Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma Mu och kråkan ht 19

Skapad 2019-08-30 10:55 i TOM SKOLA Orust samtliga Förskolor Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema/projektet..... Sagan om Mamma MU och kråkan.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

I barngruppen är vi nu 20 barn,13 pojkar och 7 flickor.

Vi har skolat in fem nya barn. Vi har tretton barn som är födda -14, fem barn som är födda -15, ett barn född -16 och ett barn född -17.

Barnen visar intresse för bygge med tex "pluss-pluss", är vetgiriga och frågar mycket, om bla dinosaurier och andra djur, samtalar mycket vid matbordet. Bakar med play-doo deg, leker med bilar och mer rollekar som affär och lekar med mat i köket. Barnen visar intresse för böcker.

Vi passar på att vara ute mycket nu i början av hösten, barnen är aktiva ute, cyklar och gräver och leker mycket i skogen.

Vi arbetade mycket med barnen i mindre grupp förra terminen, vilket vi tänker fortsätta att göra. Vi upplevde att sitta i diskussions/arbetsgrupper som vi lärde oss genom läslyftet, var ett stimulerande och roligt arbetssätt där barnens egna kunskaper tas tillvara, de lyssnar till varandra och uttrycker en egen mening om ämnet vi diskuterar/arbetar med.

Nu tänker vi arbeta med temat: "Mamma Mu och Kråkan". Detta som ett hjälpmedel för att nå de mål vi satt upp.

 

VÅRA MÅL:

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardag.

Lpfö 18

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

våga och kunna samtala i mindre grupper, diskutera från de böcker vi valt att arbeta med, diskutera olika etiska dilemman


Målet når vi genom att..

 barnen tillsammans med vuxen samtalar i mindre grupper. Rollspel med dockor.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 •  
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

förstå symboler/bokstävers användning  som i tex att skriva brev till Mamma Mu och kråkan,

utvecklar sin förmåga att se, förstå och lägga mönster,

väcka barnens intresse för teknik, när vi ser och hör att barnen frågar om tekniska fenomen och vill veta mer.


Målen når vi genom :

att tillsammans skriva brev till Mamma Mu och Kråkan, språk och bokstavslekar, jobba med siffror och klockan. Ordlappar i vår miljö, som tex bord, stol fönster osv. Prova bokstäver på datorn, barnen uppmuntras att skriva sitt namn. I samlingen  räknar vi barn, talar om veckans dagar, månader och år.

Vi tänker arbeta utifrån Mattelyftets matematiska aktiviteter designa och konstruera, lägga pärlplattemönster, mandala, väva, leta mönster.

Målet når vi genom läsa litteratur om teknik, digitala verktyg, titta på bilder och samtala om detta, göra experiment och bygga båt.

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

sin förmåga att uttrycka och våga säga  sin egen mening och förstå sin del i olika sammanhang där de ingår.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

få påverka sin vardag på olika sätt.

Målet når vi genom att

tex att få välja egen bok; boktipsare eller något i dess vardag.

Vi fångar upp barnens tankar och ideer, vi vuxna lyssnar in och diskuterar med dem för att barnen ska få en känsla av att kunna påverka sin vardag. Ett ex - Barnen undrar varför vi aldrig får vindruvor- vi vuxna lyssnar och försöker bemöta barnen i deras fråga, kanske frågar personalen  i köket. Barnen ska få en känsla av att vi tar deras fråga på allvar. 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

 

1)Målkriterier: Våga och kunna samtala i mindre grupper, diskutera från de böcker vi valt att arbeta med, diskutera olika etiska dilemman. Vi tycker att barnen uppnått de mål vi satt upp.

 

Barngruppen har vid flera tillfällen fått chans att utveckla dessa mål.

 

2) Framgångsfaktorer: I mindre barngrupp har barnen diskuterat med hjälp av vuxen olika händelser ur ”Mamma Mu böcker”. Barnen har fått tagit ställning till etiska dilemman på ett lustfyllt sätt med hjälp av handdockor-rollspel. Efter samtal gjordes rollspelet om, så att barnen blev delaktiga i att lösa dilemmat, komma med egna förslag. Vuxna har varit lyhörda och inkännande till det barnen berättar- viktigt för att stärka de barn som inte vågar prata inför grupp.

 

3)Plan mot kränkande behandling och diskriminering: Pedagogerna arbetar förebyggande genom att samtala med barnen om hur man är en bra kompis, hjälpa dem lösa konflikter, de äldre uppmuntras att lösa detta själv i viss mån. Uppmuntrar positivt beteende, viktigt att vuxna lyssnar in båda parter vid en konflikt, man får tycka olika. Vi tycker det är viktigt att barnen uppmuntras att få uttrycka sin egen åsikt.

 

Omsorg, utveckling och lärande.

 

1) Målkriterier: under detta målområde har vi valt ut tre områden: språk, matematik och teknik och särskilt riktat in oss på: intresse för skriftspråk och symboler, mönster, upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Till stor del har vi lyckats med att nå dessa mål.

 

2) Framgångsfaktor: Vi har bett barnen vara med och skriva brev till bokfiguren Mamma Mu, och genom att se när vuxen skriver ner de ord barnen säger ökade deras förståelse för symboler och att bokstäver, ord och skrivtecken bildar ett samband. Barnen fick underteckna breven med sina namn-ytterligare ett sätt att öka denna medvetenhet om symboler och bokstäver. Barnen har skapat ord med hjälp av mjölklock med bokstäver på. Båda dessa aktiviteter har skapat delaktighet och intresse.

 

Från det matematiska målet, mönster, har barnen bla målat mandalabilder- i mindre grupp kan de inspireras av varandra-se samband och olikheter, få en känsla för vad mönster är. Vi har arbetat med mattemonster som barnen tyckte var roligt.

 

Från målen med teknik kan vi se att när barnen fått förklarning om vad tekniska ”prylar” är, fått delta i diskussion, kan de också se och hitta tekniska saker från tidningar och i rummet. Barnen har letat bilder, klippt och klistrat teknikcollage. Detta blev konkret och en känsla att kunna ta på, är ytterligare framgång till att utveckla sin förståelse för teknik. Att göra- de äldsta har vävt, en annan förståelse för teknik.

 

Barns delaktighet och inflytande

 

1)Målkriterier: uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Ja på flera sätt har vi tillgodosett barnens önskningar, som att ha leksaksdag, äta ute och att skriva brev för att kunna påverka köket.

 

2) Fånga barnens intresse och tankar och visa dem sätt att få fullfölja deras önskemål eller ta deras tankar på allvar, tex genom att hjälpa dem skriva brev, samtala och påminna dem om vad och varför vi har utflykt- därför att barnen har uttryckt en önskan om detta.

 

Lust att lära:

 

Vi har haft ambitionen att lärandet skulle bli varierande för att bli lustfyllt för barnen. Få skapa-göra något med sina händer. Delaktighet- skriva själv eller påverka med sin egen önskan eller tanke, reflektera kring dilemma, upptäcka- leta teknik i vardagen, konkretisera – visa på teknik- vad/hur det fungerar. Fånga barnens intresse på olika sätt- i smått som stort- ta deras berättelser och samtal på allvar- inta ett barnperspektiv. Att barnen skall våga prova något nytt, som tex måla eller tex tala inför grupp.

 

Någon särskild händelse vi tänker på var när vi spontant fick barnen att rita och skriva brev till köket och klaga på att smöret var för halkigt, sedan fick vi annat smör! Kul!

 

Tekniktemat tänker vi också blev lyckat, barnen blev intresserade när de fick leta tekniska saker/apparater i tidningar och få fota med I-paden. Detta har skapat intressanta och roliga diskussioner.

 

Förskolans övergripande uppdrag

 

Förskolan erbjuder alla barn tillgång till det material, aktiviteter och annat förskolan erbjuder, oberoende av dess kön. Vi för ofta diskussioner med barn -flickor och pojkar, hur vi är lika/olika? Vi vuxna försöker ge barnen en nyanserad bild av hur barn är/kan vara.

 

Utifrån barnkonventionen har vi arbetat med:

 

Alla barns lika värde- Vi uppmuntrar barns olika tankar och funderingar, tar dem på allvar.

 

Barn bästa i fokus- Alla skall bli sedda och hörda, omsorg om alla och att barn skall må bra.

 

Barns rätt till liv och utveckling- Ett lustfyllt lärande på flera olika sätt.

 

Barns rätt till delaktighet och beslut- Vi uppmuntrar barnen till inflytande på olika sätt. Tex äta ute, lekdag och att påverka köket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: