👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten kap 1-9 HT-19

Skapad 2019-08-28 15:35 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Svenska
Äntligen ska vi få följa jakten på diamanten och du kommer få lära dig många nya saker. Spänn fast säkerhetsbältet för nu börjar äventyret!

Innehåll

Period v.35-43

Förmågor:

Utveckla din förmåga att uttrycka dig i text 

Utveckla din kommunikativa förmåga i tal och skrift

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Urskilja språkliga strukturer, följa språkliga normer och grammatik

 

Arbetssätt:

Vi arbetar i arbetsboken med olika områden för varje kapitel, se nedan.

Vi kommer också att arbeta med läseboken, läsa, samtala och diskutera.

Vi kommer att ha kompletterande uppgifter i svenska under terminen utöver Diamantjakten.

 

Du ska lära dig:

Skriva, samtala och läsa olika typer av texter genom att arbeta med dessa olika områden.

 

Kapitel 1-9 

  1. Rubriker, sammansatta ord, alfabetet och bokstavsformer
  2. Text till själv-koppling, synonymer, vokaler, namn skrivs med stor bokstav
  3. Instruktioner, konsonanter, förutsägelse
  4. Frågor på ytan, olika sätt att svara på frågor, göra om meningar till frågor, skriva frågor, frågetecken
  5. Skriva dagbok, skriva datum, månadernas namn och ordning
  6. Skriva brev, adressera kuvert, läsa och följa instruktion, kategorisering av ord, motivera och argumentera
  7. Frågor under ytan, att urskilja olika typer av frågor, ämnesspecifika ord, sammansatta ord, rebusar
  8. Händelseförlopp, ordklassen adjektiv, ordkunskap - känsloord, motsatsord, sökläsa
  9. Textkopplingar till egna erfarenheter, ordkunskap - frukostord, återge händelseförlopp, skriva en instruktion, bygga ut meningar

 

 

 Bedömning:

Formativ bedömning sker löpande under terminen i de olika områdena med matrisen som stöd. 

 

Uppgifter

  • Konsonanter - Rövarspråket

Matriser

Sv
Norrtälje kommun - Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 1)

Avstämning A - SKRIVA

Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Ja
Eleven har skrivriktningen klar för sig
Eleven prövar att skriva för att kommunicera
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt

Avstämning B - SKRIVA

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver text för att kommunicera
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
Eleven gör mellanrum mellan orden
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

Avstämning C - SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Ja
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter

Sv
Norrtälje kommun - Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling (Alt. 1)

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Ja
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor