organisation?

Lärmiljöerna anpassas efter barnens behov och intressen. Fokus ligger på att miljöerna ska innehålla lockande material som inbjuder till lek samt väcker barnens lust till att lära.

 

 

2. Beskriv; hur ska ni arbeta för att uppnå en god kvalitet och se resultat i arbetet genom era;

- Metoder och arbetssätt (tex ert förhållningssätt och barnsyn, atmosfärer på avdelningen)

Vi arbetar med att vara närvarande pedagoger i en tillåtande miljö där barnen får testa själva. Vi har tydliga rutiner som underlättar för barnens dag på förskolan. 

- Diskutera hur ni ser att er verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (vilka teorier ser vi att vi använder oss av)

Vi är närvarande pedagoger, vi lyssnar på barnen och lär tillsammans med dem. 

 

 

3. Formulera tydliga mål och förväntade effekter för de processer kartläggningen visat utvecklingsbehov av

- Mål och förväntade effekter bör vara formulerade på ett sätt som gör att det går att följa upp vad som är uppnått och när, såväl i utvecklingsarbetet som i förhållande till de nationella målen. Det kan till exempel handla om att ställa frågan "vad vill vi ska hända?" och sedan följa upp om det hände, troliga orsaker till att det hände eller inte.

Vi vill att det ska vara en tillåtande miljö där alla känner att de kommer till tals och lyssnas på. Vi arbetar utefter vår vision; jag kan, jag vill, jag får, jag förstår. 

 

- Säkerställ att det finns en kärnverksamhetsplanering för varje avdelning och att projektplaneringar/levande verksamhetsplan görs i unikum (en bra dokumentation gör det lätt att utvärdera i slutet av läsåret)

 

 

4. Pedagogiska bokslutet

Grupp:Pippi

Läsår:feb2020

 

Gr enkät och självskattningen

Analysera kort GR enkätens och självskattningens resultat - hur arbetar vi vidare?

 

 

Beskrivning av årets arbete med utgångspunkt från läroplanen

Vilka processer har vi dragit igång? Motivera varför dessa valdes med utgångspunkt i barngruppens behov samt läroplanens mål.

 Vi har gjort barnen delaktiga i våran planering. Lyssnat av vad det finns för intresse. Vi har följt läroplanen i våra projekt .

Dom är delaktiga i sin vardag med oss som närvarande pedagoger. Vårat stora projekt bockarna bruse har öppnat ett större intresse för matematik.

detta är något som vi arbetar vidare på. Tillsammans med barnen gör vi olika lärmiljöer som de finns matematik i  tex pärlor, ljusbord, bygg och affär m.m

 

Resultat:

Vad menar vi att vi kan se för resultat i barngruppen som följd av de processer vi drivit? Fokusera på vad som gjort skillnad i ert arbete (inte så mycket på vad ni gjort).

Visar vår barngrupp några kännetecken på att de utvecklat sig när det gäller läroplanens mål? Om ja, i så fall vilka?

Hur vet vi det? Beskriv

 

Vi har arbetat med att få en trygg barngrupp där vi känner att barnen vågar tala inför varandra och ger varandra utrymme. Vi kan se att barnen genom lek och sång bearbetar projektet bockarna bruse och det vi arbetat med i projektet, då syns matematiken tydligt och vad de lärt sig.

Eftersom vi arbetar med att barnen ska känna sig delaktiga och utgår från deras intressen känner vi att de har varit öppna för olika saker och intresset för att lära sig har varit stort, de har varit nyfikna på vad som ska hända. 

 

 

 

Analys av årets arbete

Hur/varför valde ni metoder, arbetssätt, innehåll, organisation som gjort skillnad för barnens utveckling och lärande.

Vad av detta verkar ha varit framgångsrikt? varför tror ni att det har varit framgångsrikt?

 

 

Slutsats

Sammanfatta kort vilka som var framgångsfaktorerna och vilka utvecklingsområden som kvarstår. Vidare så utveckla hur arbetet skall fortsätta framöver; vad tar vi med oss till nästa termin? Vilka eller vilket utvecklingsområde skall vi foksuera på? etc.