Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma_Tal_ÅK 8B_v.35-40_HT20

Skapad 2019-08-23 16:19 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Under momentet ska du få möjlighet att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • använda och analysera matematiska begrepp och samband • använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Innehåll

 

Lärandemål

 

       Du ska få förståelse för:

 

·       positionssystemet

 

·       negativa tal

 

·       potensform för att uttrycka små och stora tal

 

·       metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer         

 

Undervisning

 

·       Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

 

·       Enskilt arbete

 

·       Problemlösning i gruppform

 

·       Praktiska övningar

 

 

 

 

 

Underlag för bedömning

 

Skriftliga diagnoser och tester samt muntliga diskussioner enskilt och i grupp

 

 

 

Begreppslista: Tiosystemet, tallinje, multiplikation, decimaltal, division, täljare, nämnare, jämförpris, negativa tal, potensform

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningen avser

 

Kvalitativa nivåer

 

 
 
 

 


Nybörjare                                                                                       Expert                                                                       

Problemlösning

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

Av svårighetsgraden:


Du har en bil som drar 0,5 L bensin per mil. Hur många mil kan du köra på 40 L

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 Av svårighetsgraden:

Egon har handlat för mer än han har på sitt bankkonto. Det står- 350 kr på kontobeskedet. Vad visar kontobeskedet om han sätter in 500 kr och sedan handlar läsk för 15 kr.

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder.

 

 

Begrepp

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

T.ex.

Eleven:

·       Vet vad tiosystemet är och kan använda detta

·       Förstår vad som menas med negativa tal

·       Vet vad som menas med potenser

 

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

 

T.ex.

Eleven:

·       Förstår tiosystemet fullt ut och använder korrekt terminologi

·       Vet hur man hanterar teckenbyten vid beräkningar med negativa tal

·       Kan förklara räkne regler för division och multiplikation av potenser med samma bas

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

 

T.ex.

Eleven:

·       Kan delvis redogöra för hur det binära talsystemet fungerar

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division med tillfredsställande resultat.

T.ex.

·       Eleven kan hantera enkla beräkningar med negativa tal

·       Eleven behärskar till viss del multiplikation och division med decimaltal.

·       Eleven kan beräkna värdet av en potens

 

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat. Eleven kan genomföra mer omfattande beräkningar som innefattar negativa tal.

T.ex.

·       Eleven kan hantera mer avancerade beräkningar med negativa tal (addition, subtraktion, multiplikation)

·       Eleven behärskar multiplikation och division med decimaltal och kan välja en lämplig metod för detta

·       Eleven kan tillämpa räkneregler för potenser

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Eleven kan utföra avancerade beräkningar som innefattar negativa tal.

T.ex.

·       Eleven kan hantera avancerade beräkningar med negativa tal (alla fyra räknesätten samt potenser, också i kombination)

·       Eleven kan tillämpa räkneregler för potenser och hantera detta även med variabler.

Kommunikationsförmåga

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

Vecka

Arbete

Läxor

35

sid 8-14

läxa 1 lämnas på fredag Eller Måndag

36

sid 14-16

Läxa 2

37

sid  17-19

Diagnos(torsdag )

 

Röd eller blå kurs

Läxa 3

38

Blå eller röd kurs

Läxa 4

39

Blå eller röd kurs

Läxa: Repetition

40

Prov på fredag

2 oktober

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: