Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning v. 34-38

Skapad 2019-08-30 12:06 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Du kommer på svenskan att få lära dig vad retorik är. Du kommer att få träna på att prata inför andra och du förväntas förbereda och hålla en muntlig presentation inför en mindre grupp/klassen. Vi kommer att lära oss om teknik för muntlig presentation i olika sammanhang. Du kommer också att få träna på att ge feedback till dina kamrater och ta emot respons.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer på svenskan att få lära dig vad retorik är. Du kommer att få träna på att prata inför andra och du förväntas förbereda och hålla en muntlig presentation inför en mindre grupp/klassen. Vi kommer att lära oss om teknik för muntlig presentation i olika sammanhang. Du kommer också att få träna på att ge feedback till dina kamrater och ta emot respons.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför/Syfte?

 

I kursplanen i svenska står det att ”Eleven skall kunna förbereda och genomföra muntliga redogörelser med struktur och innehåll samt anpassning till syfte, mottagare och sammanhang”. Vi jobbar mot kunskapsmål 13 (se kunskapsmål nedanför).

 

 

 

 

Hur/Bedömning utifrån det tal du skall hålla

 

Steg 1: du förbereder dig genom att välja vilket typ av tal du ska hålla. Du bestämmer också vilket ämne du vill prata om. Du formulerar tre frågor kring ämnet.

 

Steg 2:  Du söker fakta utifrån dina frågor. Anteckningar görs i din skrivbok. Du skapar en tankekarta med stödord utifrån de tre delarna av ett tal;  inledning, handling och avslut.

 

Steg 3:  Du övar på presentationsteknik enligt matrisen och förbereder dig inför den redovisning du förväntas göra v. 38. Underlag för bedömning kommer att vara de muntliga övningar/presentationer du deltar i under arbetet på lektionerna samt ditt avslutande tal i slutet av arbetet.

 

 

 

 

 

 

1.Läsning - lässtrategier

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

2.Läsning - läsförståelse

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

3.Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text

 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

4.Litteratur i sammanhang

 

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

5.Skriva - textkvalitet

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

6.Skriva - berättande

 

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

7.Hantera information

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

8.Sammanställa information

 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

9.Förstärka texter

 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

10.Textbearbetning - ge respons

 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.

11.Textbearbetning - använda respons

 

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

12.Tala - samtala

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

13.Tala - muntlig redogörelse

 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

14.Språkkunskap och språkhistoria

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   
   
 
 
 

 

 

                                                                                                             

 

Struktur – röd tråd

Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.

Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.

Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Jag var så pass säker att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad. Till exempel; svara på frågor.

Språk, ord och begrepp – ta med viktiga ord och begrepp och förklara dem.

Jag använde i stort sett ett fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.

Jag använde ett fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och jag förklarade dem.

Jag använde ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och jag förklarade dem med exempel.

Fakta - innehåll

Jag har gett en god helhetsbild om ämnet.

Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer/och eller exempel för en större förståelse.

Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse.

Ögonkontakt

Jag kom ihåg att titta upp från papperet ibland.

Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.

Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.

Egna tankar/reflektion

 

Jag försökte reflektera och ha egna tankar.

Jag reflekterade kring ämnet och hade några egna tankar.

Jag reflekterade kring ämnet, gav tydliga exempel på mina egna tankar och kunde dra allmänna slutsatser.

Röstläge

Jag talade tydligt ibland.

Jag talade klart och tydligt.

Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: