Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kringlan 2019/2020

Skapad 2019-08-30 13:03 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
På Kringlan har vi valt att använda sagan om Sally Säl som tema för den kommande tiden. Tillsammans med Sally och hennes vänner vill vi ge barnen möjlighet att utforska naturvetenskap och matematiska fenomen såväl som kommunikation, socialt samspel och demokratiska processer.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

I gruppen har vi tolv nya barn, varav de flesta är i treårsåldern.  Det finns många olika intressen i gruppen, bland annat bilar, bilder, bokstäver, matematik, rörelse, konstruktion, skapande, musik och lek med ord. Ute används cyklarna flitigt. Många tycker även om att klättra, springa och leka aktiva, fartfyllda lekar. Under förra läsåret arbetade vi mycket med barnen i mindre grupper; något vi kunde se gav goda resultat på flera olika sätt. Att arbeta i mindre grupper ger pedagogerna möjlighet att hålla en tydlig struktur bland barnen och att möta varje individ där han eller hon befinner sig.     

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

 Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
 respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna                                                

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att samspela med andra barn i gruppen. När vi ser att barnen alltmer visar respekt för varandra och ser varandras olikheter som tillgångar.


Målet når vi genom att..

Vi planerar att använda oss av materialet "hjärtestunder - livskunskap i förskolan" för att stärka barnen i deras självkänsla och identitet.

Under dagen kommer barnen vara indelade i mindre grupper där det ges möjlighet till lek. Vi kommer även att ha samling en gång i veckan med avdelningens samtliga barn. Före maten har vi indelat barnen i tre grupper där vi leker och samtalar om likheter och olikheter, och där vi praktiskt övar på att tillämpa mänskliga rättigheter och skyldigheter.  

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Målkriterier

Vi vill ge barnen kännedom och förståelse för att arbeta med olika medier och digitala verktyg. Vi vill ge barnen förmåga att kommunicera, viljan att tala och använda språkregler där allas åsikter respekteras.

 

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 Målkriterier

Vi vill ge barnen kännedom och kunskap att använda matematiska begrepp i vardagen som till exempel i byggleken, vid matbordet, leken med bilar, djur m.m. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att se sin egna val betydelse för en hållbar utveckling


Målen når vi genom att

Vi kommer använda oss av sagan "Sally säl" och arbeta med frågor inom dessa målområden. Genom sagan kan barnen få förståelse för hur deras val kan bidra till en hållbar utveckling, exempelvis om Sally får i sig plast från havet och vi tillsammans går till stranden och plockar skräp. Vi planerar att använda sagans rollfigurer för att erbjuda barnen möjlighet att skapa och konstruera med olika tekniker och material. Utifrån Sallys äventyr vill vi också skapa utrymme för att undersöka tid, rum, form och andra matematiska fenomen. Sagan kan också vara en plattform för berättande, bland annat med ord, rim, sång, bild, drama, foto och film.

   

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

          

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att se alla barns önskningar som betydelsefulla och kan se sin egen betydelse i det.


Målet når vi:

Genom att på olika sätt stötta barnen i att samarbeta i alla dagsmoment och vara medforskande pedagoger

Genom att  använda oss av dramatisering  påvisar vi pedagoger hur samarbete och kommunikation bidrar till en hållbar livssituation.  

Genom rollfigurerna i SallySäl får barnen uppleva olika demokratiska processer och känslor.

Genom att vi spelat in dramatiseringen i förväg skapar vi möjlighet att vara närvarande och tolka barns känslor när barnen tittar på sagan som sker i korta avsnitt.

Genom att lyssna in barnens tankar  i sagans fortsatta handling är barnen med och skapar sagan.

Genom att i mindre grupper ge barnen möjlighet att samtala om vad de upplevt och tolkat in av sagan. 

och vidare vill vi synliggöra om det finns olika  tolkningar av sagans handling hos barnen. 

 

UTVÄRDERING.

 

 

Normer och värden

Genom vårt temaarbete strävar vi efter att alla barn ska känna trygghet i sin egen identitet och i vår verksamhet, vi ville att barnen skulle inspirerar varandra och utvecklar sina egna sagolådor och berättar sin saga! Vi har strävat efter att skapa ett ömsesidigt beroende vilket innebär att jag behöver dig och du behöver mig, vi lär av varandra för att växa och utvecklas. Vi lånar kunskap av och till varandra genom att samarbeta, vi ville ge barnen många tillfällen att samarbeta på Kringlan. Vi ville ge  barnen förståelse för  att man får känna vad man vill men inte göra vad man vill!

     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Vi upplever att vårt tema har skapat stort intresse hos barnen.

Vi ser att barnen har inspirerats av att vi pedagoger har spelat teatern om Sallys äventyr. Vi menar att det på ett naturligt sätt har kopplats till de läroplansmål vi fokuserat på. Att vi till exempel introducerade olika känslor genom Sallys äventyr, som när Sallys mamma och pappa kände oro för Sallys äventyr på egen hand och när föräldrarna kände rädsla för att Sally skulle möta hajar, krabbor eller andra farligheter i havet. Detta menar vi har synliggjort normer och värderingar hos barnen. Vidare ser vi att metoden " Learning by doing" har gett barnen möjlighet  att  uttrycka sig och leva sig in i olika känslor.

Att finnas till hands och bekräftar  deras känslor, uppmuntrar dem att visa vad de känner menar vi också har bidragit till att barnen känner trygghet till sin egen förmåga.

Att vi på samma sätt upprepat metoden inför varje nytt undervisningsområde har gjort att barnens trygghetskänsla och förmåga att undervisas i grupp har utvecklats successivt.

 

 

Genom att vi pedagoger i förväg spelat in "avsnittet" har gjort att vi kunnat vara närvarande och stöttande i undervisningen, en metod som vi menar har varit framgångsrik.

Vi anser att denna metod gett oss möjlighet att reflektera och  samtal tillsammans med barnen. Vi menar även att vårt arbetssätt att arbeta med färre barn i grupperna bidragit till vårt resultat. Att samtala om och vara goda förebilder och ge barnen verktyg att utvecklas med hjälp av varandra anser vi varit bra metoder.  

 

 

 

 


 

Omsorg, utveckling och lärande

 

 

Vi ville med vårt temaarbete stimulera barns språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. I Sagan ville vi att barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta genom sånger ramsor och berättelser.

 

 Språk

 

Vi ser att barnen har tagit till sig av vår undervisning, vi hör ofta att de sjunger sångerna och  att vårdnadshavare berättar att barnen vill lyssna/sjunga  sångerna för dem när de är hemma. Barnen har  lärt sig att utrycka sig med olika känslor och spelar gärna upp teatern för sina kompisar. Några barn från Kringlan har även uppträtt med sin teater på andra avdelningar. Vi ser att deras fantasi har utvecklats och stimulerats genom att titta på  när kompisar spelat upp sin teater för dem.

 

Matematik, naturvetenskap och teknik

 

Vi ville att barnen genom sagan skulle utveckla sina matematiska förmågor att mäta, jämföra och lokalisera. Vi ville även skapa  förutsättningar att utveckla förståelse för enkel teknik i vardagen, naturvetenskap mötte barnen på Kringlan både i sagan om Sally, faktaböcker och i naturen.

 

 

 

Vi ser att barnen har tagit till sig undervisningen genom att de samtalar om längder, storlekar, antal och att de resonerar om olika problem som uppstår i vardagen. Det har varit intressant att se hur barnen har sorterat och diskuterat om hur långa de är och bland annat placerat sig i storleksordning och använt sig av placeringstal  då de resonerat tillsammans. Vi ser även att barnen använt och fått förståelse för placerings ord i sina berättelser om Sally.

 

 

 

 

 

Digitala verktyg

 

Digitala verktyg har funnits tillgängliga i vår undervisning. Barnen har använt olika digitala verktyg och använda dem för att läsa, skriva och söka information, tillsammans med en vuxen. Vi dokumenterar tillsammans och läser böcker med Polyglutt på stora filmduken. Barnen får även följa pedagogernas berättelse om SallySäl genom våra digitala verktyg!

 

 

 

 Skapande

 

Vi ville ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Barnen gavs möjlighet att konstruera, forma och skapa i vår planerade undervisning i temat och även spontant under dagen. Vi använde oss av olika tekniker och material, såväl digitala som andra.

 

 

 

 

. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Att vi även här introducerade mätning genom pedagogernas dramatiserande film, när Sally mötte Berrabläckfisk med de många och långa armarna väckte barns intresse för mätning och att jämföra olika föremål, att vi pedagoger uppmärksammade och utvecklade barnens spontana samtal och ställde öppna frågor då de resonerade, räknade och pratade matematik i olika vardagliga situationer har bidragit till ett ökat intresse och varit en framgångsrik metod.

 

 

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Vi ville utveckla varje barns förmåga att se alla barns önskningar som betydelsefulla och kan se sin egen betydelse i det.

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Genom att ställa öppna frågor har vi tillsammans med barnen diskuterat fram lösningar i vardagliga problem, som till exempel när de uppstår diskussioner i lekar har de tillsammans med oss resonerat fram lösningar. Vi har även använt oss av demokratiska processer som vi menar har utvecklat barnens förmåga att få inflytande under ansvar.   

Genom att vara lyhörda  har vi så ofta som möjlighet  tagit till vara på  önskemål,  ett återkommande önskemål har varit att gå till skogen och leka. Om ett barn önskar göra något som inte kan uppfyllas svarar vi inte ett blankt nej, utan förklarar att vi kan göra det vid ett annat tillfälle. 

 En metod som vi använt oss av och som vi menar gjort barn uppmärksammade på att de gets inflytande är att upprepa att det här är det som ni/du ville göra. Genom att ställa öppna frågor om vad barnen vill göra har vi så ofta som möjlighet gets lyssnat på deras önskemål En metod som vi använt oss av och som vi menar gjort barn uppmärksammade på att de gets inflytande är att upprepa att det här är det som ni/du ville göra.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: