Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande i sagans värld

Skapad 2019-08-23 13:27 i Djingis Khans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Bakgrund

Under förra läsåret lade vi mycket kraft på avdelningens läshörna. Vi ville göra den tillgänglig, inspirerande och magisk att vara i - som att stiga in i sagans värld. Vi ville anpassa den utifrån vår barngrupp med både val av inredning och material. Efter att vi försökt utforma den så bra vi kunnat blev läshörnan snabbt mycket populär hos barnen. Vi pedagoger satt gärna där tillsammans med barnen och läste böcker som barnen själv lånat från vår förskolebokbuss eller förskolans egna förskolebibliotek, snabbt observerade vi även att barnen satt och tittade själv, låtsasläste och kom gärna och visade oss att de ville lyssna på saga. Vi utökade läshörnan med sagopåsar, QR-sagor och PenPal-sagor. Eftersom barnen blev väldigt intresserade av vår läshörna samt att vi pedagoger var på en mycket givande föreläsning om barns språkutveckling - "En bok  - många världar" var valet självklart för oss att vi skulle välja att arbeta med sagor under vårt kommande läsår! Dessutom möttes vi av glada barn som under sommarlovet både varit på stadsbiblioteket och lyssnat på massor av sagor på olika sätt!

Syfte

Att arbeta utifrån en saga ger både barn och pedagoger inspiration och arbetsglädje. Att lära är roligt och allting kan hända när barn och pedagoger reser tillsammans in i sagans värld. Vi kommer att möta barnen utifrån var de befinner sig och deras erfarenhetsvärld, ofta i leken och fantasins värld. Genom att uppmuntra barnen i deras intresse för sagor på olika sätt vill vi att de ska få en ännu större nyfikenhet för språket och genom det en ökad språkförståelse.

Metod

Vi kommer att läsa / skapa sagor tillsammans med barnen på olika sätt och utifrån det barnen visar intresse för. Vi kommer att arbeta för att få in olika delar av läroplanen samt vår likabehandlingsplan och vårt miljöarbete "Skola för hållbar utveckling" i vårt sago-tema. Detta kommer vi att göra både i helgrupp och i smågrupp. Sagofiguren Pino kommer vara att vara avdelningens maskot som ibland kommer med spännande uppdrag/aktiviteter till barnen kopplat till vårt tema.

Mål

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk...

"Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen."

 "Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål" (Lpfö 18)

 Högläsning handlar om så mycket mer än att bara läsa en bok från pärm till pärm. Det handlar om att tillsammans möta nya personer och världar, att se på världen genom någon annans ögon, att samtala om sina tankar, ta del av andras tankar och utveckla sina tankar.

Vi vill vara språkliga och läsande förebilder för barnen... Vi vill inspirera och förmedla känslan av att det är roligt att leka med ord! Vi vill visa att alla är viktiga!

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: