Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och vi

Skapad 2019-08-26 20:48 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Trygghet hos våra små barn ser vi som ett av det viktigaste uppdragen vi har. Språk, lärande och identitetsutveckling är delar som hänger ihop med att känna trygghet och hitta sin plats i gruppen.

Innehåll

Nuläge

Barnen hos oss på avdelningen Triangeln är mellan 1-2 år många är ny inskolade och vår främsta uppgift är att få dessa barn att känna sig trygga med oss pedagoger och att de känner trygghet i sin grupp. Vi ser att det är viktigt att vi pedagoger finns närvarande på ”golvet” med våra minsta barn och fokuserar på ett lärande utifrån deras nivå. Vi får anpassa undervisandet så det går hand i hand med barnens utveckling och mognad.

Mål

Under detta år vill vi:

 • Skapa en rofylld undervisande atmosfär som stimulerar barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla.
 • att varje barn ska känna trygghet i sig själv och till sin grupp
 • att barnen ska kunna uttrycka sin vilja och sina behov med någon slags kommunikation

 

När våra mål är uppfyllda så har vi en barngrupp som består av trygga barn som börjar forma sin identitet och börjar hitta sin plats i gruppen. De har fått undervisning som passar dem så de får uppleva den  tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 

Syfte

När vi valde att sätta trygghet som fokus så utgick vi från lpfö18 (s.10) ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.” Vi anser att om vi lägger mycket tid och energi på att barnen ska känna sig trygga från början så följer den positiva aspekten av det arbetet med resten av förskoletiden, och när barnen känner sig trygga med oss pedagoger och i sig själv, då kan vi utmana barnen vidare utifrån läroplanen genom att de inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

Genomförande

Vi kommer att fokusera på tryggheten, genom att vi skapar ett lugn atmosfär i rummen, vi tänker på hur vi använder rummen och att undervisning är något som sker hela tiden om vi pedagoger är medvetna och vet vilken tanke vi har med det vi gör. Vi har tänkt att digitaliseringen ska få ta lite mer plats inne hos oss dels genom appar som vi gjort en app-analys på samt arbete med projektorn då vi kan låta våra små få uppleva olika saker genom att vi kan se och lyssna tillsammans, även rörelse och motorik har vi tänkt att barnen ska få uppleva genom att se ex babblarna eller Bolibompa draken på stor skärm och att vi lär och dansar tillsammans i gruppen. Användandet av Blue-bot i barngruppen lägger grunden för programmering hos de små barnen, genom att prova att trycka fritt med en närvarande pedagog som benämner stegen i processen så läggs grunden till programmering, ”jag trycker och då rör sig roboten”. Vi ska lägga energi på ett språkutvecklande arbetssätt, att läsa sagor och ramsor främjar språkutvecklingen, även här tänker vi använda oss av digitala verktyg som appen Ugglo och av projektorn så vi kan titta och lyssna tillsammans, vi kommer även att använda oss av Babblarna för att främja tidig språkutveckling. Vid våra sångsamlingar så använder vi oss både av tecken som stöd samt visuella föremål som har anknytning till sångerna. Tecken som stöd är något som vi ska använda oss av dagligen i verksamheten för att främja språkutvecklingen hos alla barn.

Vi kommer till en början att vara tillsammans i en stor grupp så att barnen blir trygg med alla oss pedagoger på avdelningen sedan när vi känner att gruppen är mogen för det så kommer vi att dela på oss i mindre grupper ibland.

Vi är även en grön flagg förskola och i den resan ska vi under detta läsår utforska och lära oss om skräp och avfall. Vi har tre olika utvecklingsområden:

 • Förpackningar
 • Källsortera mera
 • Skräpplockning

Vi arbetar med hållbar utveckling dels i arbetet med Grön Flagg men även i vardagen med barnen kommer arbetet med hållbar utveckling in, där vi berör alla tre dimensionerna:

 • Social hållbarhet- att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter, och bygga upp ett långsiktigt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 • Ekologisk hållbarhet- handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och våra ekosystems produktiva förmåga, dvs att hushålla med resurserna så de räcker till kommande generationer
 • Ekonomisk hållbarhet- handlar om hur vi hanterar våra resurser på lång sikt, en förutsättning för att utföra vårt uppdrag.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av unikum och där under barnens lärloggar kommer vi att dokumentera barnens utveckling. 

Ansvar

Ansvaret ligger hela arbetslaget

Uppföljning

Vi kommer att reflektera vid varje planering hur vi tycker att arbetet fortskrider och ta ställning till om vi anser att något behöver förändras och hur vi lämpligast gör det. Vi kommer även att reflektera varje barns utveckling och lärande så vi tillsammans kan analysera hur arbetet med våra mål går.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: