👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskens pedagogisk planering, fokusområden Socialt och Emotionellt, Ht/19

Skapad 2019-08-28 08:32 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan(1 till 3 mål). Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi har nu flera nya barn på fisken och vi vill förstärka tryggheten i gruppen. Barnen behöver känna trygghet, delaktighet och bygga relationer, genom att arbeta med det sociala samspelet. 

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld” (Lpfö18)

 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Vårt lärandeobjekt är att förstärka barnens identitet och utveckla förmågan att ta hänsyn till andra kompisar. Detta vill vi nå genom planerade aktiviteter som utmanas till samarbete, samspel och kommunikation. 

Under våra observationer från undervisning/utbildning har vi sett att barnen är nyfikna på sig själva samt har visat ett stort intresse för att samspela med andra barn. Samtidigt ser vi att de behöver stöd och vägledning att hantera sina känslor, att hantera konflikter och att ta hänsyn till varandra. 

Därför vill vi rikta barnens intresse att bearbeta egna känslor och genom detta förstärka gruppkänslor i de nya relationerna i gruppen.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

•  Läsning av Kompis böckerna. 

•  Lek ute/inne

•  Sånger om vänskap och identitet 

•  Skapande aktiviteter

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 Vi vet från beprövad erfarenhet att för att vi ska kunna skapa en gruppkänsla, behöver barnen få förutsättningar till samspel och samarbete med andra i gruppen.  Vi kommer därför att genomföra de planerade aktiviteterna i mindre grupper. Vi kommer att använda skapande aktiviteter för att utmana barnen att förstärka sin identitet och gruppkänslan.

Utifrån bokserien ” Kompisböcker” och böcker på Polyglutt* bearbetar vi flera känslor med barnen och situationer som de kan känna igen sig i. Vi kommer även att introducera vår nya temasaga ”Månulvarna” som handlar mycket om vänskap och samarbete. 

 

Ett teoretiskt perspektiv som vårt arbete utgår ifrån inom detta fokusområde är det konstruktivistiska perspektivet, där intresse, kreativitet och nyfikenhet är viktiga aspekter för lärande (Roger Säljö, 2003). Läraren ska själv inte aktivt ingripa i barnets läroprocess, men ska skapa förutsättningar för utveckling genom väcka barnens intresse, kreativitet och genom att ge barn möjlighet att själva experimentera och undersöka olika situationer. (Pia Williams, 2006).

 

"I samspelet som sker mellan parter med olika erfarenheter eller kunskap finns utrymme för att lära sig och utvecklas. I detta samspel, vare sig det sker i organiserad verksamheter eller i barns egen lek, kan barn både finna stöd och bli utmanade. Utmaning såväl som stöd kan alltså ske spontant, men det kan också ske i systematiskt och medvetet arbete..." (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013, s.74).

Under arbetsgången dokumenterar vi flera situationer, diskuterar mellan oss vuxna men framför allt med barnen, för att kunna utvärdera vårt arbete. Vid slutet av fokusområdet frågar vi även vårdnadshavarna hur de upplever språkutvecklingen hos sina barn, utifrån det som barnen har upplevt under perioden.  

 

* Polyglutt - Polyglutt är en digital bokhylla som tillhandahåller inlästa, bläddringsbara barnböcker för förskola, förskoleklass, åk 1–3 och särskolan. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

 Normkritiskt förhållningssätt genomsyrar vår verksamhet bl.a. genom att vi använder neutrala pronomen vid bl.a. bokläsning och sång. Vi tilltalar barnen med deras namn. 

Flerspråkighet: Under  undervisningstillfällen räknar vi, säga Hej med olika språk. I barnens miljöer  finns ord, appar på iPads. Vi lyssnar på sånger och böcker på olika språk. 

 

Grön flagg:  Målen i år är - Global samverkan med inriktning på barns rättigheter. Vi  kommer arbeta  med Livsstil och hälsa med inriktning på framtidstro. Hav och vatten med inriktning vatten som resurs. genom att bl.a. arbeta med sopsorteringsmonstren. Vi besöker Skatan* där vi tillsammans med barnen hämtar återvunnet skapande material. 

 

Estetiska lärprocesser: Vi erbjuder barn en variation av  uttrycksformer, exempelvis sång, dans, musik och skapande aktiviteter. Genom dessa aktiviteter kan vi utmana barn till samarbete och kan ge möjligheter för de att prova på nya material. 

 

Digital kompetens: En variation av digitala verktyg blir som redskap för våra undervisningar/utbildningar. Osmo till exempel har flera appar som kräver samarbete.

Hälsa/Värdegrund: Vi pratar om vad som är viktigt för att vi mår  bra. Exempelvis att äta varierande mat och ha roligt tillsammans med alla kompisar. 

Värdegrund: Vi tycker att det är viktigt att alla barn känner sig trygga och sedda. Vi strävar efter att möta barn precis där de är och utmana i sin självständighet. Vi lyfter viktigt att ”Vi alla är olika och lika värda”. 

 

* Skatan - är ett kreativt och pedagogiskt åter- användningscenter för barn och pedagoger i Mölndals stad.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18