Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungabarn - Teknik och digitalisering

Skapad 2019-08-30 11:38 i Kungabarn Fristående förskolor
Förskola
Vi strävar efter att utveckla vårt arbete med teknik och digitalisering.

Innehåll

Nuläge - Var är vi?

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle där den digitala utvecklingen fortsätter att gå framåt. Det behöver vi förbereda barnen för. Även framtidens studier/arbeten kommer antagligen till stor del att vara digitala.

Enligt FN:s barnkonvention som Sverige har skrivit under har alla barn samma rättigheter. Alla barn har alltså samma rättigheter när det gäller detta. Därmed är det viktigt att förskolan ser till så att alla barn får möjligheten att bekanta sig med digitala verktyg och utveckla adekvat digital kompetens inför framtiden. Utvecklingen går fort inom det här området och vad som är adekvat kompetens kommer förstås att förändras över tid.

2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, och läroplanen har reviderats utifrån den strategin och trädde i kraft den 1 juli 2019.

Vi har på Kungabarn börjat förbereda oss för att utveckla vårt arbete med digitalisering och teknik genom att investera i projektorer till båda avdelningarna, fler ipads för att kunna arbeta på ett smidigt sätt tillsammans med barnen. En digital lupp har köpts in som barnen uppskattar att experimentera med. Vi har även köpt in en bot som barnen skall få introduceras för under hösten.

 

Mål och syfte - Vad vill vi uppnå och varför?

Vi vill vara med och utmana och forma framtiden, därför är det självklart för oss att använda informationstekniken som ett pedagogiskt verktyg. Vi vill väcka nyfikenhet och förståelse för digitalisering samt att få den levande i vardagen och verksamheten. Arbetet ska bidra till en ökad digital kompetens och en utveckling av IKT-användning och digitala verktyg. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Alla barn ska ges möjligheter att utveckla sin digitala kompetens på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande så att de är väl förberedda att leva och verka i samhället. Vi stävar efter att barnen skall få grundläggande kunskaper och kännedom om digitala verktyg så att de kan vara delaktig i sitt eget lärande. All användning av IKT ska utgå från ett pedagogiskt syfte. Det står i vår läroplan (LPFÖ -18) att vi skall använda oss utav detta.

 

Genomförande  - Hur gör vi? 

Temainriktat arbete där barnen ibland är i större grupper och ibland i mindre grupper. Förutom att arbeta separat med detta tema kommer vi att använda de digitala verktygen i de övriga temana vi har. Vi ska förstärka våra lärmiljöer genom projiceringar och ljud.


Pärlan
I vårt arbete kommer vi att bland annat använda oss utav flertalet appar, så som; Imovie, PuppetPals, Xploview (Digital Lupp), CloudQR (Qr-koder), samt kamerans olika funktioner.

Utöver apparna ovan nämnda, så kommer vi att arbeta med appar med tillexempel djurläten som sedan kan vävas samman med vårt andra tema - Sinnen. 

Syftet med apparna:
Imovie - att dokumentera verksamheten och spela in barnens kommentarer för att visa på deras lärande.

PuppetPals - Skapande verksamhet med tekniska hjälpmedel, kreativitet

Xploview - För att undersöka och utforska naturen vid vår naturruta

Cloud QR - Till programmering, skapa en miljö där barnen kan utforska sagor/sånger/rim & ramsor etc på väggar och golv med hjälp av teknik. Även här kan vi använda oss utav exempelvis djurläten för att förstärka vårt arbete med sinenna (hörsel).

Kamerans funktioner - Låta barnen vara inkluderade i insamling utav dokumentation. Slowmotion-läge bjuder in till reflektion av kroppsspråk och liknande. 

 

Kronan

I vårt arbete kommer vi att bland annat använda oss utav flertalet appar, så som; Imovie, PuppetPals, Xploview (Digital Lupp), CloudQR (Qr-koder), UR/SVT barn, BOT samt kamerans olika funktioner.

Tanken är att vi skall komplettera med appar som stöttar upp barnens intresse för språk, vilket är Kronans tema.

Syftet med apparna:
Imovie - att dokumentera verksamheten och spela in barnens kommentarer för att visa på deras lärande.

PuppetPals - Skapande verksamhet med tekniska hjälpmedel, kreativitet

Xploview - För att undersöka och utforska naturen vid vår naturruta

Cloud QR - Till programmering, där barnen är inkluderade både i skapandet utav koder samt användandet utav dessa. Vi hoppas att koderna skall skapa en inbjudande miljö till att sitta ner och lyssna/läsa sagor och lyssna på rim och ramsor.

Kamerans funktioner - Låta barnen vara inkluderade i insamling utav dokumentation. Slowmotion-läge bjuder in till reflektion av kroppsspråk och liknande. Med hjälp utav uppsnabbat kan vi även fånga upp händelseförlopp som vi sedan kan diskutera ikring så som exempelvis ett frö som gror.

UR/SVT Barn - Via dessa appar arbetar vi kring våra olika teman och projekt. Filmerna ser vi på via TVn eller projiceras upp på väggen.

BOT - Vi skall tillsammans under hösten lära känna vår nya BOT som köpts in och lära oss enkla grunder i programmering. 

 

 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar samt i gruppernas lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Ansvar  

Ida och Josefin är dem som ansvarar för den här processen, vilket innebär att det är en pedagog på varje avdelning som för arbetet framåt.

Reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera digitalisering på våra reflektionsmöten och personalkonferenser (APT).

Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

Under vecka 45  och vecka 14 ska varje avdelning skriva en reflektion kring arbetet och i slutet av terminen ska en analys göras så att planeringsarbetet inför kommande termin underlättas.

 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:
- efter ålder och mognad deltar i våra aktiviteter
- efter ålder och mognad visar intresse för att vilja utveckla sina språkliga kunskaper vidare

Reflektionsfrågor:
Hur har arbetet fortlöpt?
Pedagogens /barnens upplevelser
Hur utmanar vi barnen?
Hur inspirerar vi barnen?
Finns det något vi kan göra annorlunda?

 

Analysfrågor:
Hur går vi vidare i vårt arbete?
Vilka förändringar kan vi se hos barnen?
Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?
Koppla till läroplanen
Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall
Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: