Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1 lå 19/20 Gunnesboskolan

Skapad 2019-08-27 16:01 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att vi alla har lika värde fast vi är olika. Du kommer också att få möjlighet att utveckla din förmåga att delta i diskussioner.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

 Vi strävar efter aktivt lärande elever som i demokratisk anda kan vara med och utöva ett större inflytande över sin utveckling. Här vill vi ge eleverna möjligheter att prova olika arbetssätt och arbetsformer. 
Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt och andra program för barn.

Vi kommer att stifta bekantskap med olika religioner.
Vi har regelbundna klassråd där vi tränar vår förmåga att utrycka oss muntligt, att framföra våra åsikter och ta demokratiska beslut.. 
Vi arbetar på olika sätt med värdegrundsarbete, samarbetsövningar, lekar, diskussioner och olika program för att stärka barnen.  

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:
-  att ta och ge enkla muntliga instruktioner.
-  att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 
-  att delta i diskussioner och säga vad du tycker och förklara varför du tycker så

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: