Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 5

Skapad 2019-08-27 12:42 i Berghultskolan Lerum
Grundskola F
Hoppas detta ska kunna skapa ett vidare intresse för området och att just du blir nyfiken på att fortsätta lära.

Innehåll

Planering Geografi År 5

 

De grundläggande färdigheterna vi ska få med oss är att kunna;

 

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, 

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och 

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

 

Vad säger läroplanen i det centrala innehållet för år 5:

 

De nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. 

 

Fördelning av Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

Namn och läge på Nordens länder samt viktiga orter, berg, hav och vatten.

 

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

 

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, t.ex. hur marken används i närmiljön.

 

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi (kunna väderstreck och hitta i en kartbok).

 

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 

Ojämlika levnadsvillkor i världen, t.ex. olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. 

 

Hur gör vi:

 

  • Vi kommer att följa Geografens testamente norden och Europa. Alla avsnitt kommer att inledas med en frågeställning utifrån det centrala innehållet. Det avslutas med en KL-övning utifrån frågeställningen.

 

  • För att träna kartkunskap kommer vi att använda oss av blindkartor och cterra.

 

  • Vi kommer att titta på hur europas befolkning är fördelat i Geografiboken och diskutera detta genom olika övningar via KL.

 

  • Vi kommer att titta på hur natur- och kulturlandskapet ser ut i vår närmiljö och via KL-övningar i olika grupper diskutera om varför det ser ut som det gör.

 

  • Vi kommer utifrån vårt vidgade projekt ta lärdom av varandra hur vi kan påverka vår miljö och bidra till en hållbar utveckling.

 

  • Vi kommer att, via google earth, titta på hur jordens resurser är fördelade, hur människor påverkar miljön runt om på jorden och hur det påverkar oss i Floda.I samtliga fall utgår vi från det kooperativa klassrummets grundtankar och övningar på olika sätt. Vi kommer även att ha ett “aktivt klassrum” med oss där vi varvar teoretiska övningar med fysiskt/praktiskt lärande.

 

Allt material och alla uppgifter kommer att anpassas utifrån elevens nivå men vi kommer även att kunna frångå grundmaterialet om behov finns. Viss del kommer att vara “öppna” uppgifter där elevens kunskapsnivå och utvecklingspotential ligger i centrum. All anpassning sker i samarbete med hemmet.Bedömningsmall enligt lgr11, matris:

 

Centralt innehåll

E

C

A

De nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. 

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. 

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Fördelning av Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Namn och läge på Nordens länder samt viktiga orter, berg, hav och vatten.


Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. 

Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, t.ex. hur marken används i närmiljön.

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi (kunna väderstreck och hitta i en kartbok).

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. 

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. 

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, t.ex. olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. 

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då väl utvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: