Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden 2019 (mall)

Skapad 2019-08-29 11:06 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

Reflektionsunderlag

Börja med att kopiera detta underlag och döp om det till avdelningens namn och årtalet (Ta sedan bort denna textrad i ert dokument)

 

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

 

1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan)

2. Planerade insatser

Här skriver ni en nulägesbeskrivning och era planerade insatser

3. Förväntade effekter

Här beskriver ni när ni ser följande

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

4. Metodval

Nämn vilka av följande metoder ni har använt er av för att få syn på

dokumentation, intervjuer, observationer och enkäter

 

Resultat 

Ni använder olika metodval såsom t ex. dokumentation, intervjuer, observationer, enkäter 

för att få fram olika resultat av hur aktiviteter, lärmiljöer, bemötande och förhållanden i

verksamheten ger barnen möjlighet att utvecklas till empatiska, demokratiska och lärande

samhällsmedborgare genom det livslånga lärandet.Exempel på att resultatbeskrivningar kan vara

 • Barnen utvecklar sina förmågor att….genom…

 • Vi ser att barnen vid flera tillfällen….

 • Ett tydligt mönster är….

 • Vi ser att …. lett fram till att…..

 • I vardagen kan vi se att barnen….

 • Här kan vi/ I denna situation kan vi se att barnen tydligt uttrycker jag känner….(Kännetecken)Analys

 

Man analyserar resultatet för att finna framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Detta gör man genom att se olika mönster i verksamheten och därmed kunna hitta de olika delarna som är utvecklande eller behöver utvecklas för att skapa helheten.säger nej 

 

Frågor man kan ställa sig och funderar kring för att se om mina förväntade resultat stämmer med de givna resultaten.

 • Vilka uttryck hade vi tänkt att det skulle ta sig i barngruppen?  Vilka har det tagit?

 • Vad var det för ett förändrat kunnande vi önskade se hos såväl individ som grupp? Syns den?

 • Hur har vårt förhållningssätt påverkat resultatet?

 • Vad har verktygen såsom lärmiljöer, gruppsammansättning, pedagogernas kompetens, kompetensutveckling m.fl. haft för påverkan för resultatet?

 

Exempel på formuleringar kan vara

 • Vi ser inte det förväntade resultatet när det gäller …. Istället ser vi….

 • Om vi jämför med tidigare år kan vi i år se….

 • När man tittar på förhållandet pojkar/flickor kan man se…

 • Om man jämför …. kan man se att ….

 • Här kan man urskilja….i förhållande till…..

 • Ett tydligt mönster är….

 • Vi tror att …. har gett barnen….
Nya insatser

Här beskriver ni vad ni ser att ni behöver jobba vidare med för insatser för att jobba i riktning mot de förväntade effekterna/utveckla de förväntade effekterna med utgång från det prioriterade läroplansmålet (punktform fungerar bra)

 

 

Stödtexter som inte ska vara synliga 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: