Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt insekter

Skapad 2019-08-23 11:21 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vi ser att barnen visar intresse för insekter och har därför valt att skapa ett projekt kring detta med utgångspunkt i barnens egna erfarenheter.

Innehåll

 Detta projekt har vi valt: Insekter

Dessa intressen/erfarenheter ser vi att barnen har med sig sedan tidigare och så här tänker vi arbeta vidare med dessa: Vi ser att barnen visar intresse för insekter och har därför valt att skapa ett projekt kring detta med utgångspunkt i barnens egna erfarenheter. Vi har observerat ett intresse och en nyfikenhet kring insekter i vår utemiljö. Barnen har utforskat och fört olika resonemang kring detta med oss pedagoger och med varandra. (Syftet är att stimulera och utmana barnen i deras nyfikenhet för insekter i närmiljön). Vi är lyhörda för barnens frågor och funderingar, och skapar utifrån dessa aktiviteter där barnen får utrymme att utforska tillsammans. Genom att dokumentera i samband med de olika aktiviteterna kan vi sedan lyfta och återkoppla vid ett senare tillfälle och därmed utveckla och uppmuntra vidare i projektet och det fortsatta upptäckandet.  

Detta läroplansmål har vi valt att arbeta mot: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö 98 Rev. 2019)

Vi har valt detta mål för att: Fortsätta arbeta vidare med förra terminens projekt hållbar utveckling där fokus ligger på hur människor, samhälle och natur påverkar varandra och hur vi som medmänniskor kan vara med och göra skillnad. Vi vill ge barnen en ökad medvetenhet och kunskap kring att djur, och i vårt fall, insekter är en viktig del av eko-systemet som bidrar till en hållbar utveckling. Syftet är att barnen blir måna om naturen och ser insekternas betydelse för vår värld.

De här målkriterierna har vi satt upp för vårt/våra mål:

  • Barnen får förståelse och har utvecklat kunskap för våra vanligaste insekter.
  • Barnen får förståelse för vilken nytta våra vanligaste insekter har och hur de påverkar människor, natur och samhälle.
  • Barnen kan känna igen och kunna namnet på vår närmiljös vanligaste småkryp/insekter.

Så här ska vi arbeta mot målen, i såväl den planerade som den spontana undervisningen. Dessa metoder, arbetssätt och strategier tänker vi använda oss av: : Läsa böcker om insekter, rita och samtala om insekter, skriva sagor, sjunga, skapa (rita, måla), leta småkryp/insekter (upptäcka, undersöka) experiment - var trivs de bäst? Observera vad barnen tycker är roligt och utmana vidare efter det, ställa produktiva frågor, ta reda på saker tillsammans. Vi vill att barnens egna skapande ska få uttryck genom olika estetiska uttrycksformer. Tid för reflektion. Vi är lyhörda för barnens frågor och funderingar, och skapar utifrån dessa aktiviteter där barnen får utrymme att utforska tillsammans. Genom att dokumentera i samband med de olika aktiviteterna kan vi sedan lyfta och återkoppla vid ett senare tillfälle och därmed utveckla och uppmuntra vidare i projektet och det fortsatta upptäckandet.

Så här ska vårt projekt synas i vår lärmiljö: För att öppna upp projektet har vi skapat spindlar och sniglar där barnen fått använda olika material och konstruera sin insekt för respektive avdelning. Dessa finns tillgängliga i vår lärmiljö tillsammans med andra spännande bilder/närbilder på olika insekter för att hålla diskussionerna levande. Barnens skapande av insekter och dokumentation finns på väggarna som leder till samtal.

Så här ska vi göra vårdnadshavarna delaktiga i vårt arbete: Genom att skriva lärloggs inlägg på Unikum både på gruppnivå och på det enskilda barnet. Dokumentation på unikum i form av bilder kopplat till mål och planering. Dokumentation på avdelningen samt genom kommunikation om vad vi arbetat med under dagen i det vardagliga samtalet.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: