Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema ”Djur (i vår närhet)”

Skapad 2019-08-24 19:09 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Temainriktat arbetssätt, djur i vår närhet.
Förskola
Efter att ha arbetat med temat ”Djungelboken” under förra läsåret har många av barnen på avdelningen fortfarande ett stort djurintresse. Vi har därför valt att fortsätta fokusera på djurlivet men med ökat fokus på djuren i vår närhet.

Innehåll

Syfte:

I läroplanen står det att det är förskolans uppdrag att: 

"utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktad arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (s.6-7). 

Avdelningens mål:

 • Att skapa en röd tråd och meningsfullhet för barnens lärande. 

Aktivitet/metod

 • Högläsning av böcker om djur (låna på biblioteket och använda Polyglutt) 
 • Titta på youtubeklipp om olika djur för att lära mera
 • Söka fakta via internet och genom böcker
 • Sjunga sånger om djur på samlingen
 • Titta närmare på djur och insekter genom mikroskop 
 • Observera barnens lek och utmana dem i leken (väva in undervisningssituationer i barnens lek)

Beroende på vad barnen visar intresse för kan temat leda till exempelvis:

 • Gemensam lek då barnen har samma erfarenheter 
 • Skapande av bl.a. djur. 
 • Samtal kring händelser som behandlar normer och värden och språk. 
 • Rörelse, hur rör sig djuren?
 • Var och hur lever djuren?

När? Var? Hur? Varför?.

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. 

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • på utflykten
 • leken
 • samling
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal och aktiviteter under dagen. 

Aktiviteterna sker således i både storgrupp och i små grupper.

Resultat - hur blev det?

Detta tema har drivit sig självt. Från de vilda djuren förra läsåret har barnen nu fått upp intresset för djuren i vår närhet. De leker djur, vill lära mer och frågar efter veckans djur. Vi kan checka av samtliga punkter här ovan och hör i barnens lek vilken kunskap de besitter. Det har varit ett roligt tema för både stora och små. Vi känner att vi fått in alla ämnen av årshjulet. Vi har skapat med papir mache, forskat via böcker och internet, sett filmer, sjungit, undersökt insekter i förstoringsglas och mikroskop, mätt längd med metersnören osv. Vi har varit nära barnen för att se vad och hur barnen leker och tagit det i beaktning när vi planerat temat vidare.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: