Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, samspel och hållbarhet

Skapad 2019-08-27 13:59 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att förstå vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt att behålla och värna om den biologiska mångfalden. Du ska få veta mer om ekologi och ekosystem och lära dig hur växter och djur är anpassade efter en viss livsmiljö och hur beroende de är av varandra.
Grundskola 7 Biologi
I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att förstå vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt att behålla och värna om den biologiska mångfalden. Du ska få veta mer om ekologi och ekosystem och lära dig hur växter och djur är anpassade efter en viss livsmiljö och hur beroende de är av varandra.

Innehåll

 

Samspel, ekologi och hållbarhet

 Biologi åk7

 

 

 

 

 

 

Planering åk 7, biologi

I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att förstå vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt att behålla och värna om den biologiska mångfalden.

 Du ska få veta mer om ekologi och ekosystem  och lära dig hur växter och djur är anpassade efter en viss livsmiljö och hur beroende de är av varandra.

Här kommer du bland annat få veta betydelsen av orden i rutan och hur du kan använda dig av dessa.

 

 

 
  Textruta: •	Fotosyntes	Näringskedja
•	Cellandning	Näringsväv
•	Klorofyll	Näringspyramid
•	Biosfär	Producent
•	Miljöfaktorer	Konsument
•	Ekologi	Förstahandskonsument
•	Ekosystem	Andrahandskonsument
•	Ekosystemtjänster	Klimat
•	Biologisk mångfald	Toppkonsument
•	Parasit	Symbios
•	Kretslopp	Nedbrytare
•	Organiska ämnen	Population
•	Revir		Ekologisk nisch

 


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoOawqzUhLmOZPzDYDZWo9WRTJ-Z17Rnh6WSCkS9G4AbEHgLodWg
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

I arbetsområdet ”Samspel, ekologi och hållbarhet” ska du få ta del av följande centrala innehåll:

 

·        Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald.

·        Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia

·        Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

·        Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·        Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·        Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 

 

FÖRMÅGOR

I arbetsområdet ”Samspel, ekologi och hållbarhet” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

·        använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör t ex naturbruk och ekologisk hållbarhet.

·        genomföra systematiska undersökningar i biologi.

·        använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

 

 

 

 

 

 

ARBETSSÄTT

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, systematiska undersökningar, diskussioner och arbete såväl enskilt som i grupp.

MÅL  ATT UPPNÅ

·        Kan förklara begreppet biologi och vad liv är

·        Kan redogöra för fotosyntes och cellandning

·        Kan förklara skillnaden mellan en producent och konsument samt ge några exempel på producenter och konsumenter

·        Kan beskriva och ge exempel på näringskedja, näringspyramid och näringsväv och med hjälp av dessa förklara samband i ekosystem

·        Kan beskriva några ämnens kretslopp i naturen.

·        Kan berätta vad en population är och vad som påverkas dess storlek.

·        Kan beskriva exempel på hur människan påverkar olika ekosystem.

·        Kan undersöka och beskriva ekosystem.

·        kan beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare.

·        Kan ge exempel på konkurrens och samarbete och förklara varför det finns konkurrens i naturen. Hur kan samarbete löna sig?

·        Kunna ge exempel på och resonera om olika argument för den biologiska mångfalden.

 

 

BEDÖMNING

Underlag för bedömning är:

·        Hur du använder biologins begrepp skriftligt och muntligt på prov och  inlämningsuppgifter.

·        Hur du ställer frågor.

·        Hur du motiverar dina argument och använder fakta.

·        Hur du planerar, genomför och redovisar systematiska undersökningar.

·        Hur du deltar i diskussioner.


 

 

 

PLANERING OCH HEMUPPGIFTER

Vecka

Planering

Läxa

34

Utlämning av böcker, mappar och skrivhäften.

Vad är NO?

Vad är biologi?

Vad är liv?

 

 

Läsa och förstå sid 7+ 10-11 i boken. Anteckningar från lektionen.

35

Cellen och mikroskopet

Fotosyntes och cellandning

Ekologi och ekosystemets innehåll

Läsa och förstå sid 12-14

Läsa och förstå 134-137

Läsa och förstå 146-149 i boken. Anteckningar från lektionen.

36

Starta ekosystem – labb

(inlämning av labbrapport från observationer vecka 43


Näringskedja, näringsväv, näringspyramid och växthuseffekten

 

Olika former av energi.

Kolets kretslopp.

Läsa och förstå sid 8

 

 

 

Läsa och förstå sid 154-156

 

Läsa och förstå sid  158-163

37

Biologisk mångfald, population, konkurrens, revir, samspel, ekologisk nisch.

 

Nivåer av biologisk mångfald.

Argument för biologisk mångfald.

 

Älgleken

Läsa och förstå sid 164-167 +  169-170

 

   38

 

Inlämning av labbrapport med diagram av älgleken

Repetition

 

   39

Prov tis 24/9

 

 

 

 

E

C

A

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan beskriva älgleken.

Eleven kan beskriva det ekosystem de byggt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven beskriver vilka materiel som ingår i försöket och hur de ska användas.  

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan beskriva älgleken och gör någon koppling till vilka faktorer som reglerar en populations storlek.


Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven beskriver älgleken och ger något förslag på hur försöket skulle kunna förändra och utvecklas.

 

 

 

 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven sammanställer resultatet av älgleken med diagram.

Eleven kan beskriva det ekosystem de byggt och lämnar in en labbrapport med resultat och slutsats. (vecka 43)

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan beskriva älgleken och ger något förslag på hur försökets upplägg kan förändras eller varieras.


I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.

 

                                                                   Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan beskriva älgleken och gör några kopplingar till vilka faktorer som reglerar en populations storlek.Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven beskriver och analyserar resultatet av älgleken och ger något förslag på hur försöket skulle kunna förändras och utvecklas. Eleven förklarar varför förändringarna är av betydelse för resultatet. Dessutom ger eleven något förslag på en möjlig felkälla.

 

                                                                 Dessutom gör eleven
utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven sammanställer resultatet av älgleken med  diagram.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 Eleven kan beskriva älgleken och ger något förslag på hur försökets upplägg kan förändras eller varieras. Eleven beskriver varför förändringarna eller variationerna är av betydelse för undersökningens resultat.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.


Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan beskriva älgleken och gör några kopplingar till vilka faktorer som reglerar en populations storlek. Eleven analyserar resultatet och beskriver vikten av biologisk mångfald.
                                                                                         Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Eleven beskriver och analyserar resultatet av älgleken och ger några förslag på hur försöket skulle kunna förändras och utvecklas. Eleven förklarar varför förändringarna är av betydelse för resultatet. Dessutom beskriver eleven möjliga felkällor och ger förslag på hur dessa kan elimineras.

Dessutom gör eleven
välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.


 

 

E

C

A

Användning av kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 

Hur tydligt du argumenterar med naturvetenskapliga fakta, genom att ge konkreta exempel och förklara begrepp vid behov.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Hur tydligt du argumenterar med naturvetenskapliga fakta, genom att ge konkreta exempel och förklara begrepp vid behov.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar Eleven formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

 I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

                                                                                                                      Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Hur tydligt du argumenterar med naturvetenskapliga fakta, genom att ge konkreta exempel och förklara begrepp vid behov.


 

E

C

A

Biologin förklarad av människan, begrepp, samband

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Känna till begreppen fotosyntes och cellandning.

Känna till begreppet ekosystem.

Känna till begreppen näringskedja, näringsväv och näringspyramid.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel energiflöden och kretslopp.

Känna till någon miljöfaktor som påverkar växter och djur i ett ekosystem.

Känna till begreppet kretslopp.

Kunna ge något exempel på hur energi flödar i ett ekosystem.

Känna till begreppet population.

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Kunna ge något exempel på hur människor kan och har påverkat naturen.

 

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 T ex mikroskopet, fotosyntesen och växthuseffekten

 

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Känna till och kunna redogöra för fotosyntesen och cellandningen.

Kunna ge exempel på och beskriva olika ekosystem.

Känna till och kunna beskriva begreppen näringskedja, näringsväv och näringspyramid.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

Kunna beskriva hur växter och djur kan anpassa sig efter olika miljöfaktorer i ett ekosystem.

Kunna beskriva och ge exempel på olika kretslopp.

Kunna redogöra för energiflöden i flera steg i t.ex. en näringskedja.

Kunna beskriva olika faktorer som reglerar en populations storlek.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Kunna ge exempel på och beskriva konsekvenser av mänsklig påverkan på naturen.

 

                                                               Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

T ex mikroskopet, fotosyntesen och växthuseffekten

 

 

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Utifrån en förståelse av begreppen näringskedja, näringsväv och näringspyramid kunna resonera kring ett ekosystems uppbyggnad och komplexitet.

 

                                                                 Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

Kunna analysera olika händelser och processer i ett ekosystem utifrån förståelsen för begrepp som population, kretslopp och energiflöde.

 

 

 

                                                             Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Kunna analysera och identifiera olika typer av mänsklig påverkan av naturen och ge exempel på tänkbara konsekvenser.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

T ex mikroskopet, fotosyntesen och växthuseffekten

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Instuderingsuppgifter ekologi

  • Instuderingsfrågor ekologi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: