👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 7; Blir världen bättre? Fattigdom och ohälsa i världen och de globala målen.

Skapad 2019-08-23 12:34 i Ekdalaskolan Härryda
Sårbara platser, fattigdom och ohälsa och hur dessa kan kopplas ihop med globala målen
Grundskola 7 Geografi
I arbetsområdet kommer du att få lära dig om sårbara platser i världen och hur de påverkar människors liv och hälsa. I samband med sårbara platser kommer vi att att studera hur fattigdomen och ohälsan ser ut i världen och på sambanden med de globala målen.

Innehåll

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet där du ska utveckla din förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna

 • förstå och använda centrala ord och begrepp i arbetsområdet
 • ge exempel på sårbara platser i Sverige och i världen som t.e.x strömavbrott, översvämningar, vulkanutbrott och jordbävningar
 • förklara konsekvenser för de människor som bor i dessa områden och ge exempel på hur livet blir för de människor som bor i de utsatta områdena
 • ge exempel och konsekvenser på sårbarhet i naturen
 • ge exempel på hur människor kan förbereda sig mot olika typer av hot, visa på konsekvenser av dessa hot och även kunna visa på samband mellan olika typer av hot. 
 • placera en del utvalda  världens största länder, städer, vatten, bergsområden och öknar
 • ge exempel på var det finns fattigdom och ohälsa i världen, varför det finns och kunna visa på konsekvenser och samband; alltså hur hänger det ihop?
 • förklara vad de globala målen om fattigdom, ingen hunger och klimatförändringar ( nr 1, 2, 5 och 13) innebär 

Vad vi ska arbeta med; dvs. undervisning och hur vi ska öva

  •  Vi kommer att inleda med att studera de nyheter vi läser i tidningarna och se varifrån vi får våra nyheter i världen.
  • För att lära oss att ett land som Sverige också kan vara sårbart ser vi på ett avsnitt av Nedsläckt land och diskuterar om orsaker och konsekvenser. 
  • Vi kommer att ha genomgångar i helklass om begreppet sårbara platser i världen och  hur människorna lever,
  • För att lära oss om sårbara platser kommer vi att fördjupa oss i olika platser i världen genom att genom att se olika filmklipp, filmer om fattigdom och ohälsa.
  • I arbetet med sårbara platser kommer vi att träna på olika övningar
  • Vi kommer att använda olika hemsidor som ex. globalamalen.se i arbetet med globala målen för att lära oss mer om målen och hur man arbetar för att t.ex. minska fattigdomen i världen. 
  • Vi kommer att arbeta med frågor och andra typer av uppgifter. 
  • Arbetet med övningarna kommer att ske både enskilt och i grupp.
  • Vi kommer att träna på ord och begrepp och på världens länder, öar på t.ex. Seterra
  • I arbetsområdet ingår temaveckan hösten 2019 där vi kommer att arbeta med uppgifter kopplade till de globala målen och det vi läst och lärt oss. 
  • Du kommer att få välja mellan olika arbetsmetoder när du arbetar och sammanfatta texten; t.ex. tankekarta, skriva sammanfattning. Det kommer även att finnas viss valmöjlighet i att välja fördjupning under temaveckan.

Det material vi använder kommer att finnas kontinuerligt på classroom; bland annat texthäften,  arbetsuppgifter till de olika momenten inom arbetsområdet, länkar.

Veckoplanering

Arbetsområdet omfattar v34-43, temaveckan i v43 ingår i arbetsområdet. Läxor och prov finns i kalendern och material (texter, uppgifter) i classroom. Det finns även information om inlämningar, läxor osv i classroom. 

Examinationsuppgifter / Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Du kommer att visa dina kunskaper i skriftligt prov. Det är ett skriftligt prov inplanerat till v42. Vi kommer även att ha ett läxförhör på ord och begrepp.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven. Det läggs vikt vid vilken fakta du kan redovisa, hur många exempel du kan visa på som du också kan förklara, här läggs särskild vikt vid hur utvecklade dina svar är, att du kan redogöra för, visa på, likheter och skillnader, hur du kan visa på samband mellan olika företeelser Vidare bedöms hur du resonerar kring olika frågor kring sårbara platser och globala målen. 

Det kommer även att tas med i bedömningen de uppgifter du arbetar med under lektionerna och det muntliga deltagande du visar i diskussioner i klassen. Uppgifterna under lektionerna inbegriper såväl uppgifter i classroom som skriftliga uppgifter / övningar på papper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi - Hållbar utveckling - fattigdom och ohälsa

Rubrik 1

Geografi Sårbara platser och globala målen
Kunskapskraven Lgr 11
>
>>
>>>
Samspel människa, samhälle & natur
dina faktakunskaper
Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, natur och samhälle
grundläggande
goda
mycket goda
din förmåga att föra resonemang om orsaker och konsekvenser
och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
din förmåga att resonera och komma med förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för mäninska, samhälle och natur vägs in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Begreppsförmåga
din förmåga att använda begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Geografiska analyser av omvärlden
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl