Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2019-08-30 10:18 i Smedby förskola Hedemora
Vi vill till terminsstart ha något att samla barnen kring. Intresse för djur har uppmärksammats under Vt bland barnen.
Förskola
Vi upplever att barnen visar ett stort intresse omkring djur och vi har valt att utforska och upptäcka mer om bondgårdsdjur och djungel djur. Vi ska jobba i två projektgrupper och sedan delge varandra vad vi har jobbat fram.

Innehåll

Syfte och mål

 • Ta vara på barnens intressen vad gäller djur.
 • Barnen ska få kännedom om djurens namn, läte, föda och boende.
 • Barnen skall få lära av varandra genom att de visar och berättar om de djur som deras grupp arbetar med.
 • Barnen ska få ökat ordförråd, samarbetsförmåga och faktakunskaper. 
 • Barnen ska få ökad förståelse för antal, kategorisering och sortering. 
 • Barnen ska få upptäcka och utforska lärandet med hjälp av Ipad. 

Såhär gör vi

Vi delar in barnen i två grupper, en grupp arbetar med bondgårdsdjur och den andra gruppen arbetar med djungel djur.
Barnen får konstruera och dokumentera med olika tekniker så som; fota, text, rita, måla och pyssla. 
Barnen får i sina grupper skapa egna fakta/sagoböcker om djuren. 
Vi ska använda oss av djuren för att prata om känslor och hur vi är emot varandra. 
Vi lånar böcker från biblioteket som är anpassade för temat.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärande med hjälp av bilder, foton, text, Unikum och barnens egengjorda böcker. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: