Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 5, Kemi och miljö.

Skapad 2019-08-30 10:31 i Bringsta skola Nordanstig
Kemi och miljö, baserat på "Koll på No 5" från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Kemi
Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dom. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!

Innehåll

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och pedagogiska filmer skall eleven förstå grunderna inom kemi och hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

Konkreta mål

 • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • Ge exempel på några grundämnen.
 • Berätta om ämnens tre faser.
 • Ge exempel på en kemisk reaktion.
 • Ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • Ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • Berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor, och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Undervisning

Vi kommer att ha en varierad undervisning där den praktiska undervisningen kopplas samman med den teoretiska.  Denna koppling kommer att ske genom att läsa litteratur, svara på frågor, ha gruppdiskussioner och använda oss av pedagogiska filmer.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • att visa grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang, 
  genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter,
  genom att relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Kemi och miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna förklara vad som menas med atomernas kretslopp
Du har grundläggande kunskaper om materiens egenskaper.
Du har goda kunskaper om materiens egenskaper.
Du har mycket goda kunskaper om materiens egenskaper.
Atomer och molekyler
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad.
Vattnets uppbyggnad och egenskaper
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp och tre former.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vattnets kretslopp och tre former.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om vattnets kretslopp och tre former.
Försök med kemiska reaktioner, lösningar och blandningar och syror och baser
Du visar på ett enkelt sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du ger förslag som efter någon förbättring gör undersökningen bättre.
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du gått tillväga och vad du kommit fram till. Du ger förslag som förbättrar undersökningen.
Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
Du ger exempel utifrån dig själv, med viss koppling till samhälle och omvärld.
Du ger exempel med relativt god koppling till samhälle och omvärld.
Du ger exempel med god koppling till samhälle och omvärld.
Vårt avfall
Du för enkla resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Du för utvecklade resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Du för välutvecklade resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: