Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-08-29 08:25 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F
Följ med till den spännande medeltiden. Träffa riddare och stormän. Kungar och drottningar. Känn hur det luktar och hör hur det låter. I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om hur det var att leva i olika samhällsgrupper på medeltiden i Sverige och Norden. Vi tränar på att använda historiskt källmaterial för att lära oss mer om vår historia.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Historia
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi använder bland annat Quizlet och Kahoot för att träna aktuella ord och begrepp.
Du kommer enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt se på filmer om aktuellt arbetsområde.
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få svara på frågor samt delta i samtal kring det du läser för att upptäcka och beskriva samband mellan betydelsefulla personer, händelser och skeenden.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser av olika historiska händelser, fundera över begreppen tolkning och källor samt beskriva förändringar.
Du kommer att få följa serien Ahmed i medeltiden och Odens rike för att lära dig mer om personer, händelser och skeenden samt upptäcka likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.

Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, stödmallar och ord/begreppslistor).

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Historia 
Visa på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda historiskt källmaterial och resonera om källornas användbarhet.
Använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor samt beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Tolka och visa på spår av historien i vår tid.
Resonera om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Religion
Beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. 


Du visar dina förmågor i historia genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka var orsakerna till att man gav sig iväg på resor under vikingatiden och vilka blev konsekvenserna av dessa resor?
Vilken religion hade vikingarna och vad innebar den för människorna sätt att leva?
Hur gick det till när Norden blev kristet?
Vilka spår kan vi finna från vikingatiden/medeltiden och vad kan de berätta för oss om människorna som levde då? 
Hur levde man sitt liv om man tillhörde adel, präster, borgare och bönder? 
Vilken betydelse hade klostren under medeltiden? 
Var och varför uppstod städer? 
Hur gjorde adeln för att slippa betala skatt? 

Du presenterar dina kunskaper och förmågor i historia genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera svar på frågeställningar samt delta i samtal/diskussioner. Du kommer även få göra en tecknad serie i Creaza där du presenterar hur det kunde vara att leva som adel, präster, borgare och bönder under medeltiden.

 

 •  Lgr11  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 
 •  Lgr11  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 
 •  Lgr11  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 
 •  Lgr11  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, 
 •  Lgr11  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Syfte
 •  Hi  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 
 •  Hi  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 
 •  Hi  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och 
 •  Hi  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 
 •  Re  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Innehåll
 •  Hi  4-6  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 •  Hi  4-6  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 •  Hi  4-6  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 •  Hi  4-6  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 •  Hi  4-6  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 •  Hi  4-6  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 •  Hi  4-6  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 •  Re  4-6  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 •  Re  4-6  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: