Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3a Ht-2019

Skapad 2019-08-24 10:32 i Björkåsskolan Grundskolor
Med fokus på de fyra räknesätten under Ht 2019, åk 3
Grundskola 3 Matematik
Tillsammans lär vi oss lära känna matematikens spännande värld.

Innehåll

Innehåll

 • Taluppfattning, addition och subtraktion
 • Multiplikation
 • Problemlösning och datalogiskt tänkande
 • Division och proportionalitet

 

Arbetssätt

 • Arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • Arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)
 • Lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • Arbeta praktiskt med konkret material 

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, metakognitiva och analytiska förmåga.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • Använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Använda olika matematiska uttryck för att diskutera.

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och dels genom diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömning i matematik Ht-2019

Kapitel 1

-Talen 0-1000 -Addition och subtraktion med uppställning -Växling över 0 -Uppställning med flera termer
På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
Talen 0-1000
Tex placera talen på en tallinje, avgöra storleksförhållanden
Du kan i viss utsträckning med visst stöd placera ut talen mellan 0-1000.
Du kan placera de flesta talen mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Addition
Uppställning med minnessiffror
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror mestadels på rätt sätt.
Subtraktion
Uppställning och växla över 0
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att subtrahera på rätt sätt. Du är osäker på växling.
Du kan ställa upp tal och subtraherar på rätt sätt. Du kan i de flesta fall växla på rätt sätt.

Kapitel 2

-Sambandet mellan addition och multiplikation -Kommutativa lagen om multiplikation -Multiplikationstabeller
På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
Se samband
Sambandet mellan addition och multiplikation
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation.
Kommutativa lagen
Multiplikation 2x3=3x2
Du kan med hjälp använda dig av den kommutativa lagen.
Du använder ibland den kommutativa lagen för att underlätta uträkningar.
Multiplikation
Tabellkunskap
Du kan tabellerna 10, 2, och kan vissa andra gångertal utantill. Du tar ofta hjälp av uppskrivna tabeller.
Du kan ett några tabeller utantill och vet hur du kan räkna ut gångertal som du inte kan utantill.

Kapitel 3

- Prioriteringsregeln - Uttryck, bilda uttryck utifrån en bild. - Strategier för problemlösning. - Multiplikation med uppställning. - Multiplikation med uppställning och minnessiffra.
På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
Prioriteringsregeln
Räkna ut multiplikationen först, tex: 4x3+2=12+2=14
Du kan göra en rätt beräkning ifall multiplikationen står först.
Du kan göra en rätt beräkning och räkna ut multiplikationen först.
Multiplikation
Uppställning
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, utan minnessiffra.
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, och är på gång att kunna räkna med minnessiffra.

Kapitel 4

- Delningsdivision. - Innehållsdivision. - Kontrollera division. - Skriva division på olika sätt. - Prioriteringsregeln. - Proportionalitet.
På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
Division
Delningsdivision Innehållsdivision Kontrollera division
Du förstår vad division innebär och kan med hjälp av laborativt material eller bildstöd räkna ut enkla divisioner.
Du förstår vad division innebär och kan räkna ut enkla divisioner samt kontrollera med hjälp av multiplikation.
Rest
13/2=6, rest 1
Du kan dividera med bildstöd och se när det blir rest.
Du kan dividera och se när det blir rest utan bildstöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: