Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 tal

Skapad 2019-08-28 13:18 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Kap 1 Tal och räkning Matematikboken Y grön Taluppfattning ( uttyck med olika räknesätt, negativa tal, multiplikation och division med decimaltal, enhetsomvandling), problemlösning
Grundskola 8 Matematik
Inom området kommer du lära dig om heltal, negativa tal och decimaltal. Du kommer också lära dig om räkneregler för dessa tal samt prioriteringsregler.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden”.

Undervisningen ska även ”bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet som berör: - beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser - negativa tal - multiplikation och division av decimaltal.

Undervisningen är grundad i att ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt att vilja till att pröva egna idéer och lösa problem”. (Kap 1 s 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper om att • ”använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet”. (Kap 2 s 13)

Visa vad du lärt dig

1.Diagnos på matematiska begrepp:

2.Redovisning av utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftat till. *prov *gruppuppgift

Tidsram

Genomgångar och eget arbete ca 10 lektioner, sen diagnos:
Jobba med träna mera, sen prov och därefter gruppuppgift:

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Oskarshamns kommun Skriftlig omdömesmatris Matematik åk 7-9

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Se kommentar
Löser problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem på ett väl fungerande sätt där tillvägagångssättet tydligt framgår.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Se kommentar
Använder några begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder som kan vara generella
Värdera för årskursen anpassade valda strategier och metoder.
Se kommentar
Ser en metod men har svårt att värdera den
Ser om den valda metoden är lämplig för sammanhanget
Ser alternativa lösningar och avgör vilken lösning som är den bästa för sammanhanget
Ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och motiverar metodens lämplighet
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:- Val av metod - Räknesätt - Resultatets rimlighet
Se kommentar
Svarar endast på direkta frågor.
Ställer och besvarar frågor kring resonemanget och framför argument
Ställer och besvarar frågor samt framför argument som för resonemanget framåt
Ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar resonemanget
Analysera resultatets rimlighet
Se kommentar
Har svårt att bedöma resultatets rimlighet
Bedömer resultatets rimlighet utan motivering
Bedömer resultatets rimlighet och kan delvis motivera varför
Bedömer resultatets rimlighet och motiverar varför
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: