Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Dagliga situationer

Skapad 2019-08-29 14:03 i Karlsro förskola Halmstad
Förskola
Detta är en övergripande GPP över våra dagliga situationer

Innehåll

Öppning och mottagande

Mål: Vi vill att alla barnen ska få en bra start på dagen och känna sig trygga och bli sedda.

Lpfö:

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,

Genomförande: Vi lyssnar in barnens och vårdnadshavarnas behov av hur ett ”hejdå” ska vara. Vi har en positiv och välkomnande attityd och möter barnen på deras nivå. Vi slussar in barnen i någon aktivitet, där känslan av tillhörighet och gemenskap förstärks. 

 

Frukost

Mål: Vi vill börja dagen på ett lugnt och harmoniskt sätt. Barnen ska få insyn och delaktighet över dagens händelser. Vi vill ge möjlighet för barnens självständighet att stärkas och utvecklas. Vi vill att barnen inhämtar ny kunskap och bredare förståelse för frukostens betydelse samt ökad matlust.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Genomförande: Barnen delas in i två frukostgrupper där de har fasta platser. Vid frukosten förbereder vi barnen på dagens händelser och vilka som ska komma. Barnen är med och förbereder frukosten genom att duka, hämta vagnen och duka av. Under frukosten ges barnen möjlighet och stöd i att vara självständiga genom att hälla upp sin dryck, bre sin macka samt hjälpa de kompisar som behöver. Barnen får uppleva maten med alla sina sinnen. Vi diskuterar tillsammans om matens funktion och drar paralleller till att om du inte äter orkar du inte leka.

 

Projekt/Tema

Mål: Alla barn ska bli sedda och få sin röst hörd. Våra projekt och teman utgår från barnens intresse och barngruppens behov. Vi vill ge barnen möjlighet att inhämta ny kunskap utvecklas och utmanas utifrån barnets intentioner och behov. Barnen ska få ett mångfasetterat lärande där läroplanens alla delar bör vävas in.

Lpfö:

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande. Samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enighet med läroplanens mål.

Genomförande: Barnen delas in i mindre grupper, både ålders indelat och åldersblandat. Detta ger oss större möjlighet att lyssna in barnen som i sin tur ger större möjlighet att tillgodose barnens intresse och behov.Vi observerar barngruppen och använder dessa  i planeringar av verksamheten. Vi för kontinuerliga reflektioner kring projektets didaktiska frågor (vad, när hur) Genom att omringa barnen (både i miljö och aktiviteter) med aktuella temat samt att undervisningen utgår från läroplanens olika förmågor blir lärandet mångfasetterat.

 

Tambur vid in- och utgång

Mål: Vi vill ge möjlighet för barnens självständighet att stärkas och utvecklas. Barnens matematiska förmåga samt språkliga förmåga ska utvecklas och utmanas. Vi vill att barnen ska kunna se kompisarnas behov och hjälpa varandra.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • teckenspråk för de som har behov av det
 • nyanserat talspråk och ordförråd

Genomförande: Barnen ges uppmuntran och stöd i att hämta sin kläder, klä på sig och hänga tillbaka sina kläder samt se samband mellan väderförhållande och klädval. Vi uppmärksammar de som behöver hjälp och ber kompisarna hjälpa varandra. Vi ger barnen tid och utrymme i hallen då vi håller nere antalet barn på samma gång. Vi benämner matematiska begrepp (t.ex. färger, former, prepositioner). Vi använder medvetet det verbala språket, tecken och bildstöd för allas inkludering.

 

Utomhusvistelse

Mål: Ge barnen möjlighet till grovmotorisk träning samt få sitt rörelsebehov tillgodosett. Uppleva naturvetenskapliga fenomen i sin rätta miljö, t.ex. se årstidväxlingar. Vi vill ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö (utflykt).Pedagogisk verksamhet sker i utevistelsen.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande
 • förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

Genomförande: Vi introducerar lekar och uppmuntra barnen till självständig lek. Vi använder fasta, rörliga samt närliggande miljöer för att utmana och utveckla barnens grovmotorik. Vi är medvetet närvarande pedagoger och befinner oss där barnen är. Vi planerar undervisning som är förlagd i utemiljöer.

 

Lunch

Mål: Vi vill ge barnen möjlighet att reflektera över dagens undervisning. Det är ett bra tillfälle för att arbeta med måltidspedagogiken. Vi vill ge möjlighet för barnens självständighet att stärkas och utvecklas. Alla barns olika behov bör tillgodoses. Lunchen ska vara en social gemenskap där barnen får möjlighet att varva ner.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Genomförande: Vi samtalar om smaker och upplever maten med alla våra sinnen. Genom att ha lunch buffe´ får alla barnen ansvara över sin måltid och vad de vill äta. Pedagogerna ska möjliggöra för alla barns delaktighet i samtalet, samt att de blir sedda och lyssnade på. De barn som inte kan sitta en längre stund ges uppdrag att hämta och ordna saker.

 

Vila/lugn/avslappning

Mål: Barnen ska ges tid för återhämtning och vila under dagen. Barnen ska få möjlighet att påverka sin vardag och sina lugna  aktiviteter

Lpfö:

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla
 tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

Genomförande: De barn som behöver får sova en stund efter maten eller vid behov. Genom olika valkort ges även de äldsta barnen möjlighet att varva ner.

 

Mellanmål

Mål: Vi vill avsluta dagen på ett lugnt och harmoniskt sätt.  Måltidspedagogiken genomsyrar våra samtalsämnen kring maten.  Vi vill ge möjlighet för barnens självständighet att stärkas och utvecklas. Alla barns olika behov bör tillgodoses.  Det är ett bra tillfälle att sammanfatta dagen samt utmana barnens språkliga förmåga.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Genomförande: Barnen delas in i två mellanmålsgrupper där de har fasta platser. Vi samtalar och reflekterar kring dagens händelser. Alla barnen ska ges möjlighet att uttrycka sig. Vi använder mellanmålet till förberedelse för nästa dags aktiviteter. Vi samtalar om smaker och upplever maten med alla våra sinnen.

 

Hemgång och avsked

Mål: Vi vill ha goda relationer med våra vårdnadshavare och göra dem delaktiga i deras barns vardag på förskolan

Lpfö:

Arbetslaget ska:

- ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

- vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjlighet till inflytande

Genomförande: Vi samtalar med vårdnadshavarna och ger dem  exempel på vad barnen varit med om under dagen. Vi ta också tillfälle att prata om vad som händer nästa dag. Den som är sist på avdelningen ansvarar för att lämna över viktig information till stängningspersonal

 

Inskolning

Mål: Vi vill ge alla barn en trygg start i förskolan. Alla vårdnadshavare ska få känna tilltro och trygghet att lämna sitt barn  i verksamheten.

Lpfö:

Förskollärare ska ansvara för

Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Genomförande: Genom en tre dagars aktiv föräldrainskolning lär vi känna barnen och deras familjer. Vi avsätter tid för att kunna vara närvarande pedagoger och skapa trygghet.

 

Lek

Mål: Alla barn ska få möjlighet att bearbeta sina upplevelser genom leken. Barnen ska ges möjlighet att utveckla det sociala samspelet på förskolan. Vi ska motverka stereotypa könsroller samt maktspel i lekarn

Lpfö:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.

Genomförande: Miljöerna och materialet på förskolan ska vara inbjudande till lek. Pedagogerna ska vara lyhörda för barnens intressen och behov. Pedagogerna är delaktiga och närvarande för att hjälpa till med lekregler och samspelet.  Vi utmanar barnen att pröva nya roller i leken och ge och ta.

 

Språklig förmåga

Mål: Alla barn ska ges möjlighet att kommunicera för att kunna påverka sin vardag på förskolan. Vi vill skapa ett ökat intresse för skriftspråket, bilder och dess kommunikativa förmåga.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 - Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med olika syften

Intresse för skriftspråk samt förståelsen för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Både det svenska språket och sitt modersmål samt teckenspråk vid behov.

Intresse för och förmågan att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Genomförande: Våra miljöer är bild- och teckenförstärkta. Vi har böcker på olika hemspråk. Barnen omges av ett språkande t.ex. genom att vi språkliggör deras handlingar, konverserar, använder rätta begrepp, högläsning m.m. En skrivhörna ska upprättas där barnen ges möjlighet att utforska skriftspråket. 

 

Social förmåga

Mål: Barnen ska ges stöd och utmaningar i att stärka sina kompisrelationer samt strategier i att självständigt hantera konflikter.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Genomförande:

 

Matematisk förmåga

Mål: Alla barn ska ges möjlighet att upptäcka omvärlden med matematiska begrepp.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar

Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Förmåga att urskilja, uttryck, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Genomförande: Vi vill lägga grunderna för att barnen ska kunna tänka och förstå matematiska termer.Vi använder ständigt matematik i vardagen. Vi pratar om lägesord, färger, siffror, riktning, se mönster sortera osv. Samt att vi vill göra våra lärmiljöer mer ”matematiska”. Under Ht-19 kommer vi arbeta utefter Halmstad kommuns matematiska målbilder.

 

Naturvetenskaplig förmåga

Mål: Vi vill ge barnen möjlighet att se sambanden i naturen samt sig egen roll och delaktighet i det för att möjliggöra för en hållbar utveckling.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
-Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
-Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
-Förmåga att utforsk, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtal om naturvetenskap och teknik.
-Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
-Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Genomförande: Genom vårt gemensamma måltidspedagogiska projekt arbetar vi med naturens kretslopp. Vi planterar och följer upp från jord till bord i vår trädgård. Vi följer årstidsväxlingarna och använder vårt närområde för att få olika naturmiljöer, samt kunnande om olika växter och djur. 

 

Digital förmåga

Mål: Vi vill att barnen ska ges möjlighet att digitaliseras för att öka inkludering och delaktighet i dagens samhälle.  

Lpfö:

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kometens genom att ge dem möjlifhet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Genomförande: Vi introducerar olika digitala verktyg så som programmering, qr-koder, it ägg, redigera filmer och bilder. Vi ser ständigt över utbudet av apparlärplattorna för att gynna barnens  gemensamma lärande. Vi använder även internet i ett utforskande syfte och tar reda på fakta om saker vi är intresserade om.

 

Estetisk förmåga

Mål: Alla ska få möjlighet att uttrycka och uppleva med hjälp av alla sina sinnen.

Lpfö:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, dram, rörelse, sång, musik och dans.
-Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
-Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Genomförande: Vi erbjuder ett mångfald inom estetiken. Inom ett projekt får barnen uppleva samma sak på olika sätt, genom skapande, drama, musik, sång, rörelse och dans. Genom att vi har inbjudande miljöer skapar vi förutsättningar för sinnliga upplevelser. Våra olika kompetenser bidrar  till ett mångfacetterat lärande.

 

Likabehandling

Mål: Karlsros vision 2019

”Vi erbjuder en förskoleverksamhet där alla barn får vägledning och stöd utifrån varje individs intentioner och behov -Vi arbetar med alla barns rätt till en god självkänsla och ett meningsskapande och lustfyllt lärande.

 Lpfö:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
Respekt och förståelse för allas människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Genomförande: Alla barn ska få bli sitt bästa jag hos oss. Genom att vi arbetar i tvärgrupper över avdelningarna skapar vi en trygghet öppenhet och samhörighet. Vi har ett gemensamt måltidsprojekt som vi arbetat med över tid som går som en röd tråd genom terminerna och binder ihop avdelningarna med köket.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: