Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lejongruppen

Skapad 2019-08-30 07:52 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Undervisning i olika grupper med jämnåriga barn på ett roligt och lekande sätt.

Innehåll

För vilka?  Barn födda  -15, 10 st. 

Vad?  Socialt samspel, Natur/teknik, språk, teman som Barns integritet, hållbar utveckling och brand. Värdegrunderna: trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Syfte? Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande barn.

Hur? Personalen på Eken/Björken turas om att hålla i grupperna. 

När? Tisdag eller onsdag ca kl. 9.00.

Var? Furustugan, skogen eller annan plats.

 

Dokumentation? Unicum och i stora lekhallen. 

Utvärdering/uppföljning? Vi frågar och utvärderar direkt efter aktiviteterna med barnen. Vi utvärderar kontinuerligt på våra avdelningsplaneringar och utvärderingsdagar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: